Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen har samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som utbildningen på skolan. Skillnaden är att lärlingsutbildningen dessutom ger eleverna en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. 

 

Vi erbjuder lärlingsutbildning på följande program:

  • Bygg och anläggningsprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Industritekniska programmet

Det är vanligast att eleverna påbörjar sin lärlingsutbildning i årskurs 2.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL är central del av elevens utbildning

Arbetsplatsförlagt lärande, APL innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller
flera arbetsplatser. Det ger goda förutsättningar för eleverna att få arbete efter utbildningen. 

 

Arbetsplatsen – Eleven – Handledaren

Kontakten mellan skolan och praktikplatsen sker mellan handledare, elev och yrkeslärare.

Ett formellt avtal (utbildningskontrakt) tecknas mellan skolan och företaget och kan brytas när någon av parterna vill det. Det skrivs på av rektor, företagets representant, elev och föräldrar (om eleven inte är myndig). Detta görs för att garantera att alla berörda parter är införstådda med vad som händer och inom vilken del av företagets verksamhet eleven ska praktisera. Avtalet innehåller också uppgifter om vem som är handledare och yrkeslärare som en garanti att alla känner till varandra.

Skolan är ansvarig för kvalitet och innehåll under APL. Yrkesläraren gör APL-besök 4-5 gånger under terminerna (eller oftare om det finns behov) för att få information om elevens utveckling i det praktiska arbetet. Syftet med detta är att koppla ihop det praktiska arbetet mot målen i kurserna för att kunna göra en betygsbedömning.

Det är skolans uppgift att ordna arbetsplatser som är lämpliga för utbildningen, detta regleras genom gymnasieförordningen. APL planeras med utgångspunkt från de utbildnings- och undervisningsmål som är fastställda av Skolverket.

Trepartssamtal med lärare, elev och handledare på arbetsplatsen sker var 3:e eller 4:e vecka ute på arbetsplats.

  • Handledaren på arbetsplatsen erbjuds handledarutbildning.
  • Betygssättning görs av lärare.
  • Elev kan ansöka om extra lärlingsersättning från CSN (1 000:-/mån, år 2022).
  • Skolan betalar kommunala resor till och från en arbetsplats i regionen.
  • Varje elev är försäkrad på sin arbetsplats genom skolan.
  Sidan uppdaterades: