För dig som är yrkesverksam och möter våldsutövare eller våldsutsatta

Här kan du som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som är våldsutsatta eller utövar våld få tips och mer kunskap om våld i nära relationer.

Vad räknas som våld?

Våld kan ta sig uttryck på många sätt och här är några olika exempel på våld:

 • Fysiskt våld: Att någon direkt eller indirekt gör så att en annan person får skador på sin kropp. Det kan vara allt från slag, att få saker kastade på sig eller bli knuffad så att personen ramlar.
 • Psykiskt våld: När någon får en annan att må dåligt genom vad de säger eller hur de beter sig mot den personen. Det kan vara att kalla den personen elaka namn, ignorera eller håna dem. Det kan också vara hot om att skada personen eller deras nära och kära om de inte gör som den andra personen vill.
 • Sexuellt våld: När någon tvingar en annan att göra sexuella saker som personen inte vill. Det kan vara att sprida nakenbilder eller tvinga personen att ha sex mot dennes vilja. Även att ta betalt eller få presenter i utbyte mot sex är sexuellt våld.
 • Hedersvåld: Om en familj eller släkt försöker kontrollera en person på olika sätt, som att begränsa deras frihet när det gäller relationer, jobb, utbildning eller kläder.
 • Digitalt våld: Kan vara att någon kollar på vad en annan gör på sin telefon. Delar bilder på personen utan lov på nätet. Skickar otrevliga meddelanden på telefonen eller i sociala medier.
 • Ekonomiskt våld: När någon tvingar en annan att använda sina pengar på ett sätt som personen inte vill. Inte tillåts ha ett eget bankkonto. 
 • Försummelse: När någon behöver hjälp för att klara sina behov men inte får det kallas det för att hjälpen undanhålls. Det kan hända när en person blir lämnad ensam länge utan hjälp. Det kan också vara att personen inte får hjälp att äta eller ta sina mediciner.

Om plikten att anmäla

Enligt 14 kap. 1 § första stycket i socialtjänstlagen (SoL) är vissa myndigheter och yrkesverksamma skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sina verksamheter får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det avser bland annat myndigheter vars verksamheter gäller barn och unga liksom för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samma skyldighet gäller även de som arbetar i enskild verksamhet inom dessa områden och har arbetsuppgifter som gäller barn och unga. Exempel på sådana verksamheter kan vara hem för vård eller boende och friskolor.

Ideella föreningar som genom avtal med kommunen utför insatser enligt SoL eller som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 7 kap. 1 § SoL omfattas också av anmälningsskyldigheten.

Många andra ideella föreningar omfattas inte av anmälningsskyldigheten. För dem gäller i stället en allmän rekommendation i 14 kap. 1 c § SoL att "var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten". Denna rekommendation gäller även allmänheten.

 Läs mer om anmälningsplikten i Socialstyrelsens folder: Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn

Så gör du en orosanmälan

Orosanmälan görs till Gemensam mottagning i Kungälvs kommun. Det är viktigt att understryka att du som anmälare inte behöver vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det för att anmälningsskyldigheten och rekommendationen ska gälla. När du gör en anmälan i tjänsten och du räknas till de grupper som har anmälningsplikt så kan du inte vara anonym. Efter en anmälan är det socialnämnden som ska utreda barnets situation och bedöma behovet av skydd och stöd. Med anmälningsskyldigheten följer en skyldighet att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för nämndens utredning. 

Efter anmälan till socialtjänsten sker följande steg:

 • Socialtjänsten bedömer om anmälan ska utredas.
 • Socialtjänsten ger stöd och råd samt vid behov säkerhetsplanerar.
 • Socialtjänsten bedömer behov av stöd och skydd på kort och lång sikt.
 • Socialtjänsten kan vid behov skyddsplacera.
 • Socialtjänsten samverkar med andra myndigheter.

 Nyhetsbrev - Våld i nära relationer:

Länkar till mer om våld i nära relation:

Länkar till utbildningar om våld i nära relation:

Tips på filmer, poddar och böcker om våld i nära relation samt pornografi

  Sidan uppdaterades: