Vatten och avlopp

Här hittar du information om den kommunala VA-anläggningen, enskilt vatten och avlopp, tips om hur du använder vattnet. Du kan också anmäla störningar på det kommunala VA-nätet. 

Innehåll på denna sida:

Avbrott och störningar i det kommunala VA-nätet / Felanmälan
Kommunalt vatten och avlopp
Vattnet i vardagen
Enskilt vatten /Egen brunn
Enskilt /Eget avlopp
Blanketter

 

Avbrott och störningar i det kommunala VA-nätet / Felanmälan

Vid vattenläckor, översvämningar eller andra störningar publicerar vi information på sidan för avbrott och störningar.

Upplever du något konstigt med ditt vatten eller avlopp kan du anmäla det till kommunens enhet för VA-drift.
Felanmälan kommunalt vatten
Felanmälan kommunalt avlopp

 

Kommunalt vatten och avlopp

Kungälvs kommun levererar vatten och tillhandahåller avlopp till de hushåll som är belägna inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Verksamhetsområdets utbredning beslutas av kommunfullmäktige och regleras i lagen om allmänna vattentjänster. Det pågår ett flertal projekt för att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det byggs ett nytt vattenverk i Dösebacka för att öka vattenkapaciteten och det byggs VA-ledningar ut till kustzonen för att fånga upp fler bostadsområden i verksamhetsområdet. Läs mer om VA-utbyggnaden här.

Avgiften för vatten och avlopp regleras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är uppdelad i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Alla kostnader för kommunens VA-verksamhet finansieras av VA-avgifterna.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  • Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet men i närheten av det kommunala VA-nätet finns möjlighet att koppla på sig på nätet genom avtal med kommunen. Avtal kan skrivas med enskilda fastighetsägare eller med en samfällighetsförening som tillsammans bygger en anslutande VA-anläggning. Alternativet till kommunalt VA är att ha enskilt vatten och enskilt avlopp.

Den kommunala VA-anläggningen sköts av VA-teknikenheten och VA-driftenheten i Kungälvs kommun.

Läs mer på sidorna för kommunalt vatten och avlopp

 

Vattnet i vardagen

Här hittar du information om vad du bör tänka på när du använder vatten i vardagen.

Dagvattnet går orenat ut i naturen, därför är det viktigt att inte tvätta bilen på gatan utan använda en biltvättsanläggning som kan rena vattnet från miljögifter. Matfett som spolas ner i diskhon kan orsaka stopp i avloppsrören, läs mer här om hur du hanterar matfett från matlagningen. På sidorna för Vattnet i vardagen hittar du information om biltvätt, hur du hanterar matfett i köket samt hur du fyller och tömmer din pool.

Läs mer på sidorna för vattnet i vardagen

 

Enskilt vatten

Du som inte bor inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp kan borra egen brunn. Inom kustzon, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse krävs tillstånd för att anlägga en brunn för dricksvatten. Mer information om egen brunn och hur du ansöker hittar du här.

Ansökningar, anmälningar och tillsyn av enskilda brunnar handläggs av miljöenheten i Kungälvs kommun.

Läs mer på sidorna för enskilt vatten

 

Enskilt avlopp

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske.

Du som bor utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp kan ansöka om att anlägga enskilt avlopp. I Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster) kan du läsa mer om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanordningar i Kungälv. Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd. Läs mer om enskilt avlopp och hur du ansöker.

Ansökningar, anmälningar och tillsyn av enskilda avlopp handläggs av miljöenheten i Kungälvs kommun.

Läs mer på sidorna för enskilt avlopp

Avbrott och störningar

Information om aktuella va-störning och rapportera problem

Kommunalt vatten och avlopp

Vattnet i vardagen

Information om biltvätt, vatten till pool, fett i avloppet mm.

Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Blanketter - vatten och avlopp

Anslutning till vatten, avlopp, egen brunn, egen toalett, ägarbyte, flyttanmälan m.m.