Åkerhög

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Åkerhög.

Projektering/utredning: september 2019 — december 2021
Byggtid: projektet pausat
Status: projektet pausat i väntan på beslut
Projektör: Sweco Environment AB
Entreprenör: Utses efter avslutad upphandling.
Projektledare: Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se

2024-05-29

projektet pausas

Vi har beslutat att pausa utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppet (VA) i Åkerhög. Detta beror på att kommunen först och främst måste fokusera på att genomföra VA-utbyggnaden och fastställa verksamhetsområden för vattentjänster i de områden där länsstyrelsen har utfärdat förelägganden. Beslutet baseras på prioriteringar relaterade till tid och ekonomi.

 

2023-09-15

Ny plan på gång

Kommunen arbetar med en plan för att göra delar av Brunnefjäll och Åkerhög till kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster (VA).

2022-12-13 uppdaterad 2022-02-22

Avslag på ledningsrätten

Kommunen har fått avslag på den sökta ledningsrätten i området. Projektet är pausat i väntan på beslut på hur vi ska gå vidare.

Verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän va-anläggning.

Vattentjänster: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning och bortledande av dagvatten från ett område med samlad bebyggelse eller bortledande av spillvatten.

Allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2021-11-10

Statusuppdatering

Arbetet med att fastställa ledningsrätten pågår. Bygglovsbeslut för pumpstationer är tagna men är överklagade. Länsstyrelsen handlägger ansökning om ingrepp i biotopskydd samt anmälan om vattenverksamhet. Strandskyddsdispens för pumpstation är beslutad.


2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-02-24

Uppdatering geoteknisk undersökning

Den geotekniska undersökningen är avslutad. Arbete med projektering och ledningsrätt fortsätter.

2020-10-14

Geoteknisk undersökning pågår

Just nu pågår en geoteknisk undersökning i Åkerhög och Brunnefjäll. Undersökningen syftar till att kartlägga jordtyper samt avstånd till berg för att kunna säkerställa att byggnation i planerat ledningsläge är genomförbar.

2020-03-11

Pågående arbete med projektering och ledningsrätt

Arbete med projektering och ledningsrätt pågår. Lantmäteriet har hög belastning och handläggningen av ledningsrätten i Brunnefjäll drar ut på tiden. Det finns i skrivande stund ingen planerad tid för lantmäterisammanträdet.

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

2018-03-19

Informationsmöte

Under april/maj kommer kallelsen till informationsmötet för vatten- och avloppsutbyggnaden att skickas ut med posten till de boende i området. Vid informationsmötet kommer vi bland annat att presentera var ledningarna hamnar och hur området ska delas upp i delområden.

Tanken med uppdelning i delområden är att utbyggnaden ska kunna göras etappvis och i mindre entreprenader. Då kan förhoppningsvis fler företag lämna anbud. Under projekteringsarbetet som försenats något kommer verksamhetsområdet* också att fastställas. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet och alla fastighetsägare som berörs kommer att bli informerade innan fullmäktige tar sitt beslut.

2017-12-13

Uppdatering av läget i Åkerhög

Projekteringen kommer att påbörjas under januari 2018. Under februari kommer de boende i området kallas till ett informationsmöte. Kallelse kommer att ske via ett brevutskick. Under projekteringen kommer området att delas upp i mindre delområden.

Tanken är att varje delområde ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen kan lämna anbud på för att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under våren. I samband med projekteringen kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.


2017-11-29

Åkerhög undantaget när VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag som exempelvs Åkerhög.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.


Planering

Det pågår upphandling av projektör för att genomföra projektering av ledningar inom Åkerhögsområdet. Projektering beräknas ske under första halvåret 2018.

Vi arbetar med att planera för anslutningar längs överföringsledningen som är klar (sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög). Utförligare information kommer vid ett senare tillfälle.

I Vedhallsområdet planeras att upphandla projektör för anslutning till överföringsledning vid Åkerhög.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: