Kamerabevakning

Kamerabevakning används för att minska risken för brott och för att öka tryggheten. Det kan vara på områden som är öppna för alla, men även platser där allmänheten har begränsat tillträde.

Med hjälp av kamerabevakning kan vi:

 • förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott
 • förebygga, upptäcka och hantera ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt
 • minska skadegörelse och minimera ekonomiska förluster.

Kungälvs kommun tillämpar kamerabevakning som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg vilket innebär att andra åtgärder ska prövas och/eller vidtas både före, under och efter införskaffandet av kamerabevakning. Andra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som kommunen utför är bland annat:

 • Samverkan med lokalpolisen
 • Trygghetsarbete genom fokus på miljöers gestaltning och belysning
 • Ökad närvaro av väktare och nattvandrare
 • Samverkan med berörda aktörer i olika forum

Kungälvs kommun har kamerabevakning på ett antal platser i kommunen där allmänheten har tillträde. Kamerabevakningen bedrivs i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR).

Grunden för all kamerabevakning är att den personliga integriteten ska skyddas. En värdering görs alltid innan kamerabevakning påbörjas i ett nytt område. Värderingen görs utifrån behovet och syftet med kamerabevakningen.

Platser där kamerabevakning förekommer:

 • Tre Kungar parkeringshus
 • Palissaden parkeringshus
 • Thorildskolan inomhus
 • Trekungagymnasiet inomhus
 • Mimers Hus – konsthallen
 • Marstrandsfärjan

I anslutning till de bevakade platserna finns tydlig information om att kamerabevakning sker. Vid alla platser utom Marstrandsfärjan spelas bildmaterialet in och lagras proportionerligt i max en (1) månad och raderas därefter automatiskt. Ljud spelas inte in. Allt inspelat material lagras på servrar med begränsad åtkomst som endast ett fåtal personer har behörighet och tillgång till. Inget inspelningsmaterial delas med tredje land.
Granskning av materialet sker enbart om ett tillbud har inträffat eller vid misstanke om att ett tillbud har skett. Exempel på tillbud i detta fall är skadegörelse, stöld eller våldsbrott. Vid dessa fall kan det inspelade materialet delas med polismyndigheten.

På skolor kan kamerabevakning förekomma inomhus för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Bevakning sker endast vid tillfällen då det anses nödvändigt för tryggheten på skolan och i enlighet med kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Bevakningskameror

 • Östra samt södra sidan av Kongahälla Center
 • Skarpe Nord
 • Vita fläcken
 • Nordmannatorget
 • Utesimbadet
 • Thorildskolan utomhus

Aktiva kameror innebär att varje bildruta i en videoström analyseras med hög precision med hjälp av AI och självlärande algoritmer för att upptäcka olaglig aktivitet inom definierade zoner. När kamerorna upptäcker olaglig aktivitet som till exempel skadegörelse larmas väktare automatiskt till platsen. Platserna som övervakas av trygghetskamerorna är skyltade med leverantörens skyltar – Irisity – för att informera om att kameraövervakning förekommer.

Materialet från aktiva kameror lagras i 3 dagar och raderas därefter automatiskt. Ljud spelas inte in. Allt inspelat material lagras på servrar med begränsad åtkomst som endast ett fåtal personer har behörighet och tillgång. Inget inspelningsmaterial delas med tredje land.

Granskning av materialet sker bara om ett tillbud har inträffat eller vid misstanke om att ett tillbud har skett. Exempel på tillbud i detta fall är skadegörelse, stöld eller våldsbrott. Vid dessa fall kan det inspelade materialet delas med polismyndigheten

Din rätt till information

Du som registrerad har rätt att vända dig till personuppgiftsansvarige för att få tillgång till dina personuppgifter. Vid samtliga platser i Kungälvs kommun där kamerabevakning sker är det kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Du som registrerad kan begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning samt invända mot behandlingen. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och Kungälvs kommuns integritetspolicy här.

  Sidan uppdaterades: