Översiktsplanering steg för steg

Så startar processen

 

Planeringsstrategi

Efter varje val ska kommunen ta fram en Planeringsstrategi där gällande översiktsplan analyseras. Bedöms gällande översiktsplan inte vara aktuell beslutas om att en ny översiktsplan behöver tas fram. 2022 tog Kungälvs kommun fram en planeringsstrategi som beslutade att en ny översiktsplan behöver tas fram.


Medborgardialog

Dialog med medborgare, företag, föreningar och andra samhällsaktörer sker under hela processen när en översiktsplan tas fram. Inledningsvis genomförs en tidig medborgardialog där kommunen inhämtar synpunkter och tankar från de som bor, verkar i eller besöker kommunen.


Aktuella medborgardialoger

Vi vill tacka alla som varit med och deltagit i medborgardialogen som pågick mellan december 2023 - mars 2024. Vi kommer att sammanställa alla era svar och presentera dem här på webben senare i år.

Samråd

Under samrådet kan alla som vill lämna synpunkter på planförslaget. Då skickas förslaget ut på remiss till intresseorganisationer, myndigheter och andra kommuner. Kommunen bjuder in allmänheten och andra att yttra sig samt till möten där förslaget diskuteras.


Granskning

Synpunkter från samrådet hanteras och sammanfattas i en samrådsredogörelse. Sedan tas ett reviderat förslag på översiktsplanen fram som skickas ut på remiss igen. Det innebär att allmänheten, myndigheter med flera nu har en sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige
Synpunkter från granskningen sammanfattas och behandlas i ett utlåtande. Översiktsplanen kan därefter revideras ytterligare innan beslut om antagande av kommunfullmäktige.

Överklagande

En översiktsplan kan inte överklagas avseende Innehållet. Endast om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan den överklagas.

  Sidan uppdaterades: