Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter för insatser enligt LSS

Avgifter för insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Information om taxor och avgifter för insatser enligt LSS finns i Kungälvs kommuns styrande dokument som handlar om avgifter för socialtjänst. Länk till Avgifter och taxor

Avgifter för färdtjänst, riskfärdtjänst och sjukresor. 

Avgifter för insatser enligt SoL

Insatser inom funktionshinderområdet, enligt SoL (socialtjänstlagen), kan vara avgiftsbelagda. Vissa insatser är utan kostnad för personer med funktionsnedsättning.

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta en handläggare inom Funktionshinderenheten. Se informationen på denna sida under rubriken "Handläggare funktionsnedsättning". 

Hur mycket du betalar grundas dels på de ramar som staten satt upp, och dels utifrån de inkomstuppgifter som lämnats in. Se även Avgifter inom Vård och äldreomsorg

  Sidan uppdaterades: