Detaljplaneprocessen - från idé till byggnation

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin. Planprocessen styrs enligt plan- och bygglagen.

Läs om planprocessen här:
Planprogram
Programsamråd
Detaljplan
Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande
Laga kraft

Planbesked

Kontakta planenheten inför en eventuell ansökan om planbesked. Planenheten kan oftast ge en prognos om sannolikheten att få ett positivt planbesked och guida dig i ärendet. Kommunen vill gärna undvika ansökningar som sannolikt kommer få ett negativt resultat och bli kostsamma för den som söker. Du kan kontakta planenheten via Kundcenter.

När du ansöker om planbesked ska du fylla i en ansökningsblankett. Ansökan ska innehålla beskrivning av de föreslagna åtgärderna, eller i bilaga om åtgärderna inte ryms på blanketten, och karta med markering av det område som berörs. Beskriv eventuella byggnader och deras ungefärliga omfattning i ansökan. Kontakta Kundcenter för utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta om du saknar kartunderlag.

Blankett för ansökan om planbesked (pdf, nytt fönster)


Avgifter 2021

När du ansöker om planbesked tar kommunen ut en avgift. Avgiften beror på planförslagets omfattning och tas ut oavsett om planbeskedet blir positivt eller negativt.

Avgiften gäller bara själva planbeskedet. Inför ett eventuellt planarbete upprättas ett plankostnadsavtal. Där förbinder sig sökanden/exploatören att betala alla kostnader för planarbetet.

Enkel åtgärd

Avgift: 9 520 kronor eller tidsersättning.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga kriterier:

 • Mindre projekt av enklare karaktär
  • Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter
  • Ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea
  • Övriga projekt med en markarea av högst 2 000 kvadratmeter
  • Ändrad markanvändning till något av ovanstående
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.

Medelstor åtgärd

Avgift: 14 280 kronor eller tidsersättning.

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

Avgift: 19 040 kronor eller tidsersättning.

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Projekt av större omfattning
  • Bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter.
  • Verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea.
  • Övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea.
  • Ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.


Återtagen planansökan

Avgiften baseras på det antal timmar som förvaltningen har arbetat med ärendet, fram till dess att ansökan återtas.

Handläggning och beslut

Ansökan om planbesked handläggs av förvaltningen (tjänstemän). Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen (politiker). Ansökan bedöms utifrån plan- och bygglagen, kommunens gällande översiktsplan, den politiska majoritetens riktlinjer och kommunens styrdokument och strategiska mål. Avvägningar görs mellan allmänna intressen som till exempel naturvärden och sökandens enskilda intresse av att få sin önskan uppfylld.

Planläggning av mark och vatten är en kommunal angelägenhet, det brukar omnämnas som det kommunala planmonopolet. Kommunen avgör frågan om planbesked, och dess beslut kan inte överklagas.

Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.


Läs mer om kommunens översiktsplan

Kommunens strategiska mål rör bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, minskad segregation och attraktivt boende.

Läs mer om kommunens strategiska mål

Läs mer om kommunens sociala översiktsplan

 

Kostnad för planläggning

Inför planläggning upprättas ett plankostnadsavtal, i vilket sökanden/exploatören förbinder sig att betala alla kostnader för planläggningen. Exploatören betalar för bland annat de timmar som kommunens tjänstemän arbetar med planen, för de eventuella utredningar som krävs och för mer fasta kostnader som exempelvis fastighetsförteckning. Planläggning kostar olika mycket beroende på storlek och komplexitet. Även små detaljplaner kan kosta ett antal hundra tusen kronor.

 

Planprogram

I ett planprogram anges utgångspunkter och mål för ett visst geografiskt område. Planprogrammet ligger till grund för det efterföljande arbetet med att ta fram en eller flera nya detaljplaner inom området. Nya detaljplaner behöver inte föregås av planprogram, men det kan krävas i mer komplicerade fall. Det är kommunen som avgör om det krävs.

Läs mer om planprogram (program till detaljplan) och arbetet med att ta fram dem i Boverkets Kunskapsbank

Programsamråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till planprogram. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av planprogrammet, andra inte.

Detaljplan

Samråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.

Granskning

Vid granskningen har förslaget till ny detaljplan bearbetats, efter samrådet. Granskningen innebär att bland annat myndigheter och berörda grannar får ta del av förslaget igen, och lämna synpunkter på det igen. Granskningen ger alltså, precis som samrådet, kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.
Om ett förslag till ny detaljplan har skickats ut på granskning och därefter förändras väsentligt måste det skickas ut på ny granskning. Detta innan det kan leda till en antagen ny detaljplan.

Antagande

Vid antagandet har förslaget till ny detaljplan bearbetats färdigt. Beslut om antagande fattas av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, beroende på detaljplanens omfattning. Ett meddelande om att detaljplanen har antagits skickas till bland annat de berörda grannar vars synpunkter på förslaget till detaljplan inte har tillgodosetts. Dessa kan sedan överklaga beslutet om antagande.

Överklagande

När en detaljplan har antagits skickas ett meddelande om det till bland annat de berörda grannar vars synpunkter inte har tillgodosetts. I meddelandet framgår att dessa, inom tre veckor, kan överklaga beslutet om antagande av detaljplan. Överklaganden sänds till Kungälvs kommun som sedan sänder dem vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom brukar fällas efter 6-12 månader. Denna dom kan överklagas till en ytterligare instans (mark- och miljööverdomstolen). Dom i sista möjliga instans visar om detaljplanen vinner laga kraft, alltså börjar att gälla, eller om den istället upphävs.

När en detaljplan har antagits skickas den också till länsstyrelsen, som inom tre veckor kan besluta om att överpröva den. Länsstyrelsen ska överpröva bland annat om detaljplanen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller om ett område av riksintresse inte tillgodoses. Om länsstyrelsen väljer att överpröva detaljplanen ska de inom två månader fatta sitt slutgiltiga beslut om eventuellt upphävande av den.

Laga kraft

Om planen inte har överklagats av granne eller annan, eller överprövats av länsstyrelsen, vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan bygglov beviljas, och snart därefter kan byggnation påbörjas.

  Sidan uppdaterades: