Detaljplaneprocessen

När förutsättningarna är uppfyllda och beslut fattat kan ett planarbete starta igång. Arbetet följer en särskild process enligt Plan- och bygglagen.

Planprogram

I ett planprogram anges utgångspunkter och mål för ett visst geografiskt område. Planprogrammet ligger till grund för det efterföljande arbetet med att ta fram en eller flera nya detaljplaner inom området. Nya detaljplaner behöver inte föregås av planprogram, men det kan krävas i mer komplicerade fall. Det är kommunen som avgör om det krävs.

Läs mer om planprogram (program till detaljplan) och arbetet med att ta fram dem i Boverkets Kunskapsbank

Programsamråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till planprogram. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa synpunkter som kommer in kan tillgodoses och därmed leda till förändring av planprogrammet, andra inte.

Detaljplan

Samråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa synpunkter som kommer in kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.

Granskning

Vid granskningen har förslaget till ny detaljplan omarbetats, efter samrådet. Granskningen innebär att bland annat myndigheter och berörda grannar får ta del av förslaget igen, och lämna synpunkter på det igen. Granskningen ger alltså kommunen, precis som samrådet, ett bättre underlag att besluta om. Vissa synpunkter som kommer in kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.
Om ett förslag till ny detaljplan har skickats ut på granskning och sedan förändrats väsentligt måste det skickas ut på ny granskning. Detta innan det kan leda till en antagen ny detaljplan.

Antagande

Vid ett antagande har förslaget till ny detaljplan omarbetats färdigt. Beslut om antagande fattas av politikerna i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, beroende på detaljplanens omfattning. Ett meddelande om att detaljplanen har antagits skickas till bland annat de berörda grannar vars synpunkter på förslaget till detaljplan inte har tillgodosetts. Dessa kan sedan överklaga beslutet om antagande.

Överklagande

När en detaljplan har antagits skickas ett meddelande om det till bland annat de berörda grannar vars synpunkter inte har tillgodosetts. I meddelandet framgår att dessa, inom tre veckor, kan överklaga beslutet om antagande av detaljplan. Överklaganden sänds till Kungälvs kommun som sedan sänder dem vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom brukar fällas efter 6-12 månader. Denna dom kan överklagas till en ytterligare instans (mark- och miljööverdomstolen). Dom i sista möjliga instans visar om detaljplanen vinner laga kraft, alltså börjar att gälla, eller om den istället upphävs (slutar att gälla).

När en detaljplan har antagits skickas den också till länsstyrelsen, som inom tre veckor kan besluta om att överpröva den. Länsstyrelsen ska överpröva bland annat om detaljplanen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller om ett område av riksintresse inte tillgodoses. Om länsstyrelsen väljer att överpröva detaljplanen ska de inom två månader fatta sitt slutgiltiga beslut om eventuellt upphävande av den.

Laga kraft

Om planen inte har överklagats av granne eller annan, eller överprövats av länsstyrelsen, vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan bygglov beviljas, och snart därefter kan byggnation starta.

  Sidan uppdaterades: