Vatten- och avloppsavgifter (VA)

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller för dig som har kommunalt vatten och avlopp (VA). Kommunens vatten och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att alla kostnader för vår VA-verksamhet ska täckas av VA-taxan, inte med skattepengar.

Kommunfullmäktige tog den 4 november 2021 beslut om en ny konstruktion av vatten- och avloppstaxan för 2022. Syftet med förändringen är att göra taxan mer lätt att förstå och mer förutsägbar.

 

VA-taxan består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är oförändrad i den nya taxan för 2022. Avgiften är en engångskostnad som du betalar när du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet och din fastighet ligger i ett verksamhetsområde. Anläggningsavgiften används till kommunens utbyggnad av VA-ledningar fram till tomtgränsen.

Anläggningsavgift utifrån VA-taxan:

 • 278 025 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 800 kvadratmeter (typhus A).
 • 319 225 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 1 200 kvadratmeter.

Brukningsavgiften består av tre delar:

 • En fast del som gjorts om i grunden till 2022.
 • En rörlig del där kubikmeterpriset på vatten höjs med 3 procent till 35,69 kronor per kubikmeter.
 • En del för dagvatten som inte förändras till 2022.

Den nya VA-taxan jämnar ut skillnaderna i taxa mellan enskilda villaägare och ägare till flerbostadshus och VA-föreningar. Historiskt sett har ägare till flerbostadshus och VA-föreningar fått betala en lägre VA-taxa då de har ett omfattande eget VA-nät att driva och underhålla. Även med den nya taxan kommer ägare till flerbostadshus och VA-föreningar att kompenseras för sitt eget nät. Men skillnaden per hushåll gentemot enskilda villaägare blir nu alltså mindre än tidigare.

Mätaravgiften ersätts med fast avgift

I vår tidigare taxekonstruktion betalade man den fasta avgiften efter vilken mätarkombination som fastigheten har. Detta upplägg gjorde det väldigt svårt för någon utan tekniska kunskapera att förstå vad avgiften skulle bli. Här kan du kan läsa mer om hur den förra taxan fungerade. Med taxekonstruktionen som gäller från och med årsskiftet 2021/2022 arbetar vi i stället med fasta avgifter som är lika oavsett hur man bor.

 • 3 000 kronor per fastighet
 • 1 600 kronor per hushåll på fastigheten

För en enskild villaägare blir den nya fasta avgiften 4 600 kronor per år vilket är en sänkning med 2 338 kronor per år eller nästan 200 kronor per månad.

Föreningar med flera hushåll

Föreningar med flera hushåll behandlas på samma sätt i taxan oavsett om det är en hyresrättsförening, bostadsrättsförening eller en VA-förening med småhus utanför verksamhetsområdet. Effekten på föreningar kan variera en del beroende på vilken mätarkombination man har. Vissa får en sänkning, men det vanligaste är en höjning. Längre ned på sidan finns en ekvation där du kan se hur vi räknar ut din framtida årskostnad med den nya taxan.

Industrier och Verksamheter (Övrig och Annan Bostadsfastighet i taxan)

Med den nya taxekonstruktionen så räknas industrier- och verksamheters yta om till en lägenhetsekvivalent och därefter betalas 1 600 kronor per lägenhet plus grundavgiften.

Lägenhetsekvivalenten räknas ut genom att dela ytan med 150 kvadratmeter. Om det är ett lager reduceras ytan med 80 procent.

Ett flerbostadshus med verksamhet i bottenplan betalar för sitt verkliga antal lägenheter samt för lägenhetsekvivalenter för verksamhetens yta.

I flera fall saknar kommunen idag uppgifter om verksamhetsytorna, för dessa kommer att göras ett antagande om yta för att få fram lägenhetsekvivalenter i de första fakturorna. Detta kommer att rättas efter hand och man får gärna inkomma till kommunen med sin verkliga yta om antagandet inte stämmer.

 

Räkna ut din framtida VA kostnad

Den förenklade taxan betyder att de flesta nu kan räkna ut sin framtida VA-kostnad. Ta fram din faktura, papper och penna och skriv av ekvationen som gäller ditt boende. byt ut bokstäverna mot information som finns på din faktura. Du behöver själv ha information om antal hushåll och eventuella verksamhetsytor. 

Tänk på att multiplikation (gånger) och division (delat med) går före addition (plus) när man räknar ekvationer.

Årskostnad enskild villa (Ansluten till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 000 kronor + 1 600 kronor + 35,69 x F + 878 kronor

 • 3000 är den fasta avgiften för fastigheten
 • 1600 är den fasta avgiften per hushåll på fastigheten
 • 35,69 är priset på vatten per kubikmeter (1000 liter)
 • F står för förbrukning alltså antal kubikmeter (m3) per år du gör av med
 • 878 är kostnaden för dagvatten

Bostadsrättsföreningar och Hyresrättsföreningar (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 000 kronor + 1 600 kronor x H + 3 000 x M + 35,69 x F + 1,09 x A

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter Vissa fastigheter har flera huskroppar på samma fastighet som har egna mätarpunkter. Du kan veta om du har en extra mätpunkt på din faktura genom att titta på antalet anläggningar. Har du endast en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en betalar föreningen 3000 kr extra per mätpunkt (heter anläggning på fakturan)
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år
 • A = Fastighetens ytarea (Gäller inte bostaden utan hela fastigheten)

Bostadsrättsföreningar och Hyresrättsföreningar med verksamhet i bottenplan (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 000 kronor + 1 600 kronor x H + 3 000 x M + 35,69 x F + 1,09 x A + 1 600 kronor x V / 150

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter Vissa fastigheter har flera huskroppar på samma fastighet som har egna mätarpunkter. Du kan se om du har en extra mätpunkt på din faktura genom att titta på antalet anläggningar. Har du endast en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en betalar föreningen 3 000 kronor extra per mätpunkt. Mätpunkt kallas för anläggning på fakturan.
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år
 • A = Hela fastighetens ytarea i kvadratmeter (alltså inte bara bostaden utan hela fastigheten)
 • V = Verksamheten yta i kvadratmeter

Vid uträkning av lägenhetsekvivalenten (V/150 avrundas det uppåt till jämna antal lägenheter)

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till vatten och spill)

Uträkning: 3 000 kronor + 1 600 kronor x H + 35,69 x F

 • H = Antal Hushåll
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till vatten)

Uträkning: 0,75 x (3 000 kronor + 1 600 kronor x H) + 14,28 x F

 • H = Antal Hushåll
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till spill)

Uträkning: 0,75 x (3 000 kronor + 16 00 kronor x H) + 21,41 x 150 x H

 • H = Hushåll

När ett hushåll endast är ansluten till spillvattennätet och inte har vattenmätare så används en schablon för förbrukning på 150 kubikmeter (m3) per hushåll och år.

Industrier och verksamheter (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 000 kronor + 1 600 kronor x H + 3 000 x M + 35,69 x F + 1,09 x A + 1 600 x V / 150 + 1 600 x 0,2 x L / 150

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter. Du vet om du har en extra mätpunkt på fakturan genom att titta på antalet anläggningar. Har du bara en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en anläggning blir det en kostnad på 3000 kronor extra per mätpunkt. Mätpunkt kallas för anläggning på fakturan.
 • A=Fastighetens ytarea i kvm (Ej bostaden utan hela fastigheten)
 • V=Verksamheten yta i kvadratmeter
 • L=Lagerlokalers yta i kvadratmeter

Vid uträkning av lägenhetsekvivalenten (V/150 och L/150 avrundas det uppåt till jämna antal lägenheter)


Då börjar taxan gälla

Den nya taxan gäller från 1 januari 2022. Den nya taxan börjar synas på den första fakturan för 2022 (januari/februari) Taxan som gäller fram till och med den sida december finns här.

 

Styrdokument och taxa

  Sidan uppdaterades: