VA-avgifter (VA-taxa)

Här kan du läsa om vilka VA-avgifter som gäller för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Kommunens vatten och avlopp (VA) är en så kallad taxefinansierad verksamhet. Det betyder att alla kostnader för vår VA-verksamhet ska täckas av VA-taxan, inte med skattepengar.

VA-taxa från och med den 1 januari 2020

Kungälvs kommunfullmäktige har beslutat om en ny VA-taxa för vatten och avlopp som gäller från den 1 januari 2020.  Här kan du läsa hela dokumentet om VA-taxan (pdf)

Taxan delas upp i två delar - anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångskostnad som du betalar när du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet och din fastighet ligger i ett verksamhetsområde. Anläggningsavgiften används till kommunens utbyggnad av va-ledningar fram till tomtgränsen.

Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen. 

Vatten - dricksvatten.
Spillvatten - från toalett och tvätt.
Dagvatten - avrinnande regn eller smältvatten från tak och asfaltsytor.

Exempel

Anläggningsavgift för en fastighet med ett enfamiljshus som är anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggningsavgift från och med den 1 januari 2020.

278 025 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 800 kvadratmeter (typhus A)
319 225 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 1 200 kvadratmeter

 

Brukningsavgift

Brukningsavgift består av en rörlig och en fast del.

Rörlig del

Den rörliga delen är kopplad till den mängd vatten som fastigheten förbrukar. Du betalar i förväg varannan månad, efter en beräknad årsförbrukning som är baserad på den senaste avläsningen.

För att du ska få en korrekt avgift ska vattenmätarställningen läsas av minst en gång per år. Fyll i och skicka in ditt avläsningskort eller ring och meddela Kundcenter din vattenmätarställning, telefon 0303-23 97 83.

Fast del

Den fasta delen består av en vattenmätaravgift, vilken beror på vattenmätarens kapacitet och om du har fler än en vattenmätare. 

Småhus (villatomter) betalar en fast avgift för avledning av dagvatten. Övriga fastigheters avgift för avledning av dagvatten beror på storleken på tomtytan.

 

Exempel brukningsavgift för småhusfastighet

Brukningsavgift för en småhusfastighet (till exempel en villa) som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten och som har en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter år.

Brukningsavgift från och med 1 januari 2020

Rörlig avgift 150 kubikmeter x 30,12 kronor = 4 518 kronor per år
Fast avgift för vattenmätare småhus 6 308 kronor per år
Dagvattenavgift småhus 784 kronor per år
Totalt 4 518 + 6 308 + 784 = 11 610 kronor inklusive moms

 

Exempel brukningsavgift för flerbostadsfastighet

Brukningsavgift för en flerbostadsfastighet med 15 lägenheter som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vattenförbrukningen är 2 000 kubikmeter per år och fastigheten har en tomtyta på 800 kvadratmeter. (Typhus B)

Brukningsavgift från och med den 1 januari 2020

Rörlig avgift 2000 kubikmeter x 30,12 kronor = 60 240 kronor per år
Fast avgift för 2 stycken vattenmätare med kapacitet Qn2,5 = 24 601 kronor per år
Dagvattenavgift 800 x 0,98 = 784 kronor per år
Totalt 60 240 + 24 601 + 784 = 85 625 kronor per år inklusive moms

 

Inkopplingsavgift

Inkopplingsavgift är en engångsavgift och tas ut när du vill koppla in kommunalt VA och din fastighet ligger utanför ett verksamhetsområde. Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i tillämpliga delar.

Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

  Sidan uppdaterades: