Avgifter för vatten och avlopp (VA-taxa)

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller för dig som har kommunalt vatten och avlopp (VA). Kommunens vatten och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att alla kostnader för vår VA-verksamhet ska täckas av VA-taxan, inte med skattepengar.

VA-taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgift

Avgiften är en engångskostnad som du betalar när du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften används till kommunens utbyggnad av VA-ledningar fram till tomtgränsen. Anläggningsavgiften för småhus är:

 • 320 000 kronor inklusive moms för en villa anslutet till vatten, spillvatten* och dagvatten*. 
 • 260 000 kronor inklusive moms för en villa ansluten till vatten, spillvatten* men inte dagvatten*.

*Spillvatten betyder vatten från toa, dusch och diskho. Anledningen till att vi inte skriver avlopp är att det är samlingsnamnet för spillvatten och dagvatten) 
*Dagvatten är samlingsnamnet för regnvatten och vatten från dräneringar. 

Brukningsavgiften kan i sin tur delas upp i fasta- och rörliga avgifter

Fasta avgifter

 • 3 640 kronor per fastighet
 • 2 115 kronor per hushåll på fastigheten
 • 1 034 kronor per fastighet för dagvatten

Rörlig avgift

 • 42,39 kronor per kubikmeter dricksvatten

Föreningar med flera hushåll

Föreningar med flera hushåll behandlas på samma sätt i taxan oavsett om det är hyresrätter, bostadsrättsförening eller en VA-förening med småhus utanför verksamhetsområdet. Se hur du räknar ut din avgift här.

Industrier och Verksamheter (Övrig och Annan Bostadsfastighet i taxan)

Industrier- och verksamheters yta räknas om till en lägenhetsekvivalent och därefter betalas 2 115 kronor per lägenhet plus grundavgiften.

Lägenhetsekvivalenten räknas ut genom att dela ytan med 150 kvadratmeter. Om det är ett lager reduceras ytan med 80 procent.

Ett flerbostadshus med verksamhet i bottenplan betalar för sitt verkliga antal lägenheter samt för lägenhetsekvivalenter för verksamhetens yta.

I flera fall saknar kommunen uppgifter om verksamhetsytorna, för dessa kommer att göras ett antagande om yta för att få fram lägenhetsekvivalenter i de första fakturorna. Detta kommer att rättas efter hand och man får gärna komma till kommunen med sin verkliga yta om antagandet inte stämmer.

Räkna ut din brukningsavgift

Använd vår tjänst för att räkna ut din löpande brukningsavgift för vatten och avlopp. Tjänsten vänder sig i första hand till privatpersoner och företrädare för VA föreningar. Allt du behöver göra är att ta fram din faktura, följa länken här nedan och fylla i uppgifterna. Tjänsten bygger på ekvationerna som finns längre ner på sidan.

Ekvationer för att räkna själv

Årskostnad enskild villa (Ansluten till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 640 kronor + 2 115 kronor + 42,39 x F + 1 034 kronor

 • 3 640 kronor är den fasta avgiften för fastigheten
 • 2 115 kronor är den fasta avgiften per hushåll på fastigheten
 • 42,39 kronor är priset på vatten per kubikmeter (1000 liter)
 • F står för förbrukning alltså antal kubikmeter (m3) per år du gör av med
 • 1 034 kronor är kostnaden för dagvatten

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 640 kronor + 2 115 kronor x H + 3 640 x M + 42,39 x F + 1,29 x A

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter. Vissa fastigheter har flera huskroppar på samma fastighet som har egna mätpunkter. Du kan se om du har en extra mätpunkt på din faktura genom att titta på antalet anläggningar. Har du endast en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en betalar föreningen 3 640 kronor extra per mätpunkt (heter anläggning på fakturan)
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år
 • A = Fastighetens ytarea (Gäller inte bostaden utan hela fastigheten)

Bostadsrättsföreningar och hyresrätter med verksamhet i bottenplan (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 640 kronor + 2 115 kronor x H + 3 640 x M + 42,39 x F + 1,29 x A + 2 115 kronor x V / 150

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter Vissa fastigheter har flera huskroppar på samma fastighet som har egna mätarpunkter. På din faktura kan du se om du har en extra mätpunkt genom att titta på antalet anläggningar. Har du endast en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en betalar föreningen 3 640 kronor extra per mätpunkt. Mätpunkt kallas för anläggning på fakturan.
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år
 • A = Hela fastighetens ytarea i kvadratmeter (alltså inte bara bostaden utan hela fastigheten)
 • V = Verksamheten yta i kvadratmeter

Vid uträkning av lägenhetsekvivalenten (V/150 avrundas det uppåt till jämna antal lägenheter)

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till vatten och spill)

Uträkning: 3 640 kronor + 2 115 kronor x H + 42,39 x F

 • H = Antal Hushåll
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till vatten)

Uträkning: 0,75 x (3 640 kronor + 2 115 kronor x H) + 16,96 x F

 • H = Antal Hushåll
 • F = Förbrukning, antal kubikmeter (m3) per år

Föreningar utanför verksamhetsområde (Anslutna till spill)

Uträkning: 0,75 x (3 640 kronor + 2 115 kronor x H) + 25,43 x 150 x H

 • H = Hushåll

När ett hushåll endast är ansluten till spillvattennätet och inte har vattenmätare så används en schablon för förbrukning på 150 kubikmeter (m3) per hushåll och år.

Industrier och verksamheter (Anslutna till vatten, spill och dagvatten)

Uträkning: 3 640 kronor + 2 115 kronor x H + 3 640 x M + 42,39 x F + 1,29 x A + 2 115 x V / 150 + 2 115 x 0,2 x L / 150

 • H = Antal Hushåll
 • M = Extra mätpunkter. Du vet om du har en extra mätpunkt på fakturan genom att titta på antalet anläggningar. Har du bara en anläggning har du ingen extra mätpunkt. Har du fler än en anläggning blir det en kostnad på 3 640 kronor extra per mätpunkt. Mätpunkt kallas för anläggning på fakturan.
 • A=Fastighetens ytarea i kvadratmeter (Ej bostaden utan hela fastigheten)
 • V=Verksamheten yta i kvadratmeter
 • L=Lagerlokalers yta i kvadratmeter

Vid uträkning av lägenhetsekvivalenten (V/150 och L/150 avrundas det uppåt till jämna antal lägenheter).

Styrdokument och taxa

  Sidan uppdaterades: