Avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan för vad en plats kostar gäller för förskolor, fritids och pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem.

Så räknas din avgift ut

När ditt barn går i förskola, familjedaghem eller fritidshem beräknas din avgift utifrån hushållets totala bruttoinkomst (inkomst före skatt). Om hushållet tillsammans har en inkomst på 50 340 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 510 kronor för barn under tre år och 1 196 kronor för barn över tre år. 
Inkomsttalet regleras varje år av ett statligt index. Det innebär att avgifterna ändras från och med 1 januari.
De familjer som har en inkomst lägre än 25% av det årliga prisbasbeloppet betalar ingen avgift.
Varje månad , även juli, betalar du en avgift för platsen. Det gör du oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om du har flera barn i förskolan

Om du har flera barn i förskola betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt tabellen nedan. Om du har fyra barn eller fler betalar du endast avgift för de tre yngsta barnen.

Barn 1:      3 procent av inkomsten, högst 1 510 kronor/månad
Barn 2:     2 procent av inkomsten, högst 1 007 kronor/månad
Barn 3:      1 procent av inkomsten, högst 503 kronor/månad

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år och fram till höstterminen det år barnet börjar förskoleklass eller skola. Den allmänna förskolan motsvarar 15 timmar/vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri. En avgift tas dock ut under skolloven.

Med omsorgstid utöver allmän förskola
Barn 1:      2,375 procent, högst 1 196 kronor/månad
Barn 2:     1,6 procent högst 803 kronor/månad
Barn 3:     0,8 procent, högst 400 kronor/månad

 

Skolbarn

Gäller från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass/skola till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Gäller för barn i fritidshem
Barn 1:       2 procent, högst 1 007 kronor/månad
Barn 2:      1 procent, högst 503 kronor/månad
Barn 3:      1 procent, högst 503 kronor/månad

Riktlinjer taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (pdf)

Syskonrabatt

Har du flera barn som behöver en plats kan du få syskonrabatt. Rabatten gäller barn i samma hushåll även om de är biologiska syskon eller inte. Avgiften räkans ut enligt den sammanlagda inkomsten i hushållet. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga taxans högsta belopp.


Anmäl alltid ändrad inkomst

När ditt barn får en plats ska du lämna uppgifter om din inkomst. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften. Om familjens inkomst ändras eller om familjeförhållanden ändras ska du lämna in en ny inkomstuppgift. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter att du anmält ändringarna.

Ändrad inkomst anmäler du via vår e-tjänst eller med pappersblankett.

  Sidan uppdaterades: