Bygglov för enkel åtgärd eller tillfälligt bygglov

En enkel bygglovpliktig åtgärd kan till exempel vara plank, fasadändring eller liten komplementbyggnad eller tillbyggnad.

För att få uppföra en bygglovpliktig åtgärd krävs att du beviljats bygglov och fått startbesked. 

Du kan få tidsbegränsat bygglov för tillfälliga åtgärder. Även behovet av åtgärden ska vara tillfälligt. Det kan beviljas även om alla krav för permanent bygglov inte är uppfyllda. Vilka krav som ska uppfyllas varierar beroende på typ av åtgärd. Du ska bifoga en avvecklingsplan tillsammans med din ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.


Handlingar som krävs vid ansökan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Förslag till kontrollplan
  3. Situationsplan, i lämplig skala
  4. Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning, i skala 1:100
  5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
  6. Foton, vid tillbyggnad eller fasadändring
  7. Avvecklingsplan, vid tidsbegränsat bygglov

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Normalt krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.


2. Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs både bygglov och startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare åtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet.

Vi kontaktar dig om ditt förslag till kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Förslag till kontrollplan:

Enkla ärenden (pdf, nytt fönster)
Fasadförändring (pdf, nytt fönster)
Inglasat uterum (pdf, nytt fönster)
Inglasning av balkong (pdf, nytt fönster)
Skylt (pdf, nytt fönster)
Staket, plan eller mur (pdf, nytt fönster)
Takkupa (pdf, nytt fönster)


3. Situationsplan, i lämplig skala

Situationsplan krävs vid nybyggnation och i de flesta fall av tillbyggnad. Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid vissa små tillbyggnationer och andra små åtgärder, som till exempel plank, kan du använda ett utdrag ur primärkartan.

Kontakta Kart- och mätenheten via kommunens Kundcenter, telefon 0303-23 80 00 för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Du betalar en avgift för kartan.

Lämplig skala på situationsplan varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som bör finnas med. Det är viktigt att situationsplanen tydligt visar den ansökta åtgärden.

På situationsplanen ska alla ansökta åtgärder finnas med, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns med på kartunderlaget. Markera tydligt vad som är befintligt respektive ansökt åtgärd. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel en byggnads längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnation ska byggnadens färdigt golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.


4. Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning, i skala 1:100

På ritningar ska skala vara angiven. Ritningar ska vara måttsatta. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler. 


Om planritningar

Planritningar krävs för alla nya våningsplan eller alla våningsplan som berörs av åtgärden. Skriv på respektive planritning vilket våningsplan det gäller. Vid ombyggnad och tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du ansöker bygglov för. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och eventuell sektionslinje. Sektionslinjer visar var eventuella sektioner genom byggnaden är tagna.


Om fasadritningar

Vid nybyggnad krävs fasadritningar över alla fasader. Vid tillbyggnad, ombyggnad eller ändring krävs fasadritningar från alla håll åtgärden är synlig, skriv ut vilket väderstreck respektive fasad vetter åt. Markera tydligt vilken del som är befintlig och vilken del som du söker bygglov för.

På fasadritningar ska framgå om marken ska förändras. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.


Om sektionsritningar

Sektionsritning krävs vid nybyggnad och tillbyggnad och kan också krävas vid ändring och ombyggnad. Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. På sektionsritningen ska exempelvis rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken framgå.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)


5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, lösning för vatten och avlopp samt energi och säkerhet.

 

6. Foton, vid tillbyggnad eller fasadändring

Vid tillbyggnad eller fasadändring är det bra om du skickar med fotografier över befintlig byggnad. Ta foton från olika vinklar och avstånd, skriv på varje foto varifrån det är taget.


7. Avvecklingsplan, vid tidsbegränsat bygglov

Avvecklingsplanen ska förklara varför bygglovet endast behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Innan det tidbegränsade bygglovets giltighetstid gått ut ska åtgärden det tidsbegränsade bygglovet gäller för tas bort och upphöra. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för avvecklingen och återställandet av platsen.

Avvecklingsplan (pdf, nytt fönster) 


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

 

  Sidan uppdaterades: