Bygglov för enkel åtgärd

En enkel bygglovpliktig åtgärd kan till exempel vara plank, fasadändring eller liten komplementbyggnad eller tillbyggnad.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Sök bygglov och andra åtgärder

Du kan söka bygglov digitalt via kommunens E-tjänst.

Sök bygglov och andra åtgärder här

Handlingar som krävs vid ansökan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

 • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
 • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
 • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Ansökan

Beroende på hur komplicerad eller avancerad åtgärden är, eller beroende på vilken typ av åtgärd du ska göra, kan bygglovenheten kräva att du anlitar en så kallad certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en person som hjälper dig att kontrollera att alla tekniska krav på byggnationen uppfylls.

Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.

Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs både bygglov och startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen ska innehålla:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska utföra kontrollen (till exempel byggherren, sakkunnig, entreprenören)
 • Vilken kontrollmetod som används (hur kontrollen utförs till exempel mätning, visuellt)
 • Mot vad man ska kontrollera (en konkret handling till exempel ritning, arbetsbeskrivning)
 • Plats för att fylla i datum och signatur när kontrollen är utförd.

På denna sida finns exempel på kontrollplaner som du kan använda dig av. Tänk på att kontrollplanen ska anpassas efter din byggnation. Vilka punkter som behöver vara med beror på vilken åtgärd du ska genomföra, eller hur komplicerad åtgärden är.

Kontrollplanen skickas in i samband med din anmälan eller ansökan för att visa att du som byggherre vet vilka kontroller som behöver göras för att din byggnation ska uppfylla samhällets krav. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in undertecknad kontrollplan till bygglovenheten.

Vi kontaktar dig om ditt förslag till kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Förslag till kontrollplan

Tänk på att kontrollplanen ska anpassas efter din byggnation.

Enkla ärenden (pdf, nytt fönster)
Fasadförändring (pdf, nytt fönster)
Inglasat uterum (pdf, nytt fönster)
Inglasning av balkong (pdf, nytt fönster)
Skylt (pdf, nytt fönster)
Staket, plan eller mur (pdf, nytt fönster)
Takkupa (pdf, nytt fönster)

Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala krävs vid nybyggnation och i de flesta fall av tillbyggnad. Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid vissa små tillbyggnationer och andra små åtgärder, som till exempel plank, kan du använda ett utdrag ur primärkartan.

Lämplig skala på situationsplan varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som bör finnas med. Det är viktigt att situationsplanen visar anmäld åtgärd på ett tydligt sätt.

På situationsplanen ska alla ansökta åtgärder finnas med, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns med på kartunderlaget. Markera tydligt vad som är befintlig respektive ansökt åtgärd. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnation ska byggnadens färdigt golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Kontakta Kart- och markenheten via kommunens kundcenter för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Observera att en avgift tas ut för karta.

Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning

Tänk på att:
 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
 • På ritningar ska skala vara angiven.
 • Ritningar ska vara måttsatta.
 • Mått ska främst anges i millimeter.
 • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.
 • Fastighetsbeteckning ska finnas.

Se ritningsexempel här på sidan.

Planritningar

Planritningar krävs för alla nya våningsplan eller alla våningsplan som berörs av åtgärden. Skriv vilket våningsplan ritningen gäller. Vid ombyggnad och tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du ansöker bygglov för. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och eventuell sektionslinje. Sektionslinjer visar var eventuella sektioner genom byggnaden är tagna.

Fasadritningar

Vid nybyggnad krävs fasadritningar över alla fasader. Vid tillbyggnad, ombyggnad eller ändring krävs fasadritningar från alla håll åtgärden är synlig, skriv ut vilket väderstreck respektive fasad är vänd mot. Markera tydligt vilken del som är befintlig och vilken del som du söker bygglov för.

På fasadritningar ska framgå om marken ska förändras. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.

Sektionsritningar

Sektionsritning krävs vid nybyggnad och tillbyggnad och kan också krävas vid ändring och ombyggnad. Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska visa exempelvis rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken.

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)

Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella att beskriva/redovisa är:

 • grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • ventilation
 • lösning för vatten och avlopp samt energi och säkerhet

Foton, vid tillbyggnad eller fasadändring

Vid tillbyggnad eller fasadändring är det bra om du skickar med fotografier över befintlig byggnad. Ta foton från olika vinklar och avstånd, skriv på varje foto varifrån det är taget.

  Sidan uppdaterades: