Översiktsplan för Kungälv 2050

En översiktsplan är ett vägledande styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga strategi för samhällsutveckling. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och i den tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Hur vill du att Kungälvs kommun 2050 ska vara?

Nu finns det möjlighet för alla invånare att forma vår kommuns framtid – var med och påverka hur Kungälvs kommun ska utvecklas och bevaras fram till 2050! Hur då? Genom att vara med i vår medborgardialog för ny översiktsplan.

Delta i vår medborgarenkät för översiktsplanen!

Kungälvs kommun behöver ta del av medborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till! I en medborgardialog har du möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogen kommer vara öppen fram tills 1 mars 2024.

 

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagens tredje kapitel. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.
Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov.
I Kungälv är det sektor samhälle och utveckling som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen. När sektorn har godkänt ett förslag är det kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om en ny översiktsplanen för hela kommunen.


Varför ska man ha en översiktsplan?

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta itu med de stora utmaningarna som Kungälv står inför.


Hur arbetar kommunen med översiktsplan 2050?

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats 2023. Arbetet har inletts med workshops med politiken och tjänstemän kring de politiska visionerna för den nya översiktsplanen. Under 2024 kommer tidig dialog hållas med allmänheten. Inför arbetet med ny översiktsplan har en enkel dialog genomförts på öppet hus i stadshuset den 16 november 2023. Där informerades även om vad en Översiktsplan är samt att arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats.

Under 2024 startar även arbetet med att ta fram det planeringsunderlag som krävs för en ny översiktsplan.

  Sidan uppdaterades: