Översiktsplan för Kungälv 2050

En översiktsplan är ett vägledande styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga strategi för samhällsutveckling. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och i den tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Hur vill du att Kungälvs kommun 2050 ska vara?

Nu jobbar vi vidare mot hur vår framtida Kungälvs kommun ska vara 2050. Under första delen av 2024 har det funnits möjlighet för dig som medborgare att delta i en medborgardialog. Där fick man markera på en karta vilka områden som man ansåg behövde utvecklas och vilka områden som önskas bevaras i framtiden. En sammanställning av medborgardialogen kommer att presenteras under året här på webben.


Varför ska man ha en översiktsplan?

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta itu med de stora utmaningarna som Kungälv står inför.


Hur arbetar kommunen med översiktsplan 2050?

Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats 2023. Arbetet har inletts med workshops med politiken och tjänstemän kring de politiska visionerna för den nya översiktsplanen. Under 2024 kommer tidig dialog hållas med allmänheten. Inför arbetet med ny översiktsplan har en enkel dialog genomförts på öppet hus i stadshuset den 16 november 2023. Där informerades även om vad en Översiktsplan är samt att arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats.

Under 2024 startar även arbetet med att ta fram det planeringsunderlag som krävs för en ny översiktsplan.

  Sidan uppdaterades: