Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som har en fastighet bredvid en allmän väg ansvarar för att träd, buskar och växter inte hindrar sikten för bilister, cyklister och gående som använder vägen. Du har också ansvar för del av gångbanan utanför tomtgränsen. Här kan du läsa om ditt ansvar som fastighetsägare.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du äger en fastighet inom tätortsområde eller i anslutning till allmän väg har du ett ansvar att inte hindra, sikt, framkomlighet och säkerhet utanför tomtgräns. Du behöver också se till att det är rent och lätt att komma fram innanför tomtgräns så att exempelvis postgång, sophämtning och annan service kan komma fram på ett bra sätt. Du behöver hålla gångbanor rena under hela året.

Snö, halka och sopning

Om du äger en fastighet inom tätortsområde som till exempel Kungälv, Ytterby och Marstrand, ansvarar du för snöskottning och sandning av området runt fastigheten där det finns områden som kommunen äger. Det kan exempelvis vara parker, gräsytor och liknande. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor. Kom ihåg att du inte får lägga snö som du skottar bort på gator eller i parker.

Allmänna regler utanför din tomt

  • Håll rent och sanda gångutrymmen (minst 1 meter i bredd) längs med din fastighet. Ett gångutrymme kan vara en trottoar, en trappa, en gata eller en gångväg. Finns inte trottoar, gata eller gångväg ska du fortfarande sanda och skotta gångutrymme på minst 1 meters bredd.
  • Finns det en gångbana inom 7 meters avstånd från tomtgränsen, ansvarar du fortfarande för att hålla den ren, sanda och skotta.
  • Se till att vallar vid övergångställen och gatuhörn är öppna för gångtrafik.
  • Sopa upp vintersand på våren.

Allmänna regler innanför din tomt

  • Se till att det finns en gångväg på minst 1 meters bredd på din egen tomt så att vi kan hämta dina sopor. Ta bort istappar från tak och stuprännor så ingen riskerar att skadas.
  • Sopa upp vintersand på våren.

Träd, buskage och ogräs 

Det är viktigt att alla kan komma fram runt din tomt på ett säkert och bekvämt vis.

Regler för hörntomt bredvid en korsning

Du som har en hörntomt bredvid en korsning ansvarar för att dina träd, buskar och växter inte är högre än 70 centimeter. Detta gäller i ett område 10 meter från korsningen åt vardera håll av din tomtgräns.

Skiss över hörntomt med avstånd

Regler för tomt med utfart mot gatan

Du som har utfart mot gatan får inte låta dina träd, buskar och växter vara högre än 70 centimeter. Det gäller 2,5 meter åt vardera håll från utfarten av din tomtgräns.

Håll gångbanan ren

Du behöver hålla gångbanor rena under hela året. För att undvika att någon halkar och att brunnar blir igensatta är du som fastighetsägare ansvarig för att gångbanorna är rena och framkomliga utanför din fastighet.

  • Ta bort ogräs och sly
  • Kapa buskar, träd och häckar innan de växer ut i gång- och cykelbanan, vägområden
  • Ta bort nedskräpande föremål, till exempel löv och kvistar  

Läs broschyren "Klipp Häcken" från Sveriges kommuner och regioner för mer information om vad du behöver tänka på. 
SKR:s broschyr "Klipp Häcken!"

Undantag

I områden utanför detaljplan eller områden med detaljplan där någon annan än kommunen ansvarar för de allmänna platserna kan det finnas andra regler. Om du är osäker på vad som gäller där du bor kan du kontakta kommunens kundcenter, eller din vägförening.

  Sidan uppdaterades: