Om ett barn far illa

Alla som på olika sätt arbetar med barn och unga är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Men även du som privatperson och medmänniska kan göra en anmälan.

Allas ansvar

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (till exempel skola, hälso- och sjukvård och tandvård) är skyldiga att genast anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Även andra, än de som kommer i kontakt med barn i sitt jobb, bör anmäla om man misstänker att ett barn far illa på något sätt. 

I socialtjänstlagen (SoL) står det att alla som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att de barn och ungdomar som riskerar att fara illa får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten samverka med samhällsorgan, organisationer och andra när det rör frågor om barn som far illa eller riskerar att fara illa. För att detta ska fungera är det mycket viktigt att socialtjänsten får reda på omständigheter som ger anledning till oro för ett barns/ungdoms förhållanden.

Exempel på situationer som ger anledning att kontakta socialtjänsten:

  • Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp.
  • Psykisk misshandel såsom systematiska kränkningar, nedvärdering och/eller hot.
  • Otillbörligt utnyttjande: sexuellt utnyttjande, ansträngande kroppsarbete, för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder.

  • Brister i fysisk omsorg: vanvård, misskötsel i fråga om hygien och kläder. Om barnet inte får lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård. Om barnet lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd.
  • Brister i känslomässig omsorg: eftersatt trygghet och stimulans på grund av missbruk, psykiska ohälsa eller sjukdom hos föräldrar. Djupgående konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan - barnet får "sitta emellan".
  • Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika.

  • Kännedom om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt - till exempel genom kraftfullt utagerande beteende - visar tecken på att utvecklas ogynnsamt.
  • Fall där vårdnadshavare inte vill delta i utredningar om barnets situation i skolan, med målsättningen att finna en alternativ skolgång. Exempel på detta kan vara placering i särskild undervisningsgrupp eller annan alternativ insats inom skolans arbetsområde.

Kontakt

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa:

  • Ring i första hand Gemensam mottagning, telefon 0303-23 93 77.
  • När Gemensam mottagning är stängd kan du ringa Socialjouren, telefon 031-365 87 00


Blankett för skriftlig anmälan

Blankett "Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§  

  Sidan uppdaterades: