Brunnefjäll, del av Åkerhög

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Brunnefjäll, del av Åkerhög.

Projektering/utredning: september 2019 — november 2022 (Projektet är pausat)
Byggtid:
 
Status: 
Projektet är pausat i väntan på beslut
Projektör:
Sweco Environment AB
Entreprenör:

Projektledare: Mikael Fischer

2024-05-29

projektet pausas

Vi har beslutat att pausa utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppet (VA) i Brunnefjäll. Detta beror på att kommunen först och främst måste fokusera på att genomföra VA-utbyggnaden och fastställa verksamhetsområden för vattentjänster i de områden där länsstyrelsen har utfärdat förelägganden. Beslutet baseras på prioriteringar relaterade till tid och ekonomi.

 

2023-09-15

Ny plan på gång

Kommunen arbetar med en plan för att göra delar av Brunnefjäll och Åkerhög till kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avloppstjänster (VA).

2022-12-13 uppdaterad 2023-02-22

Avslag på ledningsrätten

Kommunen har fått avslag på den sökta ledningsrätten i området. Projektet är pausat i väntan på beslut på hur vi ska gå vidare.

2021-11-10

Uppdatering

Arbetet med att fastställa ledningsrätten pågår. Bygglovsbeslut för pumpstationer är tagna men är överklagade. Länsstyrelsen handlägger ansökning om ingrepp i biotopskydd samt anmälan om vattenverksamhet. Strandskyddsdispens för pumpstation är beslutad.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-02-23

Uppdatering geoteknisk undersökning

Den geotekniska undersökningen är avslutad. Arbete med projektering och ledningsrätt fortsätter.

2020-10-14

Geoteknisk undersökning pågår

Just nu pågår en geoteknisk undersökning i Åkerhög och Brunnefjäll. Undersökningen syftar till att kartlägga jordtyper samt avstånd till berg för att kunna säkerställa att byggnation i planerat ledningsläge är genomförbar.

2020-03-11

Pågående arbete med projektering och ledningsrätt

Arbete med projektering och ledningsrätt pågår. Lantmäteriet har hög belastning och handläggningen av ledningsrätten i Brunnefjäll drar ut på tiden. Det finns i skrivande stund ingen planerad tid för lantmäterisammanträdet. 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

2018-03-19

Uppdatering 

Under april/maj kommer kallelsen till informationsmötet för vatten- och avloppsutbyggnaden att skickas ut med posten till de boende i området. Vid informationsmötet kommer vi bland annat att presentera var ledningarna hamnar och hur området ska delas upp i delområden. Tanken med uppdelning i delområden är att utbyggnaden ska kunna göras etappvis och i mindre entreprenader. Då kan förhoppningsvis fler företag lämna anbud. Under projekteringsarbetet som försenats något kommer verksamhetsområdet* också att fastställas. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet och alla fastighetsägare som berörs kommer att bli informerade innan fullmäktige tar sitt beslut

2017-12-13

Uppdatering av läget i Brunnefjäll

Projekteringen kommer att påbörjas under januari 2018. Under februari kommer de boende i området kallas till ett informationsmöte. Kallelse kommer att ske via ett brevutskick. Under projekteringen kommer området att delas upp i mindre delområden. Tanken är att varje delområde ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen kan lämna anbud på för att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under våren.
I samband med projekteringen kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

2017-11-29

Brunnefjäll undantaget när VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag som exempelvs Brunnefjäll.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

Planering

Det pågår upphandling av projektör för att genomföra projektering av ledningar inom Brunnefjällsområdet. Projektering beräknas ske under första halvåret 2018.

Vi arbetar med att planera för anslutningar längs överföringsledningen som är klar (sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög). Utförligare information kommer vid ett senare tillfälle.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: