Bodelning och arvskifte

Om god man, förvaltare eller förmyndare deltar i bodelning och arvskifte för huvudmans eller omyndigs räkning behöver man få Överförmyndarnämndens samtycke till bodelning och arvskifte innan tillgångarna fördelas.

Arvskiftet ska vara skriftligt. Ett arvskifte är inte juridiskt bindande utan Överförmyndarnämndens samtycke. Det är endast gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren som är behörig att ansöka om samtycke. Alltså inte exempelvis juristbyrå eller begravningsbyrå. Finns det endast en dödsbodelägare behöver inget arvskifte skrivas.

Hur man ansöker om samtycke till bodelning och arvskifte

Överförmyndarnämnden tar ställning till om samtycke ska lämnas till bodelning och arvskifte. God man, förvaltare eller förmyndare lämnar därför in en ansökan samt ett antal bilagor till överförmyndarnämnden. De bilagor som ska skickas med ansökan är:

  • Arvskifte undertecknat av samtliga dödsbodelägare inklusive god man, förvaltare eller förmyndare. Arvskiftet ska lämnas in i ett original samt en bevittnad kopia. Originalet skickas tillbaka till den som ansökt.
  • Bevittnad kopia av registrerad bouppteckning inklusive bilagor exempelvis testamente, försäkringar med förmånstagarförordnande etcetera.
  • Redovisning av dödsboet från dödsdagen fram till skiftesdagen (samtliga inkomster och utgifter).

Blankett för ansökan om samtycke till bodelning och arvskifte finns under Blanketter.

När överförmyndarnämnden granskat och samtyckt till bodelning och arvskifte skickas dokumenten tillbaka till den som lämnat in ansökan. Överförmyndarnämnden behåller en kopia av arvskifte.

När den sökande fått samtycke kan skifte av tillgångarna ske. Efter att huvudmannen/den omyndige fått sin del ska gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren till överförmyndarnämnden skicka in en redovisning av att så har skett. Redovisningen består oftast av en kvittens från banken om att pengar kommit in till huvudmannens/den omyndiges bankkonto.

Skifteshinder – om dödsbo inte skiftas inom sex månader

Om dödsboet inte har skiftats inom sex månader från att bouppteckningen förrättades ska god man, förvaltare eller förmyndare inom denna tid lämna en redogörelse för skifteshinder till överförmyndaren.
I redogörelsen ska det framgå varför dödsboet inte har skiftats. Redogörelse ska därefter lämnas till överförmyndarnämnden var sjätte månad till dess att dödsboet har skiftats.

Undantaget från skyldighet att lämna redogörelse för skifteshinder är om överförmyndarnämnden har samtyckt till samlevnad i oskiftat dödsbo.

Godkänna testamente

En god man, förvaltare eller förmyndare kan inte med rättslig verkan godkänna ett testamente. Däremot kan god man, förvaltare eller förmyndare bekräfta att hen tagit emot eller delgetts testamentet för sin huvudmans/den omyndiges räkning.

Jämkning av testamente, laglott

Enligt lag har bröstarvingar rätt till en del av sitt arv oavsett om den avlidne har skrivit i ett testamente att egendomen ska fördelas på ett annat sätt. Detta kallas laglott.

God man, förvaltare eller förmyndare ska begära jämkning av testamentet i de fall då ett testamente inkräktar på huvudmannens/den omyndiges laglott. Det kallas att klandra testamentet och ska göras inom sex månader från att gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren tagit del av testamentet. Att inte klandra testamentet i ett sådant fall kan leda till att gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren blir skadeståndsskyldig mot huvudmannen/den omyndige.

Arvsavstående

God man, förvaltare eller förmyndare får inte för sin huvudmans/den omyndiges räkning avstå från arv eller testamente. Inte heller avstå från ett förmånstagarförordnande vid försäkring.
Det finns ett undantag från förbudet och det gäller särkullbarn till den först avlidne som kan avstå sin rätt till förmån för efterlevande maken. Detta arvsavstående kan god man, förvaltare eller förmyndare göra med överförmyndarnämndens samtycke. Överförmyndarnämnden är dock restriktiv i sin bedömning om samtycke i denna fråga, det ska finnas ett nära personligt förhållande mellan särkullbarnet och den efterlevande makan för att samtycke ska kunna lämnas.


Boutredningsman utsedd av tingsrätten

Har tingsrätten utsett en boutredningsman som upprättar arvskifte och skriver under det istället för dödsbodelägarna kan arvskiftet ses som ett tvångsskifte och överförmyndarnämndens samtycke krävs inte.
Gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska då till överförmyndarnämnden endast skicka in en redovisning av att huvudmannen/den omyndige fått sin del av egendomen.

Redovisningen består oftast av en kvittens från banken om att pengar kommit in till huvudmannens/den omyndiges bankkonto.

Samlevnad i oskiftat dödsbo

Ibland vill dödsbodelägarna av olika anledningar inte att dödsboet ska skiftas. Detta är numera ovanligt och förekommer nästan enbart inom en familj.

För att ett dödsbo där en huvudman/omyndig är delägare ska få stå oskiftat krävs överförmyndarnämndens samtycke. Om överförmyndarnämnden samtycker till samlevnad i oskiftat dödsbo ska gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren, före den 1 mars varje år, lämna en årsuppgift till överförmyndarnämnden. I den ska redovisas för förvaltningen av det oskiftade dödsboet under föregående år. Årsuppgiften ska innehålla dödsboets inkomster under föregående år samt dess sammanlagda tillgångar och skulder vid årets slut.

 

  Sidan uppdaterades: