Samhällskontrakt 2020 – för ett socialt hållbart Kungälv

Många pratar om samverkan, nu gör vi det tillsammans. Sedan den 23 juni 2016 har samhällskontraktet undertecknats av Kungälvs kommun och ett imponerande antal representanter från samhällets övriga aktörer. En unik symbolisk handling i syfte att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun.

Sedan våren 2016 har över 80 aktörer från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer samverkat genom samhällskontraktet. Tillsammans har man arbetat fram idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål.

Målen för samhällskontraktet

  • innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.
  • innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
  • alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

Så här ser samhällskontraktet ut 

En social översiktsplan

Även om hälsan i Sverige generellt sett under tid har blivit bättre har skillnaden mellan olika grupper ökat. Kungälvs kommun ligger över det nationella och regionala genomsnittet. Men här finns en marginalisering som också har en geografisk dimension, där utanförskap är koncentrerat till vissa områden. Kungälvs kommun har tagit fram en sociala översiktsplan för att kunna jobba mer eftektivt med dessa frågor. I planen analyseras olika indikatorer som kan visa sociala risker, exempelvis hur länge man varit arbetslös, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 och sjukskrivningar. I vissa områden är indikatorerna påfallande höga jämfört med genomsnittet. Av den totala befolkningen bor cirka 10 procent i dessa bostadsområden.

För att minska och motverka den sociala utsattheten är planen att jobba med tidiga insatser. För att klara detta behöver hela samhället hjälpas åt. Därför kallade Kungälvs kommun olika aktörer i samhället till ett framtidsmöte. 70 personer som representerade olika samhällsfunktioner, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetade fram grunder och idéer till hur man skulle kunna utforma ett samhällskontrakt och vad ett samhällskontrakt skulle innebära.

Vad har hänt hittills

Det finns flera samarbeten mellan aktörerna i samhällskontraktet. Här listas ett par exempel

  • Mötesplatsen är ett integrationsarbete som drivs av Equmeniakyrkan, Rädda barnen och Fredsrörelsen i Kungälv, med stöd från Kungälvs kommun. Hit kommer människor som behöver hjälp med sin svenska eller vill hjälpa andra, varje torsdag klockan 18 för att umgås, fika och prata svenska.
  • Träffpunkten Kontakten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Kungälvsbostäder, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. Kontakten vill vara en plats där det är tillåtet att vara just den man är. Där delar vi måltidsgemenskap. Där äter alla på lika villkor och vi hjälps åt med sådant som måste skötas.

Sedan samhällskontraktet kom till har en rad olika insatser för ett tryggare Kungälv påbörjats, här är några exempel: 

Familjehuset Klippan

Här ska primärvård, skola och socialtjänst ska samverka runt barn och unga med lindrig psykisk ohälsa. I familjehuset finns ett team, med olika kunskaper från skolan, socialtjänsten och primärvården. Under 2017 kom 309 barn och ungdomar i kontakt med familjehuset, vilket resulterade i 1400 besök. Notera att under första kvartalet 2018 har Familjehuset redan haft 968 besök. Här kan du läsa mer om familjehuset Klippan.

Riktad drogprevention

Målgruppen är ungdomar 13-20 år i riskmiljöer. Arbetet innebär att personal från Utförarenheten, Trygga Ungdomsmiljöer och skolan har ökat sin samverkan. Detta har bland annat lett till ett fördjupat arbete i ungdomsmiljöer där det förekommer droger. 

Trygg i Kungälv

Kommun och polis samverkar enligt modellen Trygg i som tagits fram av Brottsförebyggande rådet. Medborgardialoger har hållits som resulterat i Medborgarlöften. Vi har även börjat hålla samverkansmöten mellan skola, socialtjänst och polis kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Som en effekt av en utvecklad samverkan har antalet ungdomsärenden hos polisen minskat. Läs mer om Trygg i Kungälv här.

  Sidan uppdaterades: