Strategier och planer inom miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet är sammankopplat med flera strategiska dokument och planer som kommunen arbetar utifrån. Här har du läsa mer om de styrande dokumenten inom miljöstrategiskt arbete.

Avfallsplan

Göteborgsregionen har antagit en avfallsplan som gäller till år 2030. Kommunens avfallsarbete styr också av renhållningsordningen och avfallsföreskrifter. 

Läs mer om avfallsplan, renhållningsordning och avfallsföreskrifter här

Energiplan och energistrategi

Varje kommun ska enligt lag ha en Energiplan. Energiplanen ska visa hur energi används inom kommungränserna och vilka miljökonsekvenser det får. Den anger också mål och åtgärder för mer förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och minskade utsläpp av koldioxid. Den nuvarande Energiplanen antogs av fullmäktige 2010 och nu påbörjas ett arbete med att uppdatera Kungälvs Energiplan. 

Energiplan för Kungälvs kommun


Grönplan och Natur-och friluftsplan

En Grönplan är en handlingsplan för hur kommunen ska bygga och sköta parker i tätorterna. Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av fullmäktige 2006.

Grönplan för Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster).


Natur- och friluftsplan

I en natur- och friluftsplan beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller också mål och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet. Natur- och friluftslivsplanen beslutades av fullmäktige 2005.

Som ett komplement till naturvårds- och friluftslivsplanen har två rapporter utarbetats som visar vilka områden som klassas som viktiga närströvområden runt våra tätorter. Dessa finns även angivna i kommunens översiktsplan.

 

  Sidan uppdaterades: