Demens/kognitiv sjukdom

Demens/kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans funktioner. Det kan yttra sig på olika sätt men har gemensamt att det förändrar livet både för den som är sjuk och för de anhöriga.

Vad är demens/kognitiv sjukdom?

Vanliga symtom på demens/kognitiv sjukdom är att minnet försämras och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmågan är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Om du oroar dig eller misstänker att du eller någon anhörig har drabbats av demenssjukdom ska du i första hand kontakta din läkare på vårdcentralen.

Stöd till dig och dina anhöriga

Kungälv kan erbjuda olika former av stöd till dig och dina anhöriga.

Anhörigstöd

Anhörigstödet kan erbjuda dig individuella stödsamtal, anhöriggrupper, Föreläsningar och utbildningar, Hälsofrämjande aktiviteter.

Läs mer om anhörigstöd

Hjälpmedel och anpassningar

Är du inskriven i Hemsjukvården, bor i ordinärt boende, på ett biståndsbedömt boende eller vistas på dagverksamhet eller daglig verksamhet kan du efter en individuell bedömning av legitimerad personal kostnadsfritt få låna hjälpmedel. Är du inte inskriven i hemsjukvården, kontakta din närmsta rehabmottagning.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. I första hand ska du göra de förändringar du kan själv för att underlätta i din bostad samt prövat träning och hjälpmedel.

Läs mer om hjälpmedel

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag

Hjälp med ekonomi, egendom och fullmakter

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi eller egendom. Om du inte har möjlighet att få hjälp av en närstående så kan du vända dig till Överförmyndarverksamheten för att ansöka om god man eller förvaltare.

Läs mer om god man och förvaltare

Dagverksamhet

Du som har en demenssjukdom eller minnesproblematik och som har ett biståndsbeslut från kommunen kan komma till dagverksamheten Måseskär.

Läs mer om Måseskär

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt hem så kan du få hemtjänst. Du kan själv välja vilken utförare som ska utföra tjänsterna. Du ansöker om hemtjänst via kommunens biståndsenhet.

Läs mer och ansök om hemtjänst

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt.
Växelvård är en form av stöd som innebär att du som har en demenssjukdom bor periodvis hemma och periodvis på vård- och omsorgsboende.

Läs mer om korttidsboende och växelvård

Hemsjukvård

Du som bor i ordinärt boende kan få hemsjukvård om du till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till vårdcentralen. Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Bor du på vård- och omsorgsboende har du per automatik hemsjukvård.

Läs mer om hemsjukvård

Vård- och omsorgsboende

När det inte att fungerar att bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende.

På våra vård- och omsorgsboenden finns personal dygnet runt. Du bor i en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmet för måltider, social samvaro och aktiviteter. Kommunen har vård- och omsorgsplatser som är inriktade på demens/kognitiv sjukdom

Läs mer om att bo på äldreboende

 

Så här arbetar vi inom vård och omsorg vid demenssjukdom

I Kungälvs kommun får du vård och omsorg ur ett personcentrerat perspektiv som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Vi använder oss av olika metoder och verktyg för att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du får.

Personcentrerad vård

En personcentrerad vård och omsorg sätter fokus på personen snarare än sjukdomen. Det innebär att ta hänsyn till dina individuella behov. Arbetssättet ska stärka din möjlighet till inflytande och makt över din vardag.

Läs mer om personcentrerad vård

Levnadsberättelsen

Varje människas levnadsberättelse är unik. Ingen annan har levt samma liv, haft precis samma upplevelser, tankar och känslor. Levnadsberättelsen används för att du ska kunna berätta vem du är och vem du har varit samt för att tydliggöra dina behov, önskemål, glädjeämnen och sorger genom livet. Levnadsberättelsen fylls i av personen och eventuellt anhöriga och blir ett levande verktyg för personalen.

BPSD-registret

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) drabbar ca 90 % av alla som lever med demens/kognitiv sjukdom. Vårdpersonalens uppgift är att tolka och förstå vad som kan ligga bakom dessa symtom och därmed sätta in rätt åtgärd i syfte att förebygga och lindra BPSD. Det finns ett nationellt kvalitetsregister som ger en struktur för arbetet med att förstå orsaker och sätta in åtgärder. Arbetet med BPSD-registret sker i team med olika yrkeskategorier, exempelvis undersköterska, sjuksköterska och fysioterapeut.

Läs mer om bpsd-registret

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom vilka innehåller rekommendationer för evidensbaserad och jämlik vård och omsorg.

Läs mer om nationella riktlinjer

Nollvision - demensvård utan tvingande åtgärder

Det går att arbeta med personer med demens/kognitiv sjukdom utan tvång och begränsningar. Nollvision är ett kunskapsstöd för att arbeta med detta.

Läs mer om nollvision

  Sidan uppdaterades: