Planbesked, avgifter och prioriteringar

Ansök om planbesked

Kontakta Planenheten via Kundcenter inför en eventuell ansökan om planbesked. Planenheten kan oftast ge en prognos om sannolikheten att få ett positivt planbesked och guida dig i ärendet. Vi vill undvika ansökningar som sannolikt kommer få ett negativt resultat och kan kosta mycket för dig som söker. 

När du ansöker om planbesked ska du fylla i en ansökningsblankett. Ansökan ska innehålla beskrivning av de föreslagna åtgärderna och karta med markering av det område som berörs. Beskriv eventuella byggnader och deras ungefärliga omfattning i ansökan.

Blankett för ansökan om planbesked

Avgifter

När du ansöker om planbesked tar kommunen ut en avgift. Avgiften beror på planförslagets omfattning och tas ut oavsett om planbeskedet blir positivt eller negativt.

Avgiften gäller bara själva planbeskedet. Inför ett eventuellt planarbete upprättas ett plankostnadsavtal där sökanden/exploatören förbinder sig  att betala alla kostnader för planarbetet.

Enkel åtgärd

Avgift: 11 460 kronor eller tidsersättning.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga kriterier:

 • Mindre projekt av enklare karaktär.
 • Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter.
 • Ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea.
 • Övriga projekt med en markarea av högst 2 000 kvadratmeter.
 • Ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.


Medelstor åtgärd

Avgift: 17 190 kronor eller tidsersättning.

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

Avgift: 22 920 kronor eller tidsersättning.

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Projekt av större omfattning.
 • Bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter.
 • Verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea.
 • Övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea.
 • Ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Återtagen planansökan

Avgiften baseras på det antal timmar som förvaltningen har arbetat med ärendet, fram till dess att ansökan återtas.

Handläggning och beslut

Ansökan om planbesked handläggs av förvaltningen (tjänstemän). Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen (politiker). Ansökan bedöms utifrån Plan- och bygglagen, kommunens gällande översiktsplan, den politiska majoritetens riktlinjer och kommunens styrdokument och strategiska mål. Avvägningar görs mellan allmänna intressen som till exempel naturvärden och sökandens enskilda intresse av att få sin önskan uppfylld.

Planläggning av mark och vatten är en kommunal angelägenhet, det brukar omnämnas som det kommunala planmonopolet. Kommunen avgör frågan om planbesked, och dess beslut kan inte överklagas.

Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Läs mer om kommunens översiktsplan

Kommunens strategiska mål rör bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, minskad segregation och attraktivt boende.

Läs mer om kommunens strategiska mål

Läs mer om kommunens sociala översiktsplan


Start av ny plan

För att att planarbete ska kunna startas igång behöver först ett antal kriterier vara uppfyllda:

 • Det måste finnas ett politiskt beslut om planuppdrag från kommunstyrelsen.
 • Det aktuella områdets vatten- och avloppslösning måste vara godkänd.
 • Överensstämmelse med översiktsplanen kontrolleras.
 • Upprättat avtal mellan exploatör och kommunen om kostnad för ny detaljplan. Exploatören/fastighetsägaren bekostar framtagandet av en ny detaljplan.

Kommunen startar upp arbete med nya detaljplaner allt eftersom det finns ledig kapacitet inom förvaltningen. Planer med samhällsviktiga funktioner eller stor allmän nytta prioriteras. Kommunen undviker att arbeta med så kallade "frimärksplaner", det vill säga en liten plan för en enstaka fastighet. Kommunen försöker i stället arbeta med större områden. Kommunen har som ambition att arbeta för att skapa en god helhet utifrån ett ekologiskt och resurshushållande perspektiv.

Kostnad för planläggning

Inför planläggning upprättas ett plankostnadsavtal där sökanden/exploatören förbinder sig att betala alla kostnader för planläggningen. Exploatören betalar för bland annat de timmar som kommunens tjänstemän arbetar med planen, för de eventuella utredningar som krävs och för mer fasta kostnader som exempelvis fastighetsförteckning. Planläggning kostar olika mycket beroende på storlek och komplexitet. Även små detaljplaner kan kosta ett antal hundra tusen kronor.

  Sidan uppdaterades: