Nordtag

Nordtags förskola ligger i västra Ytterby. Förskolan har rymliga lokaler med en generös gård som uppmuntrar till lek och lärande. I nära anslutning till förskolan finns naturen med möjlighet till härliga skogsupplevelser.

Nytt kvarter börjar byggas - påverkar förskolan

Kvarteret, som byggs av Tornstaden, ligger bredvid Nordtags förskola. Under den första byggtiden kommer Tornstaden att göra markarbeten och grundläggning. Det innebär att de kommer behöva spärra av med staket mot förskolans gård. Bygget startar onsdag 3 maj.

Mindre delar av gården, som gränsar till det nya kvarteret, behöver användas under de kommande 6 månaderna. Infarten för lastbilar och sopbilar kommer tillfälligt att flyttas under den perioden. Föräldrar hänvisas därför till stora parkeringen på Nordtags förskola när barnen ska hämtas och lämnas.

Om vår verksamhet

Nordtags förskola som är en nystartad förskola vackert beläget intill skogen i Ytterby. Förskolan är byggd i två våningar uppdelad i fem hemvister med 10 barngrupper med sammanlagt 180 placerade barn. Vår vision är; "På vår förskola ska alla få lov att vara sitt allra bästa jag där god arbetsmiljö och lustfylld undervisning och lärande står i fokus".
Vår förskola har tillagningskök som serverar maten lagad från grunden. Vi arbetar med att alla ska kunna kommunicera utifrån sina möjligheter och använder bildstöd och TAKK som komplement till det verbala och skrivna språket.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.  Sidan uppdaterades: