Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. Vi kan beskriva kommunstyrelsen som kommunens regering.

 Teckenspråk:


Kommunstyrelsen består av 23 politiker som ska se till att det som fullmäktige bestämt blir verklighet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för hur kommunen och kommunens ekonomi utvecklas.

Det finns också flera politiska utskott i Kungälv, som var och en har ansvaret för en viss kommunal verksamhet. Exempelvis ansvarar bildningsutskottet för barnomsorg, grundskolor och gymnasieskolor.


Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, görs först i ordning av kommunstyrelsen. Ofta ger kommunstyrelsen förslag/remitterar och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 

Kommunstyrelsens utskott (arbetsgrupper)

Kommunstyrelsen har tre utskott; Utskottet för samhälle och utveckling, utskottet för bildning och lärande samt utskottet för trygghet och stöd. 

De ärenden kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska fatta beslut om kan ibland behöva förberedas av utskotten. Det är kommunstyrelsens presidium (ordföranden och vice ordföranden) som överlämnar dessa ärenden till utskotten. När ärendet är klart ska utskotten föreslå ett beslut. Ibland kan utskotten även själva fatta beslut i enlighet med 

Kommunstyrelsens delegeringsordning

 

Utskottet för Trygghet och stöd

ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Vård och äldreomsorg
 • Verksamhetsfrågor inom funktionshinder, barn och ungdom, socialt boende och bostad med särskild service. 
 • Trygga ungdomsmiljöer
 • Arbetslivscentrum (ALC)

Utskottets ledamöter hittar du här

 

Utskottet för Samhälle och utveckling

ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Fastighets- och verksamhetsservice
 • Vatten och avlopp
 • Miljö
 • Trafik, gata, park
 • Mark och exploatering

Utskottets ledamöter hittar du här

 

Utskottet för Bildning och lärande

 ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Förskola, grundskola, pedagogisk omsorg, gymnasium, vuxenutbildning 
 • Fritid 
 • Kultur 
 • Kundcenter 
 • Bibliotek

Utskottets ledamöter hittar du här

  Sidan uppdaterades: