Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. Vi kan beskriva kommunstyrelsen som kommunens regering.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, görs först i ordning av kommunstyrelsen. Ofta ger kommunstyrelsen förslag (remitterar) frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning. Därefter fattar de själva beslut eller går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsens utskott (arbetsgrupper)

Kommunstyrelsen har tre utskott:

 • Utskottet för samhälle och utveckling
 • Utskottet för bildning och lärande 
 • Utskottet för trygghet och stöd. 

De ärenden kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska fatta beslut om kan ibland behöva förberedas av utskotten. Det är kommunstyrelsens presidium (ordföranden och vice ordföranden) som överlämnar dessa ärenden till utskotten. När ärendet är klart ska utskotten föreslå ett beslut. Ibland kan utskotten även själva fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegeringsordning

Utskottet för Trygghet och stöd

Utskottet för Trygghet och stöd ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Äldreomsorg
 • Funktionshinder
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg

Ledamöter i utskottet Trygghet och stöd

Utskottet för Samhälle och utveckling

Utskottet för Samhälle och utveckling ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Fastighets- och verksamhetsservice
 • Vatten och avlopp
 • Miljö
 • Trafik, gata, park
 • Mark och exploatering

Ledamöter i utskottet Samhälle och utveckling

Utskottet för Bildning och lärande

 Utskottet för Bildning och lärande ska följa och förbereda ärenden som handlar om

 • Förskola, grundskola, pedagogisk omsorg, gymnasium, vuxenutbildning 
 • Fritid 
 • Kultur 
 • Kundcenter 
 • Bibliotek

Ledamöter i utskottet Bildning och lärande

  Sidan uppdaterades: