Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

 Teckenspråk:


Kommunstyrelsen består av 23 politiker som ska se till att det som fullmäktige bestämt blir verklighet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för hur kommunen och kommunens ekonomi utvecklas.

Det finns också flera politiska utskott i Kungälv, som var och en har ansvaret för en viss kommunal verksamhet. Exempelvis ansvarar bildningsutskottet för barnomsorg, grundskolor och gymnasieskolor.


Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. Vi kan beskriva kommunstyrelsen som kommunens regering.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta ger kommunstyrelsen förslag/remitterar och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsens ledamöter hittar du här

 

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett bildningsutskott, ett socialt utskott, ett samhällsbyggnadsutskott och ett personal- och näringslivsutskott.

De ärenden kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska fatta beslut om kan ibland behöva beredas av utskotten. Det är kommunstyrelsens presidium som överlämnar dessa ärenden till utskotten. När ärendet beretts ska utskotten föreslå ett beslut. Ibland kan utskotten även själva fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.
Utskotten har vardera sju ledamöter förutom personal- och näringslivsutskottet som har fem ledamöter.

Sociala utskottet

Sociala utskottet ska följa och bereda ärenden avseende

 • Vård och äldreomsorg
 • Verksamhetsfrågor inom funktionshinder, barn och ungdom, socialt boende och bostad med särskild service. 
 • Trygga ungdomsmiljöer
 • Arbetslivscentrum (ALC)

Sociala utskottets ledamöter hittar du här

 

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet ska följa och bereda ärenden avseende

 • Fastighets- och verksamhetsservice
 • Vatten och avlopp
 • Miljö
 • Trafik, gata, park
 • Mark och exploatering

Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter hittar du här

 

Personal- och näringslivsutskottet

Personal- och näringslivsutskottet ska följa och bereda ärenden avseende

 • Personalpolitiska frågor
 • Näringsliv 
 • Turism och besöksnäring

Personal- och näringslivsutskottets ledamöter hittar du här

 

Bildningsutskottet

 Bildningsutskottet ska följa och bereda ärenden avseende

 • Förskola, grundskola, pedagogisk omsorg, gymnasium, vuxenutbildning 
 • Fritid 
 • Kultur 
 • Kundcenter 
 • Bibliotek

Bildningsutskottets ledamöter hittar du här

  Sidan uppdaterades: