Ersättning för faktiska lokalkostnader

Kommunstyrelsen beslutar om en huvudman har rätt till ersättning för faktisk lokalhyra. För att få bidrag för faktisk lokalhyra behöver följande villkor vara uppfyllda:

 • Det finns ett stort behov av platser i förskola och skola i aktuellt område under minst fem år från det att verksamheten flyttar in i de nyproducerade lokalerna. Bedömningen av behovet av platser i förskola och skola utgår från Kungälvs kommuns befolkningsprognos i relation till befintligt antal platser och pågående byggnationer.
 • Ersättning kan betalas ut för högst 15 år.
 • Lokalkostnaden bedöms som skälig av hyresansvarig och kan verifieras av ett hyresavtal. Bedömningen görs årligen.
 • Ersättning utgår endast för barn och elever folkbokförda i Kungälvs kommun.
 • Ersättning betalas ut enligt ordinarie rutiner för utbetalning av grundbelopp.
 • Ersättning utgår endast under den tid faktisk lokalkostnad per barn/elev är minst 10 procent högre jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev
 • Ersättning för faktisk lokalhyra kan inte uppgå till mer än det dubbla beloppet av kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.
 • Beslut om en huvudman har rätt till ersättning för faktisk lokalhyra fattas av Kommunstyrelsen i varje enskilt fall.

Ansökan om ersättning för faktisk lokalhyra skickas till:
kommun@kungalv.se

Ansökan ska innehålla:

 • Fastighetsbeteckning
 • Typ av verksamhet
 • Antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola totalt, och hur många av dem som är folkbokförda i Kungälvs kommun
 • Ritning över byggnaden
 • Antal kvadratmeter BRA i byggnaden
 • Hyresavtal för byggnaden inklusive gränsdragningslista mot hyresvärd
 • En beskrivning av verksamheten och beräknad inflytt

Riktlinjer faktisk lokalhyra

  Sidan uppdaterades: