Utbyggnad av trafiksystemet

Här kan du läsa om pågående och planerade trafiksatsningar i Kungälvs kommun. Klicka på aktuell sträckning i kartan för kortfattad information. Mer information om varje sträcka finns i listan på denna sida.

Trafik i Kungälvs kommun

I Kungälvs kommun arbetar vi aktivt med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på våra vägar för alla trafikanter, med fokus och prioritet för de oskyddade trafikanterna.

Vi vill skapa de bästa möjligheterna för trafikanter att inte bara ta sig fram med bil utan även med gång och cykel. Kommunen arbetar för att uppmuntra hållbart resande. Exempelvis genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen. 

Mer information

Vill du veta mer om hur vi planerar för att öka det hållbara resandet i Kungälv kan du läsa kommunens styrdokument här. 

 

Pågående och planerad utbyggnad

Här hittar du information om pågående och planerad utbyggnad av trafiksystemet. Planerna gäller vägar för bilar, cyklar och fotgängare i kommunen.

 

Rollsbomotet

Planerad byggstart: 2021

En ny cirkulationsplats planeras i korsningen mellan Rollsbovägen och av- och påfart till motorvägen på östra sidan av Rollsbomotet. Ombyggnationen kommer leda till bättre framkomlighet för både bilar och transporter till industriområden. 

Östra porten

Planerad byggstart: 2021

Trottoaren längs gatan Östra porten i Ytterby byggs om till en kombinerad gång- och cykelbana med ny belysning. Detta ska ge bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet för cykeltrafikanter. 

Lyckevägen

Planerad byggstart: 2021

En ny gång- och cykelbana planeras längs med en del av Lyckevägen i Kärna för att förbättra kopplingar för cykel inom området. Den nya länken binder samman nya bostäder med befintlig cykelbana vid Slånvägen. 

Ingegatan

Planerad byggstart: 2021

En ny gång- och cykelbana planeras längs med Ingegatan i Komarken för att förbättra kopplingar för cykel inom området. Befintlig trottoar breddas och görs om till kombinerad gång- och cykelbana. 

(E6) Sträckan Nordre älvbron — Kungälv resecentrum

Byggstart: 2019
Beräknas färdigställd: 2022

Trafikverket planerar och bygger nya kollektivtrafikkörfält. Arbetet är indelat i flera delsträckor. Anläggningen av kollektivtrafikkörfältet på sträckan över Nordre älvbronpåbörjades våren 2019. 

Läs mer om utbyggnaden på Nordre älvbron - Kungälv resecentrum på Trafikverkets webbplats

Marstrandsvägen, Vävra —  Tjuvkil

Planerad byggstart: 2022

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet av en ny gång-och cykelbana. 

Läs mer om utbyggnaden på Marstrandsvägen Vävra/Tjuvkil på Trafikverkets webbplats

Marstrandsvägen, sträckan genom Tjuvkil

Planerad byggstart: 2023

Trafikverket har i uppdrag att planera och bygga en ny gång- och cykelbana och att trafiksäkra sträckan. Planerad byggstart 2023. 

Läs mer om utbyggnaden på Marstrandsvägen/Tjuvkil på Trafikverkets webbplats

Väg 168, sträckan Ekelöv — Kareby

Planerad byggstart: 2024

Trafikverket har i uppdrag att planera och bygga en ny väglänk mellan Marstrandsvägen och Karebyvägen samt en ny trafikplats vid E6. Det pågår ett arbete med att bestämma om gång- och cykelbana ska ingå i projektet. Trafikverket studerar just nu lokaliseringsalternativ för en ny väglänk. 

Läs mer om utbyggnaden på väg 168 Ekelöv/Kareby på Trafikverkets webbplats

  Sidan uppdaterades: