Bygglovprocessen

Här kan du läsa om hela bygglovprocessen, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din åtgärd och därefter får börja använda den.

Bygglovprocessen beskriver ärendets gång för ett bygglov, men samma process gäller även för marklov och rivningslov. Förhandsbesked följer samma process, från förberedelser till beslut. Om du bara gör en anmälan så tas inget beslut om lov, utan du får istället ett startbesked.

Du som ansöker om bygglov kallas för byggherre och är ansvarig för att byggnationen genomförs enligt de krav som gäller för den planerade åtgärden. En byggherre måste inte vara en privatperson, utan kan också vara till exempel ett företag eller en bostadsrättsförening.

Ärenden om strandskydd följer en egen process och har andra rutiner för handläggning. Vill du veta mer om strandskydd läs mer här. 


Bygglovprocessen

 1. Förberedelser - innan du ansöker
 2. Ansökan
 3. Kompletta handlingar
 4. Granskning och handläggning
 5. Bygglov
 6. Tekniskt samråd
 7. Startbesked
 8. Arbetsplatsbesök
 9. Slutsamråd
 10. Slutbesked

 Handläggningstider, kostnader och delgivning

 

Förberedelser innan du söker

Innan du skickar in din ansökan kan du ta reda på om planerad åtgärd kräver bygglov eller anmälan. På denna sida hittar du information om vad du ska tänka på innan du lämnar in din ansökan.

Det underlättar både för dig och bygglovenheten om du lämnar in rätt handlingar. På denna sida finns förklaringar av de handlingar som kan behövas till din ansökan eller anmälan.

Ansökan

När du har skickat in en ansökan skickas ett bekräftelsebrev till dig som sökanden och fastighetsägaren (om annan person än sökanden). Ansökan datumstämplas och handlingar som kommit in diarieförs i ett ärende. Varje ärende får ett eget diarienummer som kan vara bra att hänvisa till om du bland annat ska skicka in kompletterande handlingar, eller kontaktar kommunen för information om status i ditt ärende.

Kompletta handlingar

När bygglovenheten har fått in en korrekt ifylld ansökan och fackmässigt utformade handlingar som krävs för sökt åtgärd, skickar handläggaren ut en bekräftelse till dig på att ärendet är komplett för handläggning. Handläggningstiden räknas från det datum som ärendet bedömdes komplett.

Om det saknas underlag i ansökan så kommer handläggaren att kontakta dig inom tre veckor. Handläggaren skickar då ut en begäran om vad du ska komplettera med i ditt ärende.

Granskning och handläggning

När bygglovenheten har alla underlag som behövs för ärendet och det anses komplett påbörjas granskning och handläggningstid. Granskning och bedömning görs utifrån plan- och bygglagen, PBL.

Handläggaren granskar inkomna handlingar mot aktuell detaljplan, områdesbestämmelser vilket reglerar användandet av mark och bebyggelse, eller andra rådande förhållanden på platsen som påverkas av sökt åtgärd. I de flesta ärenden behöver handläggaren även utreda vad som skett inom den aktuella fastigheten tidigare.

Det kan vara aktuellt för handläggaren att utföra platsbesök för att få en bättre förståelse för bland annat hur åtgärden passar in på platsen och anpassas till omgivningen runtom.

Höra grannar och berörda remissinstanser

I vissa ärenden om bygglov (utanför detaljplan eller vid liten avvikelse från detaljplanen), och i ärenden om förhandsbesked behöver grannar höras. Bygglovenheten skickar ut ett så kallat grannehörande för att ta in eventuella synpunkter från närmaste grannar eller andra personer som är berörda av frågan (sakägare). Inom detaljplan där sökt åtgärd stämmer överens med detaljplanen behöver inte närliggande grannar höras.

Beroende på vilken typ av åtgärd ärendet gäller kan andra relevanta instanser behöva höras och komma med synpunkter, detta kallas för att skicka en remiss. Remissinstanser kan exempelvis vara Trafikverket, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten eller kommunens miljöenhet.

Berörda grannar, sakägare och remissinstanser får cirka 2-3 veckor på sig att lämna in synpunkter på ärendet. Om yttranden inkommer i ärendet skickar handläggaren dessa till dig och fastighetsägaren (om annan person än sökanden), för kännedom och för att ge möjlighet att bemöta synpunkterna.

Om din ansökan inte kan beviljas

Om bygglovenheten bedömer att din ansökan inte kan beviljas blir du kontaktad. Handläggaren skickar en kommunicering där det framgår en förklaring till varför sökt åtgärd inte kan tillåtas och hur du kan gå vidare med din ansökan.

Se mer information om handläggningstider för olika typer av ärenden längre ner på sidan.

Bygglov

När bygglovenheten är klar med att utreda ärendet och gjort en bedömning fattas ett beslut. Beslut om bygglov ska tas senast 10 veckor efter att bygglovsansökan bedömts komplett. Beroende på ärendets karaktär och vad som framkommer under handläggningen kan beslutsfattningen av ärendet ske på olika sätt. I de flesta ärenden kan handläggaren själv fatta beslut. Beslutet fattas då på delegation för Miljö- och byggnadsnämnden.

Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden

Vissa ärenden behöver tas upp till Miljö- och byggnadsnämnden för att beslutas av politikerna. Det gäller främst större eller mer komplicerade ärenden och när man får ett nej, ett så kallat avslag, på sin ansökan. Det kan exempelvis handla om ärenden som innebär avvikelser från detaljplan, att grannar eller remissinstanser motsätter sig till ansökan, eller att bygglovenheten föreslår avslag på ansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden har bestämda sammanträden som ärendet förbereds inför och presenteras under. Handläggaren skriver en tjänsteskrivelse med bedömning utifrån aktuell lagstiftning. Om bygglovenheten föreslår avslag på ansökan så får du en kommunicering skickad till dig med enhetens förslag till beslut. Du har därefter möjlighet att inkomma med kommentarer som politikerna får ta del av för att sedan fatta ett beslut.

I beslutet framgår vad Miljö- och byggnadsnämnden fattat beslut om och eventuella villkor för beslutet. Beslut som tas upp i nämnden beskrivs i sammanträdesprotokollet.

Här hittar du sammanträderprotokoll för miljö- och byggnadsnämnden

Utskick av fattat beslut och möjlighet att överklaga

Beslut skickas hem till dig, eventuella andra fastighetsägare och berörda grannar.
Alla beslut om lov offentliggörs i Post- och inrikestidningar och går att läsa på Bolagsverkets hemsida

Om någon av de som fått ta del av beslutet upplever att det går dem emot, så har personen möjlighet att överklaga beslutet. Information om överklagande skickas tillsammans med beslutet. Om beslutet överklagas har inte ärendet vunnit laga kraft innan det har prövats av högre instans. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft inom cirka 3-4 veckor. Att någonting vinner laga kraft innebär att det börjar gälla och inte längre kan överklagas.

Vad kostar det?

Alla beslut debiteras enligt beslutad taxa av kommunfullmäktige.

Läs mer om kostnader för bygglovprocessen här

Startbesked behövs innan du får bygga

När bygglov beviljats och verkställandetid löpt ut, samt att beslutet fått laga kraft, inleds själva byggprocessen. Innan byggnation kan påbörjas behövs ett beslut om startbesked.

Tekniskt samråd

När du har fått ett beslut om lov kommer bygglovenheten skicka ut en kallelse till tekniskt samråd. Ett samråd är ett överläggande mellan olika parter. I kallelsen framgår vilka handlingar du ska lämna in och hur du kommer i kontakt med en byggnadsinspektör för att boka in en tid. Det tekniska samrådet hålls i Stadshuset tillsammans med byggnadsinspektören, dig och kontrollansvarig. Du får ta med dig ytterligare en person till samrådet om du vill det. Vid det tekniska samrådet går vi igenom de tekniska handlingarna som är framtagna till ärendet. I kallelsen står det beskrivet vilka handlingar du ska framföra.

Vid enklare ärenden

Vid exempelvis en mindre tillbyggnad eller anmälningsärenden krävs inte tekniskt samråd. Bygglovenheten meddelar dig vad du behöver för att få ett startbesked.

Startbesked

Efter att du haft tekniskt samråd, och under förutsättning att alla krav antas bli uppfyllda får du ett startbesked. Det innebär att du får börja bygga. Startbeskedet godkänner den kontrollplan du lämnat in och förklarar också vad som ska lämnas in för att få slutbesked. Om du börjar bygga innan du fått startbesked bryter du mot plan- och bygglagen (PBL) och riskerar att få betala en straffavgift, en så kallad byggsanktionsavgift.

Vid enklare ärenden

Vid exempelvis en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig, kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt.

Arbetsplatsbesök

Normalt kommer vi ut på minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden, ibland fler. Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det tekniska samrådet.

När vi kommer på arbetsplatsbesök stämmer vi av att du och din kontrollansvarige har fyllt i kontrollplanen och utfört egenkontroller samt tittar om något avviker från bygglovet. Efter att platsbesök har utförts skrivs ett protokoll.


Vid enklare ärenden

För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök. Det är bygglovenheten som bedömer om ett platsbesök är nödvändigt.


Slutsamråd

När byggnationen är färdig är det dags för ett slutsamråd. Du och din kontrollansvarige ska boka in ett möte i god tid med din byggnadsinspektör ute på plats. Vid mötet ska du och kontrollansvarig vara med, eventuellt tillsammans med andra som kommunen anser berörs av byggnationen. 
På mötet ska du och kontrollansvarig presentera  de handlingar som behövs för att få slutbesked. Handlingar som ska redovisas står uppskrivet i startbeskedet. Därefter går vi igenom handlingarna och tittar på byggnationen.

Vid enklare ärenden

För enklare byggen behövs inget slutsamråd. Det är bygglovenheten som bedömer om ett slutsamråd behöver hållas.

Slutbesked

Efter slutsamråd granskar byggnadsinspektören om slutbesked kan ges. För att få slutbesked måste du visa att alla krav som funnits i lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuellt andra beslut som tagits under arbetes gång, är uppfyllda. Vilka handlingar du behöver lämna in för att få ditt slutbesked framgår av startbeskedet.

Du får inte flytta in eller använda åtgärden innan du fått ditt slutbesked. Om du flyttar in innan du fått slutbeskedet kan miljö- och byggnadsnämnden ta ut en straffavgift, en så kallad byggsanktionsavgift.

Vid enklare ärenden

Du ska lämna in de handlingar som framkommer av ditt startbesked för att vi ska kunna ge ett slutbesked.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

Handläggningstider

En ansökan om bygglov ska handläggas inom 10 veckor. Om din ansökan inte är komplett kommer din handläggare att kontakta dig. Du får då ett så kallat föreläggande skickat till dig, vilket är en föreskrift på vad som ska utföras, där du har en viss tid på dig att lämna in kompletterande underlag till dig ansökan. I föreläggandet framgår vilka punkter som du ska komplettera med för att fortsatt handläggning ska kunna ske. Du får föreläggandet inom tre veckor från att din ansökan kom in.

Handläggningstiden börjar från och med att din ansökan bedöms som komplett eller om du på eget initiativ skickar in handlingar som kan påverka ärendet.

Följer du inte föreläggandet kan din ansökan avvisas eller avgöras i befintligt skick.

Skicka in handlingar

Det är viktigt att det är du (sökanden av ansökan) som skickar oss de kompletterande handlingarna. Om du vill att någon annan person ska kunna agera i ditt ärende behöver du lämna in fullmakt för berörd person.

Om handläggningstiden behöver förlängas

Om det är nödvändigt, på grund av handläggning eller utredning, får handläggningstiden förlängas en gång med ytterligare 10 veckor. Om det blir aktuellt kommer du få ett beslut med skäl om förlängningen innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Kostnader

Avgifter tas ut enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige. Här kan du läsa taxa enligt Plan-och bygglagen i sin helhet. 

Vad ditt ärende kostar beror på vilken typ av åtgärd det gäller och hur stort du ska bygga. Planerar du en åtgärd utanför eller inom detaljplanerat område kan det i sin tur påverka kostnaden. Det blir en högre kostnad om sökt åtgärd innebär en avvikelse från en detaljplan, eller om ärendet kräver ett grannehörande. Om vi inte kan bevilja din ansökan eller om du under handläggningens gång vill återkalla ansökan tas också en kostnad ut, men detta är oftast förenat med en lägre avgift.

Exempel på kostnader
 • Nybyggnad av enbostadshus på 150 kvm:
  Inom detaljplanelagt område och som följer detaljplanens bestämmelser: ca 23 000 kronor.
  Inom detaljplanelagt område och som avviker från detaljplanens bestämmelser: ca 26 500 till ca 30 000 kronor.
  Utanför detaljplanelagt område: ca 24 000 till ca 30 000 kronor.
 • Tillbyggnad av enbostadshus eller nybyggnad av komplementbyggnad (ex. fristående uthus/garage) på 50 kvm:
  Inom detaljplanelagt område och som följer detaljplanens bestämmelser: ca 8 500 kronor.
  Inom detaljplanelagt område och som avviker från detaljplanens bestämmelser: ca 11 000 till ca 15 000 kronor.
  Utanför detaljplanelagt område: ca 10 000 till ca 15 000 kronor.
 • Nybyggnad av verksamhetslokal/industri på 500 kvm:
  Inom detaljplanelagt område och som följer detaljplanens bestämmelser: ca 54 000 kronor.
  Inom detaljplanelagt område och som avviker från detaljplanens bestämmelser: ca 65 000 kronor.
 • Fasadändring: ca 2 000 till ca 4 500 kronor.
 • Förhandsbesked: ca 9 500 till ca 13 500 kronor.
 • Strandskydd: ca 9 500 kronor.
 • Anmälan om nybyggnad eller tillbyggnad enligt Attefallsreglerna: ca 4 600 kronor.
 • Installation av eldstad/rökkanal: ca 1 200 kronor.
Vad som ingår i kostnaden

Kostnaden inkluderar: bygglov, startbesked, slutbesked samt lägeskontroll. Kostnaden inkluderar inte eventuella kostnader för kartor, utstakning, planavgift eller anslutningsavgifter.

Reducering av avgift

Om bygglovsenheten inte håller handläggningstiden reduceras avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som börjar dagen efter att tidsfristen har löpt ut.

Förenklad delgivning

 Bygglovenheten använder sig av förenklad delgivning i bygglovsärenden. Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.

Så här går det till:
• Du får ett brev eller e-postmeddelande som innehåller den handling som ska delges dig.

• Det andra brevet/e-posten är ett kontrollmeddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet/e-posten skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet/e-posten.

• Har du bara fått kontrollmeddelandet, men inte själva beslutet, kontakta bygglovenheten snarast.

• Brev/e-post skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress som du har uppgett. Om brev/-post kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan än tidigare angiven adress. 

När du fått del av handlingen

Du har normalt fått ta del av handlingen efter att två veckor har gått från dagen då bygglovenheten skickade sitt första brev. Bygglovenheten kan även delge handlingar på annat sätt, vilket kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller skriva under på att du har blivit delgiven.

Exempel:
Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Eftersom tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

 

 

  Sidan uppdaterades: