Bygglovsprocessen

Här ser du hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din åtgärd och därefter får börja använda den.

1. Ansökan

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov till oss. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden

På sidan Ansök eller anmäl hittar du checklistor över vilka handlingar som du behöver skicka med din ansökan.


2. Bygglovsbeslut

Miljö och byggnadsnämnden ska besluta om bygglov senast 10 veckor efter din ansökan. Om miljö- och byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när miljö- och byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

De flesta beslut fattas av handläggaren. Större eller komplicerade ärenden och när man får nej på en ansökan beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. Vid mer omfattande byggnationer krävs en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs.


3. Tekniskt samråd

Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad, krävs det inte tekniskt samråd. Vid mer komplicerade ärenden, till exempel nybyggnation av enbostadshus, krävs det tekniskt samråd. 

När du fått bygglov, bokar du och din kontrollansvarige en tid med en byggnadsinspektör för ett tekniskt samrådsmöte.

Efter du haft tekniskt samråd och om alla krav kan antas bli uppfyllda får du startbesked vilket innebär att du får börja bygga. Om du börjar bygga innan du fått startbesked så bryter du mot plan- och bygglagen och riskerar att få betala en byggsanktionsavgift (straffavgift).


4. Startbesked

Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked. I de flesta fall får du starbeskedet efter att du haft tekniskt samråd.

Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad, där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt.


5. Arbetsplatsbesök

Normalt kommer vi på minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden, ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet.
För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.


6. Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd.
Ett slutsamråd är ett möte. Vid mötet ska du (byggherren) och kontrollansvarig vara med och eventuellt andra som kommunen anser bör vara med. Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen.


7. Slutbesked

För att få slutbesked måste du som byggherre först visa att alla krav som funnits i lovet, kontrollplanen, startbeskedet samt eventuellt andra beslut som tagits under arbetes gång, är uppfyllda. Vilka handlingar du behöver lämna in för att få ditt slutbesked framgår av startbeskedet.

Du får inte flytta in eller använda åtgärden före du fått ditt slutbesked, om du gör det kan miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift (straffavgift).

  Sidan uppdaterades: