Gällande översiktsplan

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, metoder och program som sträcker sig långt fram i tiden.

 

 

 

 

Översiktsplanen ska vara aktuell


Kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Vidare ska fullmäktige bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen.
Den 15 december 2022 antog kommunfullmäktige en planeringsstrategi.
Den sammanfattande bedömningen är att Kungälvs kommun behöver ta fram en ny översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby är nyligen framtagen bedöms fortsatt vara aktuell.
Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom området för vindkraftverk på land och till havs men bedöms i stora drag fortfarande vara aktuell.

  Sidan uppdaterades: