Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det fem nämnder i Kungälvs kommun. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker som utses av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har till uppgift att besluta om frågor som handlar om plan- och byggväsendet samt ärenden som handlar om miljö- och hälsa.

Nämnden har också ansvaret för kommunens arbete utifrån lagen om skydd mot olyckor.

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

 

Överförmyndarnämnden

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun. Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Kungälv har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Ledamöterna och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden en tjänstemannaorganisation som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker dels genom att nämnden kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer, dels genom att nämnden medverkar till att ställföreträdare utses där det är nödvändigt. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare.

Pågrund av sekretesslagen och personuppgiftslagen publiceras inga kallelser och protokoll för överförmyndarnämnden.

Ledamöter i överförmyndarnämnden


Valnämnden

Valnämnden planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ansvarar valnämnden för att rekrytera och utbilda den personal som behövs. 

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Då räknas och bedöms de röster som kommit in sent och är ogiltiga. För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen ansvarar länsstyrelsen, som är den regionala Valmyndigheten. Det finns också en nationell valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet.

Ledamöter i valnämnden


Sociala myndighetsnämnden

Den sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom den sociala verksamheten, bland annat utifrån brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild inom skolan samt tillståndsgivning.

På grund av sekretesslagen och personuppgiftslagen publiceras inga kallelser och protokoll för sociala myndighetsnämnden.

Ledamöter i sociala myndighetsnämnden

 

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden ska förbereda och hantera frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens politiker samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kommunfullmäktige antagit inom området.

Nämnden ska se till att verksamheten sköts i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten. Nämnden ska också följa de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i arvodesnämndens reglemente.

Ledamöter i arvodesnämnden

 

Krisledningsnämnd

Inför och vid särskilt ovanliga händelser i fredstid och höjd beredskap, ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under särskilda händelser i fredstid (krisledningsnämnd).

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en särskild händelse medför att nämnden ska kallas in i arbete och beslutar i sådana fall att så ska ske.  Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig. Hänsyn tas till den särskilda händelsens art och omfattning.

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Ledamöter i krisledningsnämnden

  Sidan uppdaterades: