Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det fem nämnder i Kungälvs kommun. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker som utses av kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har till uppgift att besluta om frågor rörande plan- och byggväsendet samt ärenden rörande miljö- och hälsa.

Nämnden har också ansvaret för kommunens arbete utifrån lagen om skydd mot olyckor.

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter hittar du här.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun. Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Kungälv har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Ledamöterna och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden en tjänstemannaorganisation som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker dels genom att nämnden kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer, dels genom att nämnden medverkar till att ställföreträdare utses där det är nödvändigt. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare.

Pågrund av sekretesslagen och personuppgiftslagen publiceras inga kallelser och protokoll för överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens ledamöter hittar du här.


Valnämnden

Valnämnden planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler åligger det valnämnden att rekrytera och utbilda den personal som behövs. 

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen, då ogiltiga och sent inkomna röster bedöms och räknas. För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen ansvarar länsstyrelsen, som är den regionala Valmyndigheten. Det finns också en nationell valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet.

Valnämndens ledamöter hittar du här.


Sociala myndighetsnämnden

Den sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom den sociala verksamheten, bland annat utifrån brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning gentemot enskild inom skolan samt tillståndsgivning.

På grund av sekretesslagen och personuppgiftslagen publiceras inga kallelser och protokoll för sociala myndighetsnämnden.

Sociala myndighetsnämndens ledamöter hittar du här.

 

Arvodesnämnden

Arvodesnämnden ska bereda frågor om grunder för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kommunfullmäktige antagit inom området.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i arvodesnämndens reglemente.

Arvodesnämndens ledamöter hittar du här.

 

Krisledningsnämnd

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.  Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Krisledningsnämndens ledamöter

  Sidan uppdaterades: