Har du råkat ut för en person- eller egendomsskada?

Här hittar du information om kommunens ansvar och hur du anmäler en skada.

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och Kungälvs kommun antingen:

  • är fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad)
  • är ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
  • är ansvarig för verksamheten (driver till exempel skolverksamheten)

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du anmäla detta till kommunen och begära skadestånd.
Observera att du alltid i första hand själv kommer ansvara för uppkomna kostnader kopplat till skadan. Därför bör du använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Nedan följer en kort information om kommunens ansvar och hur du anmäler skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.
I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal. Detta då oberoende av om kommunen varit vårdslös eller inte.

Skicka in kvitton och bilder

Skicka gärna in kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att skicka in. Kommunen begär annars in nödvändiga dokument och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Kungälvs kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan

Du kan fylla i din anmälan om skada direkt på skärmen via anmälningsblanketten:
Blankett för skadeanmälan samt information om behandling av personuppgifter

Den ifyllda, underskrivna blanketten med eventuella bilagor skickar du till:
Kungälvs kommun
Internservice
442 81 Kungälv

  Sidan uppdaterades: