Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare.

Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som tillvaratar den omyndiges intressen. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare men ibland utses någon annan som vårdnadshavare och/eller förmyndare. I vårdnadshavarens uppdrag ingår att se till att barnets behov av omvårdnad och trygghet tas om hand. En förmyndares uppdrag handlar om att förvalta barnets egendom och ansvara för frågor som inte rör dennes person.


Föräldrar

Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn, och ansvarar därmed för både barnets omvårdnad, trygghet och att förvalta barnets eventuella egendom. Huvudregeln är att föräldrarna fritt bestämmer över barnets egendom, men i vissa fall krävs överförmyndarnämndens samtycke för att föräldrarna ska få vidta åtgärder.

Kontrollerad förvaltning

Om barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden. En så kallad kontrollerad förvaltning ska då inträda. Det innebär att överförmyndarnämnden utövar en mer aktiv tillsyn över föräldrarnas förvaltning av barnets tillgångar och föräldrarna blir redovisningsskyldiga. Skyldigheten innebär att föräldrarna ska lämna in en tillgångsförteckning över barnets samtliga tillgångar. De ska också lämna in en årsräkning med redovisning av föregående års förvaltning av barnets tillgångar. Detta ska göras senast sista februari varje år.  Årsräkning ska lämnas på särskilt blankett. 

Om barnet blir ägare till fast egendom inträder också kontrollerad förvaltning med redovisningsskyldighet för föräldrarna. När kontrollerad förvaltning upphör, antingen för att barnet fyller 18 år eller av annan anledning, ska föräldrarna lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

Läs mer om förteckning, årsräkning och sluträkning under Redovisning.

Insättning på överförmyndarspärrat konto

Ska barnet få pengar från exempelvis en försäkring eller genom arv, ska pengarna i många fall sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Föräldrarna ser till att öppna kontot och ber banken förse det med överförmyndarspärr och meddelar utbetalaren kontonumret. Efter att utbetalning skett ska överförmyndarnämnden få ett meddelande om detta. Därefter startas ett tillsynsärende hos myndigheten. Om föräldrarna vill ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto, till exempel för att placera i fonder, krävs överförmyndarnämndens samtycke till uttaget.

Läs mer om ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto under Informationsmaterial.


Särskilt förordnad vårdnadshavare och särskilt förordnad förmyndare

I vissa fall kan en omyndig persons intressen inte tas tillvara av dennes föräldrar. I de fallen ska domstol förordna en särskilt förordnad vårdnadshavare. Har domstol förordnat någon som särskilt förordnad vårdnadshavare betyder det att den också blivit särskilt förordnad förmyndare.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över särskilt förordnade vårdnadshavare. Det gäller dock endast den del av uppdraget som handlar om ekonomin och att företräda den omyndige i frågor som inte rör dennes person. Det vill säga förmyndarskapet. Den del av vårdnadshavarskapet som rör barnets behov av omvårdnad och trygghet har överförmyndarnämnden alltså inte tillsyn över.

En särskilt förordnad vårdnadshavare är skyldig att komma in till överförmyndarnämnden med förteckning över den omyndiges tillgångar samt årligen inkomma med årsräkning. När uppdraget upphör, antingen när den omyndige fyller 18 år eller av annan anledning, ska den särskilt förordnade vårdnadshavaren lämna in sluträkning till överförmyndarnämnden.

Läs mer om förteckning, årsräkning och sluträkning under Redovisning.


Om föräldrarna eller förmyndarna är oense

Finns det två föräldrar/förmyndare ska förmynderskapet utövas gemensamt. Det innebär att föräldrarna/förmyndarna ska vara överens om vad ska göras. Om de är oense kan de vända sig till överförmyndarnämnden som kan hjälpa till att fatta ett beslut. Det alternativ som överförmyndarnämnden förespråkar blir bindande och beslutet kan inte överklagas.

Möjligheten att få hjälp vid oenighet gäller inte frågor som rör barnets omvårdnad eller andra frågor som rör barnets person. Hjälp vid oenighet gäller endast frågor som rör barnets egendom och andra frågor som inte är kopplade till barnets person.


Särskild överförmyndarkontroll

Om en omyndig person får pengar med villkor att det ska finnas särskild överförmyndarkontroll ska pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Reglerna för kontrollerad förvaltning börjar då gälla. Om pengarna ska tas ut från kontot måste ansökan om detta lämnas in till överförmyndarnämnden.


Särskild förvaltning

Då en omyndig person får tillgångar med villkor om särskild förvaltning betyder det att någon annan person än förmyndarna ska förvalta tillgångarna, till exempel en bank. Särskild förvaltning används ibland om den som ger bort tillgångarna inte vill att förmyndarna ska bestämma över egendomen. Det gäller också om givaren inte vill att den omyndige ska få börja förvalta tillgångarn själv på sin 18-årsdag. Överförmyndarnämnden utövar inte någon tillsyn vid särskild förvaltning.

  Sidan uppdaterades: