Detaljplanering

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde. I kartan hittar du gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i kommunen.

I planen regleras vilken mark som ska vara gata, torg, park eller kvartersmark. Här tar kommunen också ställning till vilken sorts verksamhet som får finnas inom kvarteret och hur stor del av kvarteret som får bebyggas.

Detaljplaner tas fram genom en öppen och demokratisk process där olika samhällsintressen vägs mot varandra samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Det görs en samordning av de praktiska, tekniska, sociala, ekonomiska, juridiska, estetiska och demokratiska förutsättningar som krävs för att kunna bygga vägar, industrier, bostäder, centrumkvarter med mera. Framtagandet av detaljplaner regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

En detaljplan är juridiskt bindande och har rättsverkan, vilket bland annat innebär att under genomförandetiden (varierar mellan 5-15 år) har berörda fastighetsägare en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Men även efter att genomförandetiden har gått ut så fortsätter detaljplanen att gälla och ligger till grund för till exempel bygglovsprövning inom området.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplanerna i Kungälvs kommun är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills dess att kommunen ändrar eller upphäver dem.

Om du vill veta om det finns detaljplan där du bor eller över ett visst område, så kan du se det i kartan högst upp på sidan. Sök efter en adress eller zooma direkt tillområdet du är intresserad av. Klicka i kartan på den plan du är intresserad av så får du reda på planens aktbeteckning och vilka handlingar som finns. Klicka på den handling som du vill ta del av.

Godkända planprogram

Ibland föregås en detaljplan av ett planprogram. I vissa fall är planprogrammets geografiska avgränsning större och ligger då till grund för flera detaljplaner. Du hittar även godkända planprogram via kartan högst upp på sidan. 

Här kan du läsa mer om vad ett planprogram är och när de görs under planprocessen

  Sidan uppdaterades: