Detaljplanering

En detaljplan reglerar mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt avgränsat område som exempelvis ett nytt bostadskvarter eller verksamhetsområde.

Till skillnad mot Översiktsplanen är den juridiskt bindande och har rättsverkan. Detaljplaner tas fram genom en öppen och demokratisk process där olika samhällsintressen vägs mot varandra samtidigt som enskildas rättigheter beaktas. Detaljplanen ligger till grund för bygglovsprövningen. Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva att marken är lämplig för bebyggelse.


En samlad bild av markanvändningen

I detaljplanen samordnas de praktiska, tekniska, sociala, ekonomiska, juridiska, estetiska och demokratiska förutsättningar som fordras för att kunna bygga vägar, industrier, bostäder, centrumkvarter med mera. Detaljplanen ger en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avses förändras.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar användningen av marken inom ett begränsat område och utformningen av bebyggelsen. I planen läggs fast vilken mark som skall vara gata, torg, park eller kvartersmark. Här tar man också ställning till vilken sorts verksamhet som får förekomma inom kvarteret och hur stor del av kvarteret som får bebyggas.


Förenklar ofta bygglovshanteringen

Detaljplanen föregår ofta bygglovskedet. Bygglovshanteringen blir därmed förenklad. Berörda fastighetsägare har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Genomförandetiden varierar mellan 5-15 år.

Det politiska ansvaret för detaljplanearbetet delas mellan Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsutskottet.

Framtagandet av detaljplaner regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).


Förutsättningar och prioriteringar

För att kommunen ska starta arbetet med en ny detaljplan finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda.

  • Det måste finnas ett politiskt beslut om planuppdrag från kommunstyrelsen.
  • Det aktuella områdets vatten- och avloppslösning måste vara godkänd.
  • Överensstämmelse med översiktsplanen kontrolleras.
  • Det måste finnas ett upprättat avtal mellan exploatör och kommunen om kostnad för ny detaljplan. Exploatören/fastighetsägaren bekostar framtagandet av en ny detaljplan.

 

Detaljplaneprocessen - från idé till byggnation

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin. Planprocessen styrs enligt plan- och bygglagen.

Så går detaljplanprocessen till

  Sidan uppdaterades: