Social översiktsplan

Kungälv är en välmående kommun. Statistik visar att vi ligger över genomsnittet i landet. Men bakom medelvärdets skugga finns en ojämlikhet. Den sociala översiktsplanen (SÖP) ska hjälpa oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen.

Delmålen är att vi innan 2020 ska:

  • minska utanförskapet med 20 procent
  • halvera utanförskapet i de mest utsatta områdena i kommunen
  • ha alla nyanlända vuxna, efter avslutad etableringsperiod (2 år) i arbete alternativt utbildning

Planen är att ge större insatser till dem med störst behov och målen går i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål. Ett samarbete har just startat med andra som verkar i vårt samhälle, till exempel polis och bostadsbolag, arbetsförmedling och föreningar, kyrkor och andra organisationer i Kungälv. Samarbetet ska leda till ett slags kontrakt för hur vi alla på olika sätt kan ta ansvar för att uppnå målen.

Arbetet med social översiktsplan går nu in i ett skede av genomförande där vi löpande, via våra olika kanaler för kommunikation, informerar om vad som händer ute i verksamheten.

Kommunfullmäktiges strategiska mål  


Utvärdering

FoU i Väst är ett forskningsbaserat utvecklingsarbete inom Göteborgsregionens Kommunalförbund och är en gemensam resurs för kunskapsutveckling i kommunerna i regionen. Utvärderare på FoU i Väst och ska tillsammans med Kungälvs kommun ta fram en rutin för uppföljning av Kungälvs sociala översiktsplans helhet. Uppdraget handlar också om att planera uppföljningen av de enskilda insatserna.

Metoden som används heter programteori och bestämmer till exempel vilka frågor som är lämpliga att ligga till grund för att kunna göra en bedömning av resultatet av insatserna. Vilka datainsamlingsmetoder som är lämpliga för att besvara frågorna och vilka mått som kan användas som mätetal på framgångsrika insatser. FoU i Väst/GR kommer också att stötta Kungälvs kommun i att planera för fördjupade analyser, exempelvis metodiska kunskapsöversikter eller samhällsekonomiska analyser av en insats.

  Sidan uppdaterades: