Social översiktsplan

Kungälv är en välmående kommun. Statistik visar att vi ligger över genomsnittet i landet. Men bakom medelvärdets skugga finns en ojämlikhet. Den har till en viss del en geografisk dimension, där utanförskapet är koncentrerat till vissa områden. Den sociala översiktsplanen (SÖP) ska hjälpa oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. Det är också det övergripande målet.

Delmålen är att vi innan 2020 ska:

  • minska utanförskapet med 20 procent
  • halvera utanförskapet i de mest utsatta områdena i kommunen
  • ha alla nyanlända vuxna, efter avslutad etableringsperiod (2 år) i arbete alternativt utbildning

Strategin är att ge större doser av insatser till dem med störst behov och målen går i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål. Ett samarbete har just startat med andra som verkar i vårt samhälle, ex polis, bostadsbolag, arbetsförmedling, föreningar, kyrkor och andra organisationer i Kungälv. Samarbetet ska leda till ett slags kontrakt för hur vi alla på olika sätt kan ta ansvar för att uppnå målen.

– Utmaningen är tydlig. Vi måste göra det tillsammans, inom vår egen organisation, men även i samverkan med föreningar, företag och myndigheter som träffar våra kommuninvånare varje dag, säger Jonas Arngården.

Arbetet med social översiktsplan går nu in i ett genomförandeskede där vi löpande, via våra olika kommunikationskanaler, informerar om vad som händer ute i verksamheten.

Kommunfullmäktiges strategiska mål  


Utvärdering

FoU i Väst är ett forskningsbaserat utvecklingsarbete inom Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) och är en gemensam resurs för kunskapsutveckling i kommunerna i regionen. Cornelia Björk är utvärderare på FoU i Väst och ska tillsammans med medarbetare i Kungälv ta fram en rutin för uppföljning av Kungälvs sociala översiktsplans helhet.

- Uppdraget handlar också om att planera uppföljningen av de enskilda insatserna, säger Cornelia. Även att tydliggöra antaganden om insatser, vidareutveckla indikatorer samt att ta fram utvärderingsplaner.

Metoden som används heter programteori och fastställer ex. vilka frågor som är lämpliga att ligga till grund för att kunna göra en bedömning av resultatet av insatserna. Vilka datainsamlingsmetoder som är lämpliga för att besvara frågorna och vilka mått som kan användas som indikatorer på framgångsrika insatser. FoU i Väst/GR kommer också att stötta Kungälvs kommun i att planera för fördjupade analyser, exempelvis systematiska kunskapsöversikter eller samhällsekonomiska analyser av en insats.

- Det är det mest väsentliga i mitt uppdrag, säger Cornelia Björk, det finns en utbildningspotential i SÖP-arbetet. Jag kommer inte bara in som en expert och ger en analys utan delar också med mig av kunskap. Den stannar sedan kvar i verksamheten även när mitt uppdrag är slutfört.

  Sidan uppdaterades: