Vad betyder orden?

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde och andra möten eller sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. På den här sidan förklaras en del av dessa ord.

Allmän handling
Bereda
Bordläggning
Föredragningslista
GDPR
Interpellationer och frågor
Justering
Jäv
Kungörelse
Motion
Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighetsprincipen
Proposition
Remiss
Reservation
Votering
Återremiss
Överklaga

Allmän handling

En allmän handling är en handling (brev eller e-post, fax eller protokoll, beslut, filmer och bilder med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. I de allmänna handlingarna kan det finnas både offentliga (tillgänglig för alla) och sekretessbelagda uppgifter. I de allmänna handlingar har du rätt att ta del av de offentliga uppgifterna.

Till toppen av sidan

Bereda

Att bereda ett ärende innebär att kommunen tar fram faktaunderlag som politikerna sedan beslutar om. Kommunala nämnder och beredningar som har ett särskilt intresse i ärendet ska yttra sig. Fullmäktiges beredningar och kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Till toppen av sidan

Bordläggning

Bordläggning innebär att ett beslut skjuts upp till nästa sammanträde. Under tiden får det inte göras någon ytterligare beredning av ärendet.

Till toppen av sidan

Föredragningslista

Föredragningslistan är det samma som sammanträdets dagordning. Här finns alla de ärenden som ska behandlas på mötet. Handlingarna till sammanträdet innehåller underlag som behövs för besluten.

Till toppen av sidan

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR är en dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Den ger ett starkt skydd för din personliga integritet och ger stor kontroll över dina personuppgifter.

Mer information om GDPR och Kungälvs kommuns integritetspolicy kan du läsa om här.

Till toppen av sidan

Interpellation och fråga

En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Rätten för kommunfullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk utgångspunkt. Interpellationer ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen. Ämnet ska vara ett sådant som får behandlas av kommunfullmäktige.

Till toppen av sidan

Justering

Ett protokoll ska justeras. Det innebär att två ledamöter kontrollerar och intygar att det färdiga protokollet stämmer med det som sas och beslutades på sammanträdet.

Till toppen av sidan

Jäv

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Anledningen är att personliga kopplingar inte ska kunna påverka ett beslut. Med handläggning menas både överläggning och beslut. 

Till toppen av sidan

Kungörelse

Kungörelse är det samma som en annonsering. Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. I kungörelsen ska det stå tid, plats och de ärenden som tas upp under mötet. Kungörelsen ska annonseras på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet.

Till toppen av sidan

Motion

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

Till toppen av sidan

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen talar om vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor om det finns känsliga uppgifter i kommunens allmänna handlingar. Sekretessbelagda uppgifter finns till exempel inom socialtjänsten och vård och omsorg.

Till toppen av sidan

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att läsa allmänna, offentliga handlingar hos kommunen och andra myndigheter. Offentlighetsprincipen ger dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Till toppen av sidan

Proposition 

Proposition är ett annat ord för förslag. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra. Det finns en propositionsordning som styr hur detta går till.

Till toppen av sidan

Remiss, remittera

Remittera innebär att lämna över ett ärende till någon annan för att ta reda på vad de tycker innan ett beslut fattas.

Till toppen av sidan

Reservation 

En reservation innebär att en ledamot anmäler att han eller hon är mot ett beslut som fattats. En reservation kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen och tas med i protokollet.

Till toppen av sidan

Votering 

Votering innebär att ledamöter röstar om ett visst förslag. Ledamöterna kan rösta "ja" eller "nej". De kan också avstå från att rösta.

Till toppen av sidan

Återremiss 

Återremiss innebär att fullmäktige eller nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då utredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

Till toppen av sidan

Överklaga 

Du som medborgare har rätt att överklaga de beslut som kommunen fattar. Detta kallas besvärsrätt. De flesta besluten överklagas till förvaltningsrätten.

Till toppen av sidan

 

  Sidan uppdaterades: