Aröd Etapp 1

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Aröd Etapp 1.

Projektering/utredning: Färdigställd
Byggtid: December 2020 - Oktober 2021
Status: Entreprenad pågår
Projektör: inte tillämplig 
Byggledare: Roger Sköld,  070 358 00 12 Roger.skold@mexl.se
Entreprenör: Markbygg Anläggning AB
Projektledare för VA utbyggnaden: Zacharias Holmén, zacharias.holmen@mexl.se

2021-09-24

Vägarbeten påverkar framkomligheten vecka 40

Entreprenadarbetet närmar sig färdigställande och nu planeras återställningsarbete. Under perioden 4 — 8 oktober kommer återställningsarbete att ske på Norra Arödsvägen, se aktuell sträcka med röd markering i bild nedan. Skador på vägen kommer att åtgärdas och asfaltering sker. Vägen kommer att vara avstängd under arbetstid klockan 08:00 — 16:00.

Under arbetstid hänvisas trafiken att köra via Norra Aröd enligt skyltar som kommer att placeras ut på plats en vecka i förväg. Se markeringar i bifogad ritning nedan. Efter arbetsdagens slut kommer trafik att kunna passera som vanligt. Skolbussar och räddningstjänst kommer att ges möjlighet att passera som vanligt.

Här hittar du mer information om framkomligheten under arbetets gång (pdf)

2021-09-10

Begränsad framkomlighet på Bergliden

Återstående arbeten längst ned på Bergliden ska nu utföras vilket ger begränsad framkomlighet, detta gäller samma sträcka som föregående uppdatering. Arbetet påbörjas måndagen den 13 september och avslutas tisdagen den 14 september. Som förut kommer vägen stängas av klockan 07:30 och öppnas igen klockan 16:30.

2021-08-20

Bergliden begränsad framkomlighet

Med start onsdag 25 augusti kommer entreprenören att behöva utföra arbeten längst ned på Bergliden och framkomlighet med bil kommer då inte vara möjlig under arbetsdagen. Efter arbetsdagens slut, klockan 16:30, täcks schakt över och vägen blir åter körbar. Sedan öppnas schakten igen nästa dag när arbetena återupptas klocka 07:30. Under denna tid kommer det finnas parkeringsmöjligheter nedanför Bergliden enligt bilden nedan.

Arbetena denna gång beräknas pågå 3 dagar, alltså begränsad framkomlighet längst ned på Bergliden onsdag 25 augusti till och med fredag 27 augusti.

 För frågor om detta kontakta byggledaren kontaktuppgifter finns överst på sidan.

 

2021-08-12

Arbeten återupptas då semestern går mot sitt slut

Kungälvs kommun och Markbygg hoppas ni alla haft en god semester. Nu har arbetena ute i Aröd påbörjats efter semestern. Inom kort kommer de sista sträckorna på åkern i södra delen av Aröd Etapp 1 att påbörjas. Kommunen börjar nu planera för mer informationsutskick gällande inkoppling, betalning av avgifter med mera vilket kommer göras tillgängligt här på sidan inom en månad. I väntan på detta tipsar vi er att läsa det tidigare inlägget ”Vad händer när utbyggnaden är färdig?” som publicerades 2021-05-28 längre ner på denna sidan. 

2021-07-12

Omstrukturering av projektsidor

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-07-02

Avstängning Bergliden

På måndagen den 5 juli kommer Bergliden vara avstängd för fordon från klockan 07:30 till och med klockan 16:30. Avstängningen gäller till och med den 9 juli. 

Parkering finns intill Norra Arödsvägen. Övrig tid är vägen öppen för trafik.

 

2021-06-23

Midsommar och ändrad semesterperiod

Under torsdagen den 24 juni kommer det inte pågå arbeten på Bergliden, vägen kommer då vara öppen för trafik hela dagen. Entreprenören har även justerat sin semesterperiod som tidigare meddelats. Det blir uppehåll i alla arbeten under vecka 28 till och med vecka 31, vilket innebär att arbetet pausas den 10 juli och återupptas den 9 augusti. Under semesterperioden kommer etableringsbodar, grävmaskiner med mera stå kvar i Aröd men alla vägar och fastigheter är framkomliga under tiden.

2021-06-11

Framkomlighet Bergliden påverkas

Onsdagen den 16 juni planerar entreprenören att påbörja sprängningsarbeten längst ner på Bergliden, se röd linje i bilden längre ner. Eftersom området är så smalt på sträckan kommer vägen behöva stängas av för biltrafik dagtid. Efter arbetsdagens slut, klockan 16:30 täcks schakt över och blir körbara, sedan öppnas dem igen nästa dag när arbetena återupptas klockan 07:30. Under denna tid kommer det finnas parkeringsmöjligheter nedanför Bergliden på anvisad plats.

Arbetet beräknas pågå upp till två veckor men vi hoppas att det går några dagar snabbare än så.

För frågor kontakta byggledare Roger Sköld:
Telefon: 070 358 00 12
E-postadress: roger.skold@mexl.se

2021-06-04

En månad kvar till semesteruppehåll

Arbetet på Alfredsvägen, Södra Arödsvägen och Bergliden pågår för fullt. I takt med att delområden färdigställs så påbörjas återställningsarbetet. Arbetet kommer att pågå under hela juni, sen går entreprenören på semester och det blir uppehåll i alla arbeten under vecka 27 till och med vecka 30, vilket innebär att arbetet pausas den 2 juli och återupptas den 2 augusti. Under semesterperioden kommer etableringsbodar, grävmaskiner med mera stå kvar i Aröd men alla vägar och fastigheter är framkomliga under tiden.

 

2021-05-28

Vad händer när utbyggnaden är färdig?

Kring månadsskiftet september - oktober 2021 planeras arbetet i Aröd Etapp 1 vara färdigställt. Efter godkänd slutbesiktning börjar kommunen med förberedelser inför driftsättande. Kommunen kommer samtidigt sammanställa ett brev till dig som fastighetsägare som redovisar vad anläggningsavgiften för just din fastighet blir. Cirka två-tre månader efter att du har mottagit detta brev kommer kommunen att skicka ut fakturan som ska betalas inom 30 dagar. Preliminärt kommer fakturan nå dig i januari 2022. Det är gällande taxa vid utskick av brevet med beräkningsunderlaget som kommer att tillämpas även om själva fakturan kommer först efter årsskiftet.

I samband med detta brev kommer kommunen även skicka ut en ”VA-uppgift” till alla fastighetsägare som får en förbindelsepunkt för vatten och avlopp. VA-uppgiften innehåller en ritning som redovisar förbindelsepunktens placering och information om hur inkoppling ska gå till samt allmän information om din VA-anslutning.

Mer information om fakturering och anslutning kommer finnas på denna sida i takt med att färdigställandet närmar sig. Prenumererar du inte på uppdateringar för den här sidan än, kom ihåg att göra det genom att fylla i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

2021-05-24

Arbete på Alfredsvägen påbörjas i veckan

Tisdagen den 25 maj påbörjas arbetet på Alfredsvägen. De fastigheter på Alfredsvägen som ansluts inom Etapp 1 är inringade med röd markering i bilden nedanför. De fastigheter som ska anslutas kommer under tiden arbetet pågår ha begränsad framkomlighet med bil till fastigheten men får möjlighet att parkera på en tillfällig parkering på Alfredsvägens västra ände. Arbetet beräknas pågå i cirka 2—3 veckor.

2021-05-20

Hobbyvägen snart klar

Inom kort är arbetet på Hobbyvägen färdigställt. Arbetet på Bergliden beräknas pågå till början av juni och trafiken dirigeras om med skyltning på plats löpande under tiden som arbetet fortsätter. Arbete på Södra Arödsvägen har nu påbörjats.

Tidplanen är fortfarande att hela Aröd Etapp 1 ska vara färdigställd under september 2021. Inom kort kommer information här på hemsidan om hur fakturering av anläggningsavgiften för VA går till, när fakturan kommer och hur lång betalningstid ni som fastighetsägare har.

2021-04-06

Arbetet återupptas efter påskledigheten

Vi hoppas ni haft en god ledighet i det fina påskvädret. Arbetet inom Aröd E1 återupptas nu på Bergliden och Hobbyvägen och kommer pågå cirka 4 — 5 veckor innan arbetet går vidare till andra sträckor.

Projektgruppen har noterat att byggtrafiken orsakar skador på Norra Arödsvägen. Vägens skick har dokumenterats före arbetsstart och skadorna som uppkommer nu dokumenteras också. Vi arbetar med en plan för åtgärder på vägen för att säkerställa att dess skick och funktion förblir densamma som före arbetsstarten.

2021-03-09

Framkomlighet på Hobbyvägen

Arbetet på Hobbyvägen har påbörjats. Under arbetets gång kommer schakten i Hobbyvägen att täckas över vid klockan 16:30 så att vägen är framkomlig med bil under kvällen och fram till morgonen. Arbetet återupptas på morgonen runt klockan 07:30 och då öppnas schakten igen. Under lunchtid mellan klockan 11:15 — 11:45 kommer det vara möjligt att ta sig förbi schakten till fots.

2021-03-04

Arbetsstart på Hobbyvägen nästa vecka

Under vecka 10 påbörjas arbetet på Hobbyvägen. Vägen är väldigt smal vilket gör att det kommer gå i lite långsammare takt än för övriga arbeten. Arbetet på Hobbyvägen beräknas pågå under cirka 8 veckor.

Entreprenören kommer göra det möjligt att gå förbi arbetet och anlägger en tillfällig parkering där du kan parkera nedanför Hobbyvägen på Norra Arödsvägen. På bilden kan du se en karta över vart den tillfälliga parkeringen ligger markerat med et "P".

 

Har du frågor om framkomligheten kan ni kontakta byggledare Roger Sköld:
Kontaktuppgifter: roger.skold@mlprojektledning.se , telefon 070 358 00 12

Samtidigt som arbetet på Hobbyvägen pågår fortsätter arbetet på Bergliden och på åkern.

2021-02-24

Uppdatering - Bergliden februari

Arbetet går framåt och fortsätter på åkern och på Bergliden. I takt med att arbetet kommer längre upp på Bergliden kommer trafiken att ledas om och skyltningen ändras så att ni på plats ska se hur ni kör ut till vägen.

2021-01-20

Uppdatering — Bergliden januari

Arbeten har gått framåt snabbare än planerat och arbeten på Bergliden påbörjas nu. Under vecka 4 påbörjas även sprängningsarbeten där det finns berg i marken. När arbeten pågår på Bergliden kan framkomligheten komma att påverkas. För att ni ändå ska kunna komma fram med bil har en tillfällig väg byggts, denna kan ni se i bilden nedanför. Skyltning kommer att finnas på plats. 

Tidplan och karta för Etapp 1

Nu kan du ta del av tidplanen för Aröd etapp 1!

I dokumentet nedan redovisas nuvarande tidplan för VA-utbyggnaden i Aröd E1. I tidplanen kan du se ungefär när arbetena kommer gå förbi er fastighet. Sträckorna i tidplanen har markerats i kartan nedanför med samma färg. Detta är en grov redovisning av tidplanen som kan komma att förändras. Just nu pågår arbeten i åkern utmed Norra Arödsvägen. Inom 2 veckor kommer arbeten på Bergliden att påbörjas.

Vi kommer uppdatera denna sida ungefär varannan vecka med framdriften för arbetena. I samband med uppdateringen redovisas en mer detaljerad beskrivning av var och när arbetena kommer utföras samt hur framkomligheten till just er fastighet påverkas.

Om du inte är prenumerant på denna sida, starta din prenumeration nu! Ange din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". 

Tidplan och karta för Aröd Etapp 1

2020-12-18

Uppdatering december

Förberedande arbeten inom Aröd Etapp 1 har påbörjats. Entreprenören utför nu mätarbeten och planerar sina arbeten. Markarbeten kommer påbörjas efter årsskiftet. Inom kort kommer tidplan att laddas upp på hemsidan så ni kan se var arbetena kommer pågå i tiden och hur länge. Vi kommer även att beskriva hur framkomligheten kan komma att påverkas för er som bor i området. Projektet här även fått en ny projektledare. 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd Etapp 1 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan. 

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra upphör men sidorna ligger kvar som refrerens för dig som vill titta bakåt och se vad som hänt tidigare. Du når sidorna här nedan fram till årsskiftet 2021-2022 då de tas bort.

Aröd Norra 
Aröd Södra
Aröd Västra

 

Aröd Etapp 1 statusuppdatering

Entreprenör har nu upphandlats och de som kommer utföra arbetet är Markbygg Anläggning AB. Startmöte för entreprenaden har varit och entreprenaden planeras att starta under november 2020. 

Förfrågningsunderlaget som låg ute under upphandlingen av entreprenören har nu stämplats om till bygghandling som kommer vara utgångspunkten i entreprenörens arbete. Du hittar delar av bygghandlingen i rutan med rubriken "Aröd Etapp 1 handlingar" längre ned på denna sida.  Byggledare för projektet ärRoger Sköld

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: