Anslutning till kommunalt VA

Möjligheten att ansluta sig till kommunalt VA beror på var i kommunen fastigheten ligger. Inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är det kommunens uppgift att ordna med vatten och avlopp. Vilka områden som ska vara verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige enligt lagen om allmänna vattentjänster. (2006:412)

Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde kan det finnas möjlighet att ansluta till kommunalt VA, antingen genom enskild anslutning eller tillsammans i en samfällighetsförening. Efter ansökan gör kommunen en bedömning om anslutning är möjlig. Avgiften för vatten och avlopp regleras i VA-taxan och beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är uppdelad i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.


Anslutning innanför verksamhetsområde

Vill du ansluta till det kommunala VA-nätet ska du skicka in en ansökan i god tid innan inkoppling. Kommunen bygger då ut servisledningar med förbindelsepunkt till fastigheten. Beräknad tid från ansökningsdatum till utbyggnad av servisledningar är cirka 8 veckor. Fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift baserad på gällande VA-avgifter. 

Att tänka på vid nyinstallation

Här nedan finns två broschyrer. Du behöver läsa igenom båda. Den första innehåller en del viktiga lokala föreskrifter. Den andra är producerad av den nationella intresseorganisationen Svenskt vatten och innehåller mer generella regler. 

Information till dig som ska bygga och ansluta till kommunalt vatten och avlopp, eller redan är ansluten (pdf).

Att tänka på vid installation av vatten och avlopp vid ny- eller ombyggnation. Informationsbroschyr från Svenskt vatten (pdf). 

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsnätet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bygglov

Vid bygglovsansökan eller bygganmälan ska du bifoga en anmälan om VA-uppgift (öppnas i nytt fönster).

Vid uppförande av ett nytt bostadshus ska en ny anläggningsavgift för vatten och avlopp betalas. Även Attefallshus kan vara förenat med en avgift. Se gällande VA-taxa för mer information (öppnas i nytt fönster).


Anslutning utanför verksamhetsområde

Du som har fastighet som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten.

Mer information om anslutning för fastigheter utanför verksamhetsområde finns i broschyren Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp (pdf)

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om inkoppling till kommunalt vatten och/eller spillvatten utanför kommunalt verksamhetsområde (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: