Anslutning till kommunalt VA

Kommunen har i uppgift att ordna med vatten och avlopp inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Möjligheten att ansluta sig till kommunalt VA beror på vart din fastighet finns i kommunen. Här kan du läsa mer om anslutning till kommunalt VA både innanför och utanför verksamhetsområde.

Du har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp (VA) även om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde. Du kan ansluta genom en enskild anslutning eller tillsammans i en samfällighetsförening. Avgiften för vatten och avlopp regleras i VA-taxan och beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är uppdelad i två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift.


Anslut till VA innanför verksamhetsområde

Vill du ansluta till det kommunala VA-nätet ska du skicka in en ansökan i god tid innan inkoppling. Kommunen bygger ut servisledningar med förbindelsepunkt till fastigheten om ansökan godkänns. Det brukar ta åtta veckor från anmälan till utbyggnad av servisledningar. Du som fastighetsägare betalar en anslutningsavgift som baseras på gällande VA-taxa i kommunen.

Att tänka på vid nyinstallation

Här kan du läsa två broschyrer om VA-utbyggnad med viktig information som du bör ta del av innan du bestämmer dig för att ansöka. Den första broschyren innehåller en del viktiga lokala föreskrifter som är bra att känna till. Den andra broschyren är framtagen av den nationella intresseorganisationen Svenskt vatten och innehåller generella regler och föreskrifter vid anslutning till kommunalt VA. 


Ansök om anslutning till kommunalt VA innanför verksamhetsområde

Fyll i och skicka in blanketten nedanför.

Blankett för ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsnätet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bygglov och VA-uppgift

Vid bygglovsansökan eller bygganmälan ska du också bifoga en VA-uppgift. 

Läs mer och beställ VA-uppgift här

Vid uppförande av ett nytt bostadshus ska en ny anläggningsavgift för vatten och avlopp betalas. Kom ihåg att även attefallshus kan vara förenat med en avgift.

Läs mer om VA-avgifter här


Anslut till VA utanför verksamhetsområde

Du som har en fastighet som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA kan ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten via avtal.

Läs broschyren om anslutning för fastigheter utanför verksamhetsområde för mer information.

Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp (pdf)

Ansök om anslutning till VA utanför verksamhetsområde

Fyll i och skicka in blanketten nedanför.

Blankett för ansökan om inkoppling till kommunalt vatten och/eller spillvatten utanför kommunalt verksamhetsområde (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: