Ansvariga politiker

I Kungälvs kommun har vi ett antal kommunalråd med ansvar för olika områden. Deras uppdrag är att leda arbetet i kommunstyrelsens olika utskott och föredraga frågorna i kommunstyrelsen. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Kommunfullmäktiges ordförande

Thomas Alpner (M) är Kommunfullmäktiges ordförande leder kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktiges ordförande ska vara kommunens främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft med ett övergripande ansvar för att dialog mellan de olika delarna i den politiska organisationen förs.

Viktoria Dahlqvist (SD) är Kommunfullmäktiges vice ordförande och biträder kommunfullmäktiges ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande samt vice ordförande är deltidsuppdrag.

 

Kommunstyrelsens ordförande

Miguel Odhner(S) är Kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådsberedning för alla ärenden som ska hanteras av styrelsen och avgör om ärenden först ska beredas av ett av utskotten innan ärendet kommer till styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska säkerställa att ärendena följs av fullgoda beslutsunderlag och att det finns föredragande tjänstemän vid behov.

Kommunstyrelsens ordförande är heltidsuppdrag.

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Anders Holmensköld (M) är Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt  kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor. Han har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och i förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam och strategisk betydelse.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är ett heltidsuppdrag.

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Elisabeth Mattsson (L) är Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande samt oppositionsråd. Hon ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i kommunstyrelsen. Som 2:e vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå kommunstyrelsens ordförande eller 1 vice ordförande i presidiets olika uppdrag.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är ett deltidsuppdrag.

 

Ekonomirådet

Jonas Andersson (S) är ekonomiberedningens ordförande och Ekonomiråd. Jonas har ett särskilt ansvar för kommunens långsiktiga och övergripande ekonomiska planering och uppföljning/utvärdering. Ekonomirådet leder arbetet med att framlägga förslag till rambudget, innehållande driftramar och investeringsramar, till kommunfullmäktige.

Ekonomirådet är ett deltidsuppdrag.

 

Samhällsbyggnadsrådet

Ove Wiktorsson (C) är samhällsbyggnadsråd samt ordförande i kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnadsfrågor. Utskottsordförande är utskottets föredragande i kommunstyrelsen för frågor avser samhällsbyggnadsfrågor. Utskottsordföranden ska säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde.

Martin Högstedt (UP) är oppositionsråd för samhällsbyggnadsfrågor och biträder Samhällsbyggnadsrådet.

Råden för samhällsbyggnadsfrågor är deltidsuppdrag.

 

Social- och omsorgsrådet

Pia Gillerstedt (S) är social- och omsorgsråd samt ordförande i kommunstyrelsens utskott för Trygghet och stöd. Pia är fördragande i kommunstyrelsen för frågor som rör sociala frågor samt omsorgsfrågor. Pia ska också säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde.

Ancy Wahlgren (UP) är oppositionsråd för social- och omsorgsfrågor och biträder Social- och omsorgsrådet.

 Råden för social- och omsorgsfrågor är deltidsuppdrag.

Utbildningsrådet

Anna Vedin (M) är utbildningsråd samt ordförande i kommunstyrelsens utskott för skolfrågor. Anna ska säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde.

Gun-Marie Daun (KD) är oppositionsråd utbildningsfrågor och biträder Utbildningsrådet.

Råden för utbildningsfrågor är deltidsuppdrag.

 

 

   Sidan uppdaterades: