Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Programmen fungerar som en väg till arbetslivet eller som introduktion till gymnasiestudier.

 Länkar till innehåll på sidan:

Individuellt alternativ
Programinriktat val (IMV)
Språkintroduktion
Yrkesintroduktion - Bilverkstad och Industriteknik
Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedel
Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Inom introduktionsprogrammen kan du kombinera dina studier på många olika sätt så att det passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Du kanske hellre vill se mer av arbetslivet för att se vad du kan passa för framöver.

När du blir elev på något av introduktionsprogrammen gör vi upp, tillsammans med dig och din/dina vårdnadshavare, en personlig studieplan som innehåller de ämnen och de kurser som du vill studera. Vi kan erbjuda alla grundskoleämnena samt flera gymnasiegemensamma ämnen. Du väljer vilka ämnen du vill läsa och studierna anpassas efter dina behov och önskemål. Vi har behöriga lärare i samtliga ämnen och lärarna är utbildade i lärstilspedagogik och kan hjälpa dig att hitta ditt bästa sätt att lära. Undervisningen genomförs i små grupper.

Om du har:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • dyslexi
 • dyskalkyli
 • eller andra inlärningssvårigheter

blir du erbjuden hjälp och stöd av våra specialpedagoger. Du får en egen dator och får tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta dina teoretiska studier.

Du kan kombinera studierna med praktik eller arbetsplatsförlagt lärande inom den bransch du är intresserad av.


Våra introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Dina behov och dina förutsättningar är utgångspunkten när vi tillsammans med dig gör din personliga studieplan, som kan innehålla grundskoleämnen men även gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen på gymnasieskolan.

Du kan gå i skolan fem dagar i veckan eller kombinera studier två till tre dagar i veckan med yrkespraktik inom den bransch du är intresserad av. Vi arbetar i små grupper med god lärartäthet.

 

Programinriktat val (IMV)

Du är intresserad av ett visst nationellt program, men inte helt behörig till det nationella programmet. Du är studiemotiverad och har förmåga att läsa inkluderat på det nationella programmet samtidigt som du läser upp det/de ämnen du inte är behörig i. För att vara behörig till IMV krävs att du har:
Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen
eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.
Du kan läsa mot så väl yrkesförberedande som studieförberedande program. Programmet är på ett år, men med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Programinriktat val på Mimers Hus gymnasium är utformat för enskild elev.

 

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen kommit till Sverige, en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Eleverna förbereds så att de kan söka nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

 

Yrkesintroduktion - bilverkstad

Du saknar behörighet till nationella gymnasieprogram och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Du läser ämnen och kurser integrerat i en sammanhållen vardagsverksamhet som tränar dig inför tillvaron på en bilverkstad. I din studieplan kan det ingå grundskoleämnen och karaktärsämnen. Grunden och huvudfokus i utbildningen ligger däremot på att träna tekniska färdigheter och andra saker som man behöver kunna på ett jobb. Mycket handlar om att öka din allmänbildning och om att lära känna dig själv i förhållande till arbetsmarknadens krav! Dina studier i skolan kommer dessutom efterhand, utifrån dina förutsättningar, kombineras med arbetsplatsförlagt lärande eller praktik inom den bransch du är intresserad av. Utbildningen är 3-årig.

Karaktärsämnen:

 • Fordonsteknik – introduktion
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Personbilsteknik- introduktion
 • Reparation av personbilar
 • Truckkortsutbildning
 • APL, praktik

Yrkesintroduktion - Industriteknisk inriktning

Du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta med svets och plåtbearbetning men saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. I din studieplan ingår grundskoleämnen samt karaktärsämnen från yrkesprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande börjar i år 2 ute på ett företag som arbetar med svets- eller plåtbearbetning. Varaktigheten anpassas efter elevens förutsättningar. Utbildningen är 3-årig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller Komvux tidigare så kan du söka dig vidare.
Övriga ämnen som du läser är matematik, svenska, engelska och idrott.
Utbildningen leder inte till en behörighet till de nationella programmen.
Arbetsmarknaden är mycket god.

Industritekniska programmet har två inriktningar:

 • Svetsteknik - Centralt är att kunna använda olika tekniker för svetsning beroende på krav och material
 • Produkt och maskinteknik - Centralt är att kunna bearbeta metaller genom ex svarva och bocka metaller för hand eller med hjälp av dator.

Val av inriktning sker i årskurs 2.

Informationsblad Industriteknisk inriktning

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta inom vård och omsorg, men saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. I din studieplan ingår grundskoleämnen samt karaktärsämnen från yrkesprogrammet. Arbetsplatsförlagt lärande på äldreboende, inom hemtjänst och inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning ingår med fyra veckor per läsår. Utbildningen är 3-årig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka dig vidare. Läser du i tre år och når betyg i karaktärsämnena leder det till yrkestiteln Vårdbiträde.

Karaktärsämnen Vårdbiträdesutbildning:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1

Plan för introduktionsprogram

  Sidan uppdaterades: