Introduktionsprogrammen

Detta är programmet för dig som av någon orsak inte har behörighet
till gymnasiestudier inom ett nationellt program. Tillsammans skapar
vi ett studieupplägg som passar dig utifrån din bakgrund och dina
framtidsplaner. Du ökar dina chanser att få ett arbete om du inte vill
läsa vidare. 

 

Våra introduktionsprogram

Inom introduktionsprogrammen kan du kombinera dina studier på många olika sätt så att det passar din
bakgrund, din person och dina framtidsplaner. När du blir elev på något av introduktionsprogrammen
gör vi, tillsammans med dig och din/dina vårdnadshavare, upp en personlig studieplan som innehåller de ämnen och de kurser som du behöver studera.

Vi erbjuder grundskoleämnen och gymnasiegemensamma kurser som anpassas efter dina behov och önskemål. Våra lärare är behöriga i samtliga ämnen och är utbildade i lärstilspedagogik så att de kan hjälpa dig att hitta ditt bästa sätt att lära. Undervisningen genomförs i små grupper.

Om du har:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • dyslexi
 • dyskalkyli
 • eller andra inlärningssvårigheter

blir du erbjuden hjälp och stöd av våra specialpedagoger. Du får en egen dator och får tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel. Du kan kombinera dina studier med praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom den bransch du är intresserad av.

Individuellt alternativ

Dina behov och förutsättningar är utgångspunkten när vi tillsammans gör din personliga studieplan. Du kan gå i skolan fem dagar i veckan eller kombinera studier två till tre dagar i veckan med yrkespraktik inom den bransch du är intresserad av.

Programinriktat val (IMV)

Om du är intresserad av ett visst nationellt program men inte helt behörig till det kan du läsa upp det eller de ämnen som du inte är behörig i på Programinriktat val (IMV) samtidigt som du läser på det nationella programmet. Programmet är på ett år, men med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. 

För att vara behörig till IMV mot ett yrkesförberedande program krävs att du har:

 • Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk,
 • Godkänt i matematik
 • Godkänt i engelska
 • Godkänt i minst tre andra ämnen 

 För att vara behörig till IMV mot ett högskoleförberedande program krävs att du har:

 • Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk,
 • Godkänt i matematik
 • Godkänt i engelska
 • Godkänt i minst fyra andra ämnen

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du förbereds för att kunna söka ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion - Bilverkstad

Om du saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram och är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden kan du välja Yrkesintroduktion Bilverkstad. Du läser ämnen och kurser som tränar dig inför tillvaron på en bilverkstad.

I din studieplan kan det ingå grundskoleämnen och karaktärsämnen men grunden och huvudfokus i
utbildningen ligger på att träna färdigheter som du behöver kunna på ett jobb.
Mycket handlar om att öka din allmänbildning och om att lära känna dig själv i förhållande till arbetsmarknadens krav. Dina studier i skolan kommer efterhand, utifrån dina förutsättningar, att kombineras med praktik så kallat arbetsplatsförlagt lärande inom den bransch du är intresserad av. Utbildningen ärtreårig.

Karaktärsämnen:

 • Fordonsteknik – introduktion
 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Personbilar- service och underhållsteknik
 • Reparation av personbilar
 • Truckkortsutbildning
 • APL, praktik

Yrkesintroduktion - Industriteknik

Om du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta med svets och plåtbearbetning men saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram kan du välja Yrkesintroduktion Industriteknisk inriktning. I din studieplan ingår grundskoleämnen och karaktärsämnen från yrkesprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande börjar år två ute på ett företag som arbetar med svets- eller plåtbearbetning.
Varaktigheten anpassas efter dina förutsättningar. Utbildningen är treårig, men om du blir behörig till ett
nationellt program eller Komvux tidigare så kan du söka dit. Arbetsmarknaden är mycket god.

Industritekniska programmet har två inriktningar:

 • Svetsteknik - centralt är att kunna använda olika tekniker för svetsning beroende på krav och material
 • Produkt och maskinteknik - centralt är att kunna bearbeta metaller genom att svarva och bocka metaller för hand eller med hjälp av dator.

Val av inriktning sker i årskurs två.

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg

Om du är intresserad av en yrkesinriktad utbildning för att kunna arbeta inom vård och omsorg, men saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram kan du läsa Yrkesintroduktion vård och omsorg.
I din studieplan ingår grundskoleämnen och karaktärsämnen från yrkesprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande på till exempel ett äldreboende eller inom hemtjänst ingår med cirka
fyra veckor per läsår. Utbildningen är treårig, men om du blir behörig till ett nationellt program eller komvux tidigare så kan du söka vidare dit.

Karaktärsämnen:

 • Anatomi och fysiologi 1 
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Dessa kuser på 800 poäng leder till yrkestiteln vårdbiträde. 

  Sidan uppdaterades: