Attefallshus - tillbyggnad och nybyggnad

Här kan du läsa om hur du ansöker om attefallsåtgärd vid nybyggnad av komplementbyggnad eller komplementbostadshus, tillbyggnad av bostadshus eller takkupa.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.

Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?

Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende.

Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

 • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
 • Fil som innehåller flera olika typer av handlingar ska delas upp i separata PDF filer.
 • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
 • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Anmälan 

Beroende på hur komplicerad eller avancerad åtgärden är, eller beroende på vilken typ av åtgärd du ska göra, kan bygglovenheten kräva att du anlitar en så kallad certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en person som hjälper dig att kontrollera att alla tekniska krav på byggnationen uppfylls.

Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid enklare attefallsåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att hitta risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Läs mer om riskbedömningar och kontrollplaner här.

Situationsplan

En situationsplan krävs vid anmälan om fristående komplementbyggnad och vid anmälan om tillbyggnad. Om du ska bygga en takkupa och det finns fler byggnader på fastigheten behövs också en situationsplan där du markerar vilket hus som är aktuellt. En situationsplan ska vanligtvis upprättas på en nybyggnadskarta. Om tillbyggnad håller ett tydligt avstånd om mer än 4,5 meter från fastighetsgränsen kan ett utdrag ur primärkartan användas, om sådant finns över området.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som ska finnas med. Det är viktigt att situationsplanen visar anmäld åtgärd på ett tydligt sätt.

Situationsplanen ska innehålla alla anmälda åtgärder, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns på kartunderlaget. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått. Exempelvis byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnad av komplementbyggnad ska byggnadens färdiga golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Kontakta Kart- och markenheten via kommunens kundcenter för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Observera att en avgift tas ut för karta. 

Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning

Tänk på att:
 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
 • På ritningar ska skala vara angiven.
 • Ritningar ska vara måttsatta.
 • Mått ska främst anges i millimeter.
 • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.
 • Fastighetsbeteckning ska finnas.

Se ritningsexempel här på sidan.

Planritning

Vid tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du anmäler. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och sektionslinje. Sektionslinjer visar var sektioner genom byggnaden är tagna.

Fasadritning

Vid nybyggnad krävs fasadritningar över alla fasader. Ska du göra en tillbyggnad eller takkupa kräver vi fasadritningar från alla håll där åtgärden är synlig, skriv ut vilket väderstreck respektive fasad är vänd åt. Markera tydligt, vid tillbyggnad eller takkupa, vilken del som är befintlig och vilken del du ansöker om åtgärd för.

Om marken planeras att förändras ska det framgå av fasadritningen. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.

Sektionsritning

Sektionsritning krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och vid takkupor. Det är viktigt att den beskriver intressanta/viktiga delar av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Det här är exempel på vad som ska framgå av sektionsritningen:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjd
 • Bjälklagens placering
 • Taklutning
 • Hur byggnaden ansluter till marken
Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)

Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella att beskriva/redovisa:

 • Grundläggning
 • Bärande stomme
 • Takkonstruktion
 • Brandskydd
 • Uppvärmning
 • Ventilation
 • Lösning för vatten och avlopp
 • Energi och säkerhet

Godkännande från grannar

Om det du ska göra placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten intill. En kopia av detta godkännande ska lämnas in tillsammans med din anmälan. Tänk på att du aldrig kan placera något mindre än 4,5 meter från allmän plats (natur, gata).

  Sidan uppdaterades: