Attefallsåtgärd - tillbyggnad och nybyggnad

Här kan du läsa om hur du ansöker om attefallsåtgärd vid nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad eller takkupa.

 

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


Ifylld och underskriven anmälningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

Beroende på hur komplicerad eller avancerad åtgärden är, eller beroende på vilken typ av åtgärd du ska göra, kan bygglovenheten kräva att du anlitar en så kallad certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en person som kan hjälpa dig att kontrollera tekniska egenskaper av åtgärden du vill genomföra som byggherre, och kontrollerar att de uppfylls. 

Kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av komplementbostadshus. Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder, exempelvis om du ska bygga ett mindre inglasat uterum. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.


Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare åtgärder kan förslaget till kontrollplan vara kortfattat, ett så kallat "förslag till enkel kontrollplan". Innehållet i förslag till kontrollplan beror på vilken åtgärd du ska genomföra, eller hur komplicerad åtgärden är. Vid mer komplicerade åtgärder, till exempel komplementbostadshus, krävs ett utförligare förslag till kontrollplan.

Vi kontaktar dig om ditt förslag till kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Exempel på förslag till kontrollplan

Enkla ärenden (pdf)
Inglasat uterum (pdf)
Takkupa (pdf)


Situationsplan

En situationsplan krävs vid anmälan om fristående komplementbyggnad och vid anmälan om tillbyggnad. Det krävs inte vid anmälan av takkupa. Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid tillbyggnad som helt uppenbart håller ett avstånd om mer än 4, 5 meter från fastighetsgräns kan dock användas ett utdrag ur primärkartan, om sådant finns över området.

Kontakta Kart- och mätenheten via kommunens Kundcenter på telefon 0303-23 80 00, för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Observera att du måste betala en avgift för kartan.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som ska finnas med. Det är viktigt att situationsplanen tydligt visar anmäld åtgärd.

Situationsplanen ska innehålla alla anmälda åtgärder, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns på kartunderlaget. Situationsplanen ska vara måttsatt med relevanta mått, exempelvis byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnad av komplementbyggnad ska byggnadens färdigt golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning


Tänk på att

 • Ritningen ska vara i skala 1:100
 • Skalan ska vara angiven på ritningarna
 • Ritningar ska vara måttsatta
 • Mått ska anges i millimeter i första hand
 • När mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler


Planritning

Vid tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du anmäler. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och sektionslinje. Sektionslinjer visar var sektioner genom byggnaden är tagna.

Fasadritning

Vid nybyggnad krävs fasadritningar över alla fasader. Ska du göra en tillbyggnad eller takkupa kräver vi fasadritningar från alla håll där åtgärden är synlig, skriv ut vilket väderstreck respektive fasad är vänd åt. Markera tydligt, vid tillbyggnad eller takkupa, vilken del som är befintlig och vilken del du ansöker om åtgärd för.

Om marken planeras att förändras ska det framgå av fasadritningen. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.


Sektionsritning

Sektionsritning krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och vid takkupor. Det är viktigt att den beskriver intressanta/viktiga delar av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Det här är exempel på vad som ska framgå av sektionsritningen:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjd
 • Bjälklagens placering
 • Taklutning
 • Hur byggnaden ansluter till marken

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)

 

Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella att beskriva/redovisa:

 • Grundläggning
 • Bärande stomme
 • Takkonstruktion
 • Brandskydd
 • Uppvärmning
 • Ventilation
 • Lösning för vatten och avlopp
 • Energi och säkerhet

Godkännande från grannar

Om det du ska göra placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten intill. En kopia av detta godkännande ska lämnas in tillsammans med din anmälan. Tänk på att du aldrig kan placera något mindre än 4,5 meter från allmän plats (natur, gata). 

VA-uppgift

VA-uppgift består av en ritning och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Ritningen visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av attefallshus eller friggebod avsedd för boende.

Fyll i och skicka in ansökan om VA-uppgift tillsammans med anmälan.

Blankett för ansökan om VA-uppgift (pdf)

När du bygger ett nytt bostadshus ska du betala en anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Även attefallshus kan vara förenat med en avgift.Se VA-taxa för mer information (pdf).

  Sidan uppdaterades: