Attefallsåtgärd - tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad eller takkupa

För att få bygga din så kallad attefallsåtgärd krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.

Handlingar som krävs vid anmälan:

 1. Ifylld och underskriven anmälningsblankett
 2. Förslag till kontrollplan
 3. Situationsplan
 4. Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning, i skala 1:100
 5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
 6. Godkännande från grannar
 7. VA-uppgift

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven anmälningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av komplementbostadshus. Normalt krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.


2. Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare åtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet.

Vid mer komplicerade åtgärder, till exempel komplementbostadshus, krävs ett utförligare förslag till kontrollplan.

Vi kontaktar dig om ditt förslag till kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Förslag till kontrollplan:

Enkla ärenden (pdf, nytt fönster)
Inglasat uterum (pdf, nytt fönster)
Takkupa (pdf, nytt fönster)


3. Situationsplan, i lämplig skala

Situationsplan krävs vid anmälan om fristående komplementbyggnad och vid anmälan om tillbyggnad. Det krävs inte vid anmälan av takkupa. Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid tillbyggnad som helt uppenbart håller ett avstånd om mer än 4, 5 meter från fastighetsgräns kan dock användas ett utdrag ur primärkartan, om sådant finns över området.

Kontakta Kart- och mätenheten via kommunens Kundcenter, telefon 0303-23 80 00, för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Du betalar en avgift för kartan.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen som bör finnas med. Det är viktigt att situationsplanen tydligt visar anmäld åtgärd.

På situationsplan ska alla anmälda åtgärder finnas med, samt eventuella befintliga åtgärder som inte finns redovisade på kartunderlaget. Situationsplan ska vara måttsatt med relevanta mått, som till exempel byggnadens längd, bredd och avstånd till fastighetsgränser. Vid nybyggnad av komplementbyggnad ska byggnadens färdigt golv (FG-nivå) finnas med på situationsplanen.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pd, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)


4. Planritning, fasadritningar och eventuell sektionsritning, i skala 1:100

 • På ritningar ska skala vara angiven.
 • Ritningar ska vara måttsatta.
 • Mått ska främst anges i millimeter.
 • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.


Om planritning

Vid tillbyggnad ska du tydligt markera vilken del som är befintlig och vilken del som du anmäler. Ange längd och bredd på befintlig byggnad och tillbyggnad.

På planritningar ska det finnas norrpil och sektionslinje. Sektionslinjer visar var sektioner genom byggnaden är tagna.

 

Om fasadritning

Vid nybyggnad krävs fasadritningar över alla fasader. Vid tillbyggnad eller takkupa krävs fasadritningar från alla håll åtgärden är synlig, skriv ut vilket väderstreck respektive fasad vetter åt. Markera tydligt, vid tillbyggnad eller takkupa, vilken del som är befintlig och för vilken del ansökan avser.

På fasadritningar ska framgå om marken avses förändras. Rita in både befintliga och blivande marklinjer. Om du endast ritat in en marklinje tolkar vi den som befintlig marklinje som inte ska förändras.


Om sektionsritning

Sektionsritning krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och vid takkupor. Det är viktigt att den redovisar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. På sektionsritningen ska exempelvis rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken framgå.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pd, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)

 

5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, lösning för vatten och avlopp samt energi och säkerhet.

 

6. Godkännande från grannar

Om det du ska göra placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten intill. En kopia av detta godkännande ska lämnas in med din anmälan. Tänk på att du aldrig kan placeras något närmare allmän plats (natur, gata) än 4,5 meter. 

 

7. VA-uppgift

VA-uppgift består av en ritning och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Ritningen visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av Attefallshus eller friggebod avsedd för boende.

Fyll i och skicka in ansökan om VA-uppgift tillsammans med anmälan.

Blankett för ansökan om VA-uppgift (pdf, nytt fönster).

Vid uppförande av ett nytt bostadshus ska en ny anläggningsavgift för vatten och avlopp betalas. Även Attefallshus kan vara förenat med en avgift.  Se gällande VA-taxa för mer information (pdf, nytt fönster).


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.


Från ansökan till slutbesked - så ser bygglovsprocessen ut

Här ser du hur hela bygglovsprocessen ser ut, från att du tagit reda på att du behöver ansöka om bygglov till att du fått ett slutbesked för din byggnation.

  Sidan uppdaterades: