Sköta avlopp

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggningen förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du ser över ditt avlopp en gång om året, till exempel i samband med slamsugningen. Då kan du slippa onödiga kostnader för en ny anläggning.

Egenkontroll av avloppsanläggning

Även om många avloppsanläggningar verkar sköta sig själva behöver de underhåll och regelbunden kontroll. Det finns flera anledningar att titta till och följa upp din anläggning:

 • Anläggningen håller längre om den sköts rätt.
 • Anläggningen renar och skyddar bättre om den får rätt underhåll och kontrolleras.
 • Du kan bara upptäcka fel om du undersöker anläggningen.
 • Enligt miljölagstiftningen ansvarar du för att reningen fungerar som den ska. Slamtömning, service och uppföljning är stöd och förutsättningar för det.

Ju mer aktiv rening du har, till exempel tillsats av fällningskemikalie eller pumpar, desto större behov av regelbunden service lär du ha. Om tekniskt avancerade anläggningar ska fungera tillfredsställande måste årlig service och skötsel utföras av sakkunnig. Det framgår av villkoren i avloppstillståndet. Många minireningsverk bygger på aktiv reningsteknik med flera moment i behandlingen. Pumpar, kompressorer, ventiler med mera kräver el, fällningskemikalier måste fyllas på och därmed behöver verket övervakas. Men även så kallade passiva system behöver kontrolleras och följas upp regelbundet.

På Avloppsguidens hemsida kan du läsa om grunderna för hur du kan sköta om ditt avlopp. Kom ihåg att tillverkare av minireningsverk och servicefirmor kan ge mer specifika kontrollprogram för sina produkter!

Läs mer om hur du kontrollerar och sköter ditt avlopp på Avloppsguiden.se 

Behöver ditt avlopp förbättras eller åtgärdas?

Ta hjälp av vår checklista för egenkontroll (pdf) när du ser över ditt avlopp så att det fungerar. Kontakta miljöenheten om du är osäker på ditt avlopp eller om du vill söka tillstånd eller anmäla ändring av din avloppsanläggning.

Tänk på att:

 • Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte medför olägenhet (fara) för människors hälsa eller miljön.
 • Du som har en enskild avloppsanläggning räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
 • Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga en ny anläggning.
 • Du måste ha dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd och situationsplan.

På sidan Anlägga avlopp kan du läsa mer om hur vad du ska göra när du behöver göra en ny enskild avloppsanläggning eller ändra i den befintliga.

Slamavskiljare

Kontrollera din slamavskiljare med jämna mellanrum genom att följa dessa steg: 

 • Kontrollera att det bara finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare.
 • Om slammet i din slamavskiljare är så tjockt att vattnet lägger sig ovanpå som en kaka, utan att sjunka till botten behöver slamavskiljaren tömmas omgående.
 • Om det luktar skarpt eller kraftigt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.
 • Se till att slamavskiljarens mellanväggar och T-rör är hela.
 • Om du har en infiltration eller markbädd med luftningsrör är det bra att kontrollera att det inte står vatten eller slam i botten av rören. Vatten eller slam i botten av rören kan kan leda till att din markbädd sätter igen.

Slamtömning

Du hittar allt du behöver veta om slamtömning på sidan Tömning av avloppsanläggning.

Fosforfälla och fosforfällning

För att reningen av din avloppsanläggning ska fungera är det viktigt att du sköter om och kontrollerar din fosforfälla eller fosforfällning. 

Fosforfälla

Fosforfällan är ett extra reningssteg i din avloppsanläggning. En markbädd kan ha en fosforfälla som ligger efter bädden. Ibland har även minireningsverk fosforfälla. Den ska skötas enligt tillverkarens anvisningar och villkor i tillståndet.

Kontrollera att:

 • Materialet byts enligt tillverkarens anvisning, minst en gång vartannat år.
 • Vattennivån inte står ovanför in- eller utlopp. Filtret ska dock i normal drift vara vattenfyllt.
 • Det inte finns slam ovanpå fällan.
 • pH-värdet inte ligger under pH 9.

Tömning och byte av fosforfiltret

Du hittar allt du behöver veta om tömning av fosforfälla på sidan Tömning av avloppsanläggning. 

Fosforfällning

En del anläggningar har fosforfällning. Det betyder att en doseringsenhet i badrummet, vid diskbänken eller i slamavskiljaren släpper ut kemikalier som binder fosfor. Om du har fosforfällning ökar mängden slam i slamavskiljaren.

Kontrollera att:

 • Larmet fungerar.
 • Fällningskemikalier finns och fylls på vid behov.
 • Bäst före-datumet på fällningskemikalierna inte har passerat.
 • Slammängden i slamavskiljaren är normal och slamsugning sker tillräckligt ofta.
 • Service eller annan fackmannamässig skötsel sker regelbundet och enligt tillståndet.

Torrtoalett

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Följ tillverkarens anvisningar om hur du tar hand om avfallet. Oavsett vad som står i produktbeskrivningen ska du alltid ta hand om avfallet enligt kommunens krav. Hanteringen får inte innebära olägenhet (fara) för människors hälsa eller miljön.

Latrinkompost

Många torrtoaletter kräver att du kompletterar med latrinkompost eftersom avfallet inte alltid förmultnar helt i själva toaletten.

Det här kan avgöra om du behöver efterkompostera:

 • Behållarens storlek
 • Antal personer i hushållet
 • Om utrymmet för behållaren är uppvärmt

Läs vårt informationsblad om hur du hanterar avfallet från torrtoa, mulltoa och urinseparerande toalett (pdf)

  Sidan uppdaterades: