Information till vårdnadshavare

När ditt barn går eller ska börja på en kommunal skola i Kungälvs kommun är det en del saker du som vårdnadshavare behöver göra och känna till. Här har vi samlat information du kan behöva inför skolstarten och för att den fortsatta kontakten med skolan ska fungera så bra som möjligt.

Övergång till förskoleklass

Barn som under vårterminen varit placerad i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun och som till hösten går över till förskoleklass, blir från och med den 1 augusti omplacerat till fritidshem på den skola som barnet ska gå. Om plats i fritidshem inte önskas ska platsen sägas upp omgående via e-tjänst på Kungälvs kommuns hemsida.

Unikum och Skola24

Du som är vårdnadshavare förväntas använda IT-systemen Unikum och Skola24 för att hålla kontakten med ditt barns skola.

Unikum

Unikum är en lärplattform med lärloggar, omdömen, dokumentation kring utvecklingssamtal med mera. Information från skolan och kommunen mejlas till dig från Unikum.

Du kan använda mobilappen Unikum Familj eller logga in i Unikum i en webbläsare för att ta del av information i Unikum. Du loggar in med BankID i båda fallen. 

För att du ska kunna få mejlutskick från Unikum behöver du försäkra dig om att du har rätt mejladress inskriven i Unikum. Denna lathund som beskriver hur du gör det.

Skola24 - frånvaro och vistelseschema

Du anmäler frånvaro för ditt barn i Skola24. Du kan använda mobilappen Skola24 eller logga in i en webbläsare. I båda fallen loggar du in med BankID. Ett tredje alternativ är att du anmäler frånvaro i appen Unikum Familj eftersom det finns en koppling mellan Skola24 och Unikum.

Du som har barn på fritidshem lägger in barnets vistelseschema i Skola24 i en webbläsare. Det måste vara via en webbläsare eftersom det tyvärr varken går att lägga in vistelsescheman i Skola24s app eller i appen Unikum Familj idag. På Skola24s supportsida hittar du instruktioner för hur du går till väga.

Egenvård av barn och elever  

Om barnet eller eleven behöver egenvård i skolan eller förskolan kan deras behandlande hälso- och sjukvårdspersonal fatta beslut om det. Det betyder att exempelvis förälder, personlig assistent, skolpersonal eller barnet själv kan utföra vårdåtgärden enligt instruktioner från hälso- och sjukvårdspersonal.  

När beslutet om egenvård har fattats kontaktar vårdnadshavaren förskolan eller skolan där barnet eller eleven går. Vårdnadshavare ansvarar för att skolan eller förskolan har rätt information om barnets eller elevens egenvård. Skolans eller förskolans rektor ansvarar för att barnet eller eleven får hjälp med sin egenvård på ett tryggt och säkert sätt under skoltiden. 

Västra Götalandsregionen – Egenvårdsrutin

Skolverket – Om egenvård i förskola, skola och fritidshem 

Specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost, så gör du en ansökan digitalt. Du behöver göra en ansökan inför varje läsår. Läs mer om mat i skolan, specialkost och hur du ansöker om specialkost på kommunens hemsida.

Skolportalen

Skolportalen finns det länkar till scheman samt några av de IT-system som används i kommunens skolor.

Övergångar till andra skolor

Vid övergångar mellan förskola och skola samt mellan skolor i Kungälvs kommun kan barnets individuella dokumentation i Unikum göras tillgänglig för personal på mottagande skola. För detta krävs samtycke av vårdnadshavare. Vårdnadshavare rekommenderas att lämna samtycke till detta, eftersom det underlättar för mottagande skola att ge rätt ledning och stimulans.

Även vid övergångar till en skola i en annan kommun kan barnets individuella dokumentation göras tillgänglig för mottagande skola.
Detta görs med utgångspunkt i barnets bästa och för att göra övergången så bra som möjligt för barnet.

Skolfotografering/skolkatalog

Anvisningen till kommunala förskolor och skolor i Kungälv är att inte arrangera eller vara involverad i någon skolfotografering annat än i pedagogiskt syfte, det vill säga för personalens eget bruk. Skulle exempelvis en föräldragrupp välja att själva arrangera en fotografering ska den ske utanför skoltid.

Skoldator

Alla elever från årskurs 3 får en digitala verktyg (Chromebooks/PC/Ipad). Mer information om eleveverktygen hittar ni här

Några användbara direktlänkar

Information om läsårstider och stängningsdagar 
Information om busskort 
Information om fritidshem 
Ansöka om skolbyte (E-tjänst Ny skola)

För mer information om ditt barns skola, se webbsidan för aktuell skola på kommunens hemsida.

  Sidan uppdaterades: