Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kommunfullmäktige har antagit ett antal strategiska mål. De har tidsaspekten 4–10 år och ska vara övergripande till sin karaktär.

De strategiska målen ska vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena och de ska rikta in sig på den aktuella politiska viljeinriktningen.

De strategiska målen förtydligas sedan av kommunstyrelsen i form av resultatmål.

Strategiska mål

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. Nytt Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten är en utgångspunkt i resurssättningen.

 

En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

Alla har rätt till en trygg skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

Levande havsmiljö

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig.

Resultatmål

Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.

Anknytande strategiskt mål

 • Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.

Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Anknytande strategiskt mål

 • Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. Yrkesutbildning är en särskilt viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Anknytande strategiskt mål

 • Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.

En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang.

Anknytande strategiskt mål

 • Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.

Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen.

Anknytande strategiskt mål

 • En trygg omsrog med valmöjligheter genom livet.

Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

Anknytande strategiskt mål

 • Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
 • Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.

Anknytande strategiskt mål

 • Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

Anknytande strategiskt mål

 • Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer), markberedskap (strategiska markköp) och resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet).

Anknytande strategiskt mål

 • Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.

Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.

Anknytande strategiskt mål

 • Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan.
 • Levande havsmiljö.

Ökad kollektiv jobbpendling

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen.

Anknytande strategiskt mål

 • Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan.

Minskat utanförskap och bidragsberoende

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.

Anknytande strategiskt mål

 • Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle.

100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.

Anknytande strategiskt mål

 • Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle.

Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en individuell arbetsplan som utgår utifrån personens egen förmåga att nå ett icke bidragsberoende. Genom samverkan mellan kommunens olika insatser ska den enskilde nå ett ökat innanförskap.

Anknytande strategiskt mål

 • Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle.

Ökad robusthet i kommunala funktioner

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar och samtidigt:

 • Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.
 • Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
 • Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
 • Delta i samverkan på regional nivå.

Anknytande strategiskt mål

 • Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning.

Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning.

  Sidan uppdaterades: