Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kommunfullmäktige har antagit ett antal strategiska mål. De har tidsaspekten 4–10 år och ska vara övergripande till sin karaktär.

De strategiska målen ska vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena och de ska rikta in sig på den aktuella politiska viljeinriktningen.

De strategiska målen förtydligas sedan av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål ska vara SMARTA det vill säga Specifika och Mätbara, Accepterade och Realistiska, Tidsbestämda och Ansvarsfördelade samt ha en tidsaspekt på 1–3 år. Målen beslutades av kommunfullmäktige 6 december 2018.

  1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
  2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
  3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
  4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
  5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
  6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
  7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
  8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden

Här kan du läsa förklaringar till kommunfullmäktiges strategiska mål 

 

  Sidan uppdaterades: