Kommunfullmäktiges strategiska mål

Utgångspunkten i Kungälvs kommuns styrsystem – från demokrati till effekt och tillbaka - är att kommunfullmäktige, med visionen som grund, anger ett antal strategiska mål och beslutar om ekonomiska ramar för verksamheten.

De strategiska målen har tidsaspekten 4-10 år och ska vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen ska vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena och de ska fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen.

De strategiska målen konkretiseras sedan av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål ska vara SMARTA det vill säga Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda och Ansvarsfördelade och ha en tidsaspekt på 1-3 år. Målen fastställdes av kommunfullmäktige 11 december 2014.

 

Kommunfullmäktiges strategiska mål och resultatmål

I Kungälv finns arbete åt alla

 • Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Attraktivt boende

 • Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre ska öka
 • Antalet bostäder ska öka
 • Antalet detaljplaner ska öka

Minskad segregation

 • Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet
 • Barnfattigdomen ska minska

Minskad miljö- och klimatpåverkan

 • Öka andelen kollektivtrafikresenärer
 • Minska energiförbrukningen, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp
 • Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete

Gör rätt från början - investera i barn och unga

 • Mindre barngrupper och fler vuxna per barn i förskolan
 • Kunskaperna hos elever och studerande ska öka
 • Skolans kompensatoriska uppdrag ska minska segregrationen och öka jämställdheten

Strategiska förutsättningar (balans mellan ekonomi, kvalitet och behov

 • Samordning av resurser för effekt i Kungälvssamhället
 • Underhåll på trygg och säker nivå
 • Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande
  Sidan uppdaterades: