Ledigheter i skolan

Alla elever har rätt till utbildning och att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot skolans mål. För att ge eleven bästa förutsättningar för utveckling i skolan, är det viktigt att riktlinjer om närvaro följs.

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt. Det betyder att eleverna har rättighet till undervisning och att de ska närvara alla dagar under läsåret. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att skolplikten efterlevs. Möjligheten att ge ledighet regleras av skollagen. Skolan får godkänna kortare ledigheter av särskilda skäl. För längre ledigheter krävs speciella skäl. Att åka på semester med sin familj brukar inte räknas som speciella skäl. 

Inför beslut om ledighet görs en individuell bedömning. Det är rektor som beslutar om ledighet. Vid ledighet har vårdnadshavaren och eleven en skyldighet att ta reda på vilken undervisning eleven har missat. 

Olämpliga tider att vara ledig på

Det finns perioder under läsåret då det är särskilt olämpligt för eleven att vara frånvarande. Exempel på sådana tillfällen är de första veckorna på en ny termin, i synnerhet när eleven byter skola eller klass. Det är även olämpligt att frånvara vid nationella prov. Nationella prov görs i årskurser 3, 6 och 9 vid flera tillfällen.

För provdatum, se Skolverkets webbplats: www.skolverket.se

Vite om skolplikten inte följs

Om reglerna inte följs kan skolan överväga att göra en anmälan till socialtjänsten. Skolan har även möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavare som inte ser till att skolplikten följs. Ett vite innebär att vårdnadshavare kan tvingas att betala en summa pengar så länge eleven inte kommer till skolan. Om en elev har ogiltig frånvaro framgår det av terminsbetyget.

  Sidan uppdaterades: