Översiktsplanering

Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagen. En översiktsplan är kommunens långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras. En översiktsplan kan utöver en övergripande plan för hela kommunen även innehålla fördjupningar (FÖP) för vissa områden eller tematiska (TÖP) för specifika ämnesområden. Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut.

""

Gällande översiktsplan

""

Översiktsplanering steg för steg

""

Översiktsplan för Kungälv 2050