Vädervarningar

Ibland publiceras vädervarningar på kommunens webbplats. Dessa kan omfatta vind, snöfall, underkylt regn och åska. Varningarna berör också vattenstånd, nedisning, brandrisker och höga flöden. Varningsklasserna bygger på SMHIs nivåer.

| SMHI:s varningsklasser | Brandriskvarningar | Värmevarningar | Höga flöden | Vad gör kommunen vid vädervarningar | Information till allmänheten vid vädervarningr |

SMHI:s varningsklasser

Vädervarning klass 1. Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.
Vädervarning klass 2. Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.
Vädervarning klass 3. Mycket svårt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

 

Brandriskvarningar

Brandriskvarningarna grundas på flera olika beräkningsmetoder som utvecklats av SMHI i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandriskprognoserna utgör bland annat underlag för planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud. Allmänna brandriskvarningar förmedlas genom radions P1 och SMHI:s webbplats. Dagliga brandriskkartor finns tillgängliga på MSB:s webbplats. Är kommunen berörd läggs ofta informationen ut på Räddningstjänstens webbplats (extern länk).

 

Värmevarningar

Vid riktigt varmt väder kan SMHI utfärda en varning för höga temperaturer. Syftet är att bland annat vården lättare ska kunna förebygga och minska negativa hälsoeffekter av värmeböljor.
Varning klass 1. Varning för mycket höga temperaturer. Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd. Varningen läggs ut på SMHI:s webbplats.
Varning klass 2. Varning för väldigt höga temperaturer. Prognos som visar en maxtemperatur på minst 30°C i fem dagar i följd, och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd. Även klass 2-varningar läggs ut på SMHI:s webbplats.

 

Höga flöden

Vid risk för höga flöden i ett område kan SMHI utfärda varningar för högt, mycket högt eller allvarligt högt flöde i utpekade vattendrag. För vattennivåer i landets största sjöar varnas för högt, mycket högt och allvarligt högt vattenstånd. För havsvattennivåer varnas för högt vattenstånd.

 

Vad gör kommunen vid vädervarningar?

Vid klass 2- och klass 3-varningar gör kommunen bedömningar i vilken omfattning som förberedelser behöver ske för att minska konsekvenserna från det befarade ovädret. De verksamheter som berörs planerar sina uppdrag utifrån vädervarningen och vid klass 3-varningar samlas alltid en mindre krisledningsgrupp för att underlätta samverkan om händelsen blir allvarlig.

I samband med vädervarningar (klass 2 och 3 ) som berör ett större område deltar kommunen i samverkanskonferenser. En samverkanskonferens är oftast ett effektivt möte per telefon. Myndigheter och andra aktörer, till exempel elbolag eller frivilligorgansationer, hjälps tillsammans åt att fördela resurser och planera insatser. Alla berättar kort om vad de gör och vad de har för behov av samarbete med de övriga. Då är det enklare att upprätthålla en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur alla planerar att agera.

 

Information till allmänheten vid vädervarningar

Vid klass 3-varningar informerar kommunen om vädervarningen via webbplats och Facebook. Vid klass 2-varningar informerar kommunen om sannolikheten för större påverkan är hög.

På MSB:s webbplats DinSäkerhet.se finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig för oväder (extern länk).

På Krisinformation.se hittar du myndigheternas samlade information vid olyckor och kriser (extern länk).

Till 113 13 kan allmänheten ringa för att få information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis större stormar och översvämningar. Via tjänsten kan du även som privatperson lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

  Sidan uppdaterades: