Frågor och svar om arvoden

Här besvaras vanliga frågor angående arvoden för dig som är förtroendevald i Kungälvs kommun.

Från och med vilken tidpunkt får man arvode för ett möte?
Svar: Vid mötesstart.

Kan jag få reseersättning för resor från jobbet till sammanträdet?
Svar: Se paragraf 20 i arvodesreglementet:
"För samtliga förtroendevalda gäller att reseersättning endast utgår om avståndet överstiger 3 km en färdväg. Avståndet får endast räknas från bostad eller arbetsställe till platsen för sammanträdet eller förrättningen. Ersättning ska endast avse den kortaste färdvägen och för uppdraget nödvändig resa."

Vad gäller angående arvoden för mig som egenföretagare?
Svar: Se paragraf 10 i arvodesreglementet:
"Med företagare avses person som driver näringsverksamhet med F-skattsedel oavsett bolagsform.
Företagarens förlorade arbetsförtjänst skall baseras på gällande sjukpenning enligt nedan
Schablonberäknat belopp per timma: a) sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar = ersättning/165 tim halvdagsersättning = ersättning/dag enligt a) x 50 %."

Vad kan jag få i arvodesersättning som max per dag?
Svar: Se paragraf § 15, Ersättningsbelopp, i arvodesreglementet:
"Sammanträdes- och förrättningsersättning utgår per timme med ett belopp, enligt bilaga 1 till arvodesreglementet, motsvarande 0,28 procent av det vid varje tid gällande kommunal/oppositionsrådsarvodet. Avrundning sker till närmast högre krontalsbelopp.
Sammanträdes- och förrättningsersättning ersätts för första timmen med en timma och därefter för var påbörjad halvtimma.
Sammanträdes – och förrättningsersättning utgår totalt för maximalt åtta (8) timmar per dag."

Jag har frågor angående min lönespecifikation.
Svar: Kontakta Soltak i första hand, de ansvarar för att betala ut arvoden och ersättningar.
Prata med ordföranden i din nämnd/ ditt utskott/ din beredning om du saknar ersättning för ett möte på din lönespecifikation. Det är ordföranden som ansvarar för att godkänna arvoden i respektive politisk instans.

Finns det en gräns på hur många förrättningar man kan ha?
Med förrättningstid avses tid som läggs inom förtroendevalds uppdrag utöver sammanträden. Se paragraf 2, punkt b-m i arvodesreglementet för information om vad förrättningstid kan innebära. Det finns ingen övre gräns på antalet förrättningar man kan ha, däremot finns det en gräns för den totala ersättningen man kan få per månad. Se paragraf 6 i arvodesreglementet för information om maxarvodering.

Vid övriga frågor, kontakta Arvodesnämnden

  Sidan uppdaterades: