Tömning av avloppsanläggning

Slam från enskilda avlopp och förbrukat filtermaterial från fosforfällor är ett kommunalt avfall som vi ansvarar för att hämta och behandla. Här hittar du information om hur tömning går till och vad du ska tänka på som fastighetsägare.

Tömning av slambrunn, tank och minireningsverk
Tömning av fosforfälla
Innan vi tömmer hos dig
Ansök om dispens
Avgifter, blanketter och mer information
Läs mer

Tömning av slambrunn, tank och minireningsverk

Slamavskiljare och minireningsverk ska tömmas minst en gång per år enligt avfallsföreskrifterna. Fastighetsägare ansvarar för att avloppsanläggningen töms så ofta som behövs för en fullgod funktion och inom det intervall som står i tillståndet från miljöenheten. Det betyder att tömningsintervallet kan vara både längre och kortare än ett år. Kontakta kundcenter om du vill få ut ditt tillstånd.

Slambrunnar och minireningsverk töms enligt ett fast schema och du får ett aviseringbrev innan vi tömmer hos dig. Du kan också få aviseringen via SMS. Gå in på Kundportalen för ditt avloppsbonnemang här eller kontakta kommunens kundcenter för att anmäla ditt telefonnummer. Du kan också få SMS när vi har tömt ditt avlopp. Tjänsten kostar inget extra.

Slutna tankar töms efter behov, dock minst en gång per år. Om du har en sluten slamtank behöver du själv beställa en så kallad budad tömning när tanken börjar bli full.

Slanglängd vid slamtömning

Vid tömning mäter vi den slanglängd som krävs. Om det behövs en slang över över 10 meter tillkommer en avgift.

Viktig att veta om du har minireningsverk

 • Personalen som tömmer anläggningen ska ha tillgång till en tömningsinstruktion på svenska. Instruktionen ska finnas i direkt anslutning till minireningsverket.
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
 • Känsliga delar i verket ska vara skyddade.
 • Om minireningsverket behöver fyllas på med vatten efter slamtömning, och du inte har möjlighet att fylla anläggningen själv, behöver du kontakta en avlopps/spolningsentreprenör i god tid före tömningen.
 • Vissa minireningsverk har ett efterföljande reningssteg i form av en forsforfälla. Filtermaterialet i fosforfällan ska också tömmas med jämna mellanrum. Läs mer om tömning av fosforfälla. 

Budad och tidsbokad tömning

För att beställa budad tömning av din avloppsanläggning kan du antingen beställa via kundportalen för ditt avfallsabonnemang eller kontakta kundcenter. En budad tömning genomförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. En akut budad tömning genomförs inom 1 arbetsdag efter beställning.

Du kan också beställa en tidsbokad tömning där du väljer när vi ska komma. Tidsbokade tömningar kostar mer än andra tömningar.

Journummer för slamtömning kvällar och helger

Akuta tömningar som beställs på helgdagar, eller efter klockan 16.30 på vardagar kallas för jourtömningar och genomförs inom 24 timmar efter beställning. Jourtömning kostar mer än andra tömningar.

Telefon jourtömning 031-61 87 75 
Läs kommunens avfallstaxa 2024 för pris på jourtömning eller extra tömning

Tömning av fosforfälla

Filtermaterialet i din fosforfälla ska bytas ut minst vartannat år. Kungälvs kommun ansvarar för tömning, transport och behandling av förbrukat filtermaterial. Du får ett aviseringsbrev från kommunen i god tid innan tömning. Som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial innan eller samma dag som vi hämtar det gamla filtermaterialet. Du kan själv välja var du köper nytt filtermaterial och vilket företag som installerar det i din fosforfälla.

Tänk på att:

 • Avloppsanläggningen inte får användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan innan eller samma dag som hämtning. 
 • Om avståndet till fosforfällan är mer än 4 meter från farbar väg, eller har mindre än 7 meters fri höjd, måste filtermaterialet ställas vid farbar väg med fri höjd på minst 7 meter.
 • Du ska direkt efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten.

Innan vi tömmer hos dig

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet kan det leda till att din avloppsbrunn inte blir tömd. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan vi tömmer hos dig. Kom ihåg att du kan få en bomavgift om vi inte kan tömma din anläggning. 

Tänk på att:

 • Skotta, sanda och rensa runt anläggningen.
 • Märka upp anläggningen så att den går att hitta.
 • Ta bort eventuella prydnadssaker, krukor och annat som kan stå på brunnslock eller runt avloppsanläggningen.
 • Grindar ska vara upplåsta. Om det finns en vägbom ska chauffören ha fått en nyckel eller låskod i god tid innan tömning.
 • Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt med utrymme och vara framkomlig utan hinder. Bor du vid en återvändsgata behöver det finnas en vändplats på platsen.
 • Väg, uppställningsplats och vändplats ska klara belastningen av ett tungt fordon och ha hårdgjord yta, det gäller också när det är blött på marken.
 • Sträckan där slangen ska dras måste vara fri från hinder, högt gräs, buskage eller sly. Sträckan ska vara halkfri.
 • Ha ett bra säkerhetsavstånd till blommor, bilar, utemöbler med mera som annars kan ta skada, eftersom slangen kan röra sig kraftigt under tömningen.
 • Om du har en egen lös sugledning ska den ligga framme innan tömning.

Du hittar mer detaljerad information om regler för avloppstömning i kommunens avfallsföreskrifter

Ansök om dispens

Längre tömningsintervall

Du kan få förlängt slamtömningsintervall om avloppsanläggningen är lågt belastad. Det gäller exempelvis boenden som bara används under sommarhalvåret eller där få personer bor året runt. Skicka i din ansökan senast 2 månader innan din planerade tömning. 
Ansök om längre slamtömningsintervall
 
Ansök om längre tömningsintervall för fosforfälla

Eget omhändertagande

Om du själv vill ta hand om avfallet från avloppsanläggningen, så kallat "eget omhändertagande", kan du ansöka om det till miljöenheten. Du kan söka om du är ägare eller hyr (arrenderar) en jordbruksfastighet med godkänd uppfodringsanordning för spridning på jordbruksmark (åkermark/betesmark). 
Ansök om eget omhändertagande av slam eller fosforfiltermaterial

Hämtningsuppehåll

Om din avloppsanläggning inte ska brukas under en längre period kan du ansöka om ett tillfälligt uppehåll i tömning. 

Avgifter, blanketter och mer information

Alla avgifter för tömning av enskilda avlopp finns i kommunens avfallstaxa. Taxan är miljöstyrande och ska styra mot bland annat en förbättrad arbetsmiljö för renhållningspersonal, därför betalar du också för:

 • Slanglängder över 10 meter
 • Brunnslock tyngre än 15 kilo
 • Sughöjder över 6 meter

Du kan sänka din tömningskostnad genom att byta till ett lätt lock eller genom att anlägga en permanent eller tillfällig sugledning för att minska slangdragningslängden. Tänk på att du får betala en bomavgift om vi inte kan komma fram till din brunn/tank för att tömma.

Vad händer med avfallet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab som efter ett par behandlingssteg blir till biogas och anläggningsjord. Filtermaterial från fosforfällor transporteras till kommunentreprenörens behandlingsanläggningar. Materialet går till jordtillverkning eller används som gödsel på jordbruksmark.

Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats

Läs mer

Anlägga avlopp
Underhåll av avloppsanläggning
Fettavskiljare

  Sidan uppdaterades: