Samarbete för ökad trygghet

För att Kungälv ska vara en trygg och säker kommun arbetar vi aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder tillsammans med våra samarbetspartners. Kungälvs kommun och polisen samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv där målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och att öka förtroendet i samhället.

"Trygg i Kungälv" handlar om att Kungälv ska vara en säker och trygg kommun. Kommunen och Polisen samlar in synpunkter från allmänheten och samverkar om vad som händer i området. Utifrån detta underlag har kommunen och Polisen skapat ett gemensamt medborgarlöfte.

I medborgardialoger lyfter medborgare fram att

  • Kungälvs resecentrum och Komarken är några av de platser som upplevs som otrygga.
  • Det som bidrar mest till otrygghet är narkotikarelaterade problem och missbruk.
  • Mörka och öde platser bidrar till otrygghet.
  • Trafiksituationen i hela kommunen bidrar till otrygghet

Gemensamt medborgarlöfte 2021-2023

Kommunen och Polisen har gett ett gemensamt medborgalöfte som ska motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk och öka trafiksäkerheten under perioden april 2021 till december 2023 med konkreta aktiviteter för att minska problem som medborgare påtalat i medborgardialoger.

Polisen och kommunen ska tillsammans

  • Öka tryggheten bland invånarna
  • Upplevda problem med narkotika och trafik ska minska
  • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

Insatser för att öka tryggheten

Polisen kommer under aktuell period öka närvaron, vid minst 500 tillfällen, på de två platser som medborgarna upplever som mest otrygga i kommunen. Fokus är att motverka narkotika- och missbruksproblematik samt stärka den lokala närvaron. Genomförs av Polisen.

Under kommande period kommer vi arbeta systematiskt i syfte att öka tryggheten i Resecentrum i samverkan med Västtrafik samt andra relevanta aktörer. Genomförs av kommunen.

Kungälvs kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Medborgarnas synpunkter kommer vara en central del av arbetet. Genomförs av kommunen och Polisen.

Under kommande period kommer vi arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden. Genomförs av kommunen och Polisen.

Insatser för att motverka narkotikaproblematiken

Minst sex narkotikainsatser kopplade till platser som medborgarna upplever som otrygga. Genomförs av Polisen.

Att det nya drogförebyggande nätverket utvecklar ett årshjul med drogförebyggande aktiviteter riktat till vårdnadshavare och ungdomar i ålderspannet 12-18 år. Aktiviteterna kan bland annat bestå utav återkommande riktade utskick, föräldramöten och kunskapshöjande information till skolpersonal. Genomförs av kommunen.

Skolan ska arbeta systematiskt utifrån rutinen "En drogfri skola" för att verka för en drogfri skolmiljö. Genomförs av kommunen.

Insatser för ökad trafiksäkerhet

Minst 70 riktade insatser för att öka trafiksäkerheten i kommunen t.ex. genom hastighetsövervakning, nykterhetskontroller eller flygande inspektioner. Genomförs av Polisen.

Lokalpolisområdet kommer under kommande period verka för att få en egen mobil trafiksäkerhetskamera för att på ett effektivare sätt minska hastigheten samt öka trafiksäkerheten i kommunen. Genomförs av Polisen.

Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Genomförs av kommunen.

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:
• Medborgardialoger
www.polisen.se/Medborgarloften
Facebook: Polisen Kungälv och Ale
Facebook: Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: