Samarbete för ökad trygghet

Kungälvs kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv. När vi arbetar tillsammans blir det mer effektivt. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet i samhället.

Trygghetsarbetet bygger på synpunkter från invånarna kombinerat med information från polisen och kommunens verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom undersökningar om trygghet och regelbundna dialoger med medborgarna. Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam plan för åtgärder, som beskriver de problemområden som ska åtgärdas.

 

Kommunen och Polisen har gett ett gemensamt löfte till medborgarna

Medborgarlöftet är ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i arbetet med att skapa trygghet. 

Problemet som valts ut bygger på vad boende i kommunen har lyft fram i olika undersökningar om trygghet och i medborgardialoger.  Även de lägesbilder som polisen och kommunen har om den aktuella situationen i Kungälv ligger till grund.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen. Särskilt fokus riktas på trygghet, trafik och brottsaktiva

 

Medborgarlöftet ska

 • öka tryggheten
 • förebygga brott
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen.

 

I oktober 2018 lovade polisen och Kungälvs kommun:

 

Insatser för ökad trygghet

Vi kommer att rikta in oss på Nordmannatorget och Komarken eftersom de är platser invånarna upplever som mest otrygga.

 • Den fysiska miljön och tryggheten ska förbättras genom att åtgärda belysning, öka insynen och minska nedskräpningen - Kommun med flera.
 • Vi ska arbeta för en permanent kameraövervakning på Nordmannatorget och omgivningarna som upplevs som otrygga - Polis.
 • Fler poliser på Nordmannatorget och i Komarken som fotpatrullerar på otrygga och särskilt brottsutsatta platser och tider vid minst 200 tillfällen under året -  Polis.
 • Ökad närvaro i området från personalen på Trygga Ungdomsmiljöer, TUM - Kommun.
 • Två trygghetsvandringar ska genomföras i området -  Kommun

 

Insatser för ökad trafiksäkerhet:

 • Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet. Polis
 • Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer.
 • Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Kommun.

 

Riktade insatser mot brottsaktiva

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

Vi lovar att fördjupa vårt samarbete mellan polis, socialtjänst och kriminalvård i syfte att få till stånd en livsstilsförändring för målgruppen. Detta ska ske genom att aktivt ta kontakt med 10 brottsaktiva personer som är bosatta i kommunen.  Genom motiverande samtal erbjuds stöd och behandling för att ta sig ur kriminalitet och eventuellt missbruk - Kommun, polis och kriminalvård.

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:
• Medborgardialoger
• www.polisen.se/om-polisen/medborgarloften/
• Facebook: Polisen Kungälv och Ale
• www.kungalv.se
• Facebook: Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: