Samarbete för ökad trygghet

Kungälvs kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och att öka förtroendet i samhället.

Arbetet med trygghet i Kungälv bygger på synpunkter från invånare och information från polisen och kommunens olika verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom undersökningar om trygghet och regelbundna samtal. Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam plan för åtgärder, som beskriver de problem som ska åtgärdas.

Gemensamt medborgarlöfte 2021-2023

Kommunen och Polisen har gett ett gemensamt medborgalöfte där fokus ligger på att motverka otrygga platser, förebygga narkotikamissbruk samt insatser för att öka trafiksäkerheten. Löftena gäller under perioden april 2021 – december 2023 och innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska problem som medborgarna påtalat i medborgardialogerna.

Återkommande platser som upplevs som otrygga är Kungälvs resecentrum och Komarken. Den faktorn som bidrar till mest otrygghet är narkotika- och missbruksrelaterad. Mörka och öde platser är en annan faktor som hamnar högt upp som en bidragande orsak till otrygghet hos våra medborgare. Ett annat problemområde som medborgarna upplever är trafikrelaterad och sträcker sig över hela kommunen.

Insatser för att öka tryggheten

Polisen kommer under aktuell period öka närvaron, vid minst 500 tillfällen, på de två platser som medborgarna upplever som mest otrygga i kommunen. Fokus är att motverka narkotika- och missbruksproblematik samt stärka den lokala närvaron. Genomförs av polisen

Under kommande period kommer vi arbeta systematiskt i syfte att öka tryggheten i Resecentrum i samverkan med Västtrafik samt andra relevanta aktörer. Kommun

Kungälvs kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer genomföra trygghetsvandringar i de områden där medborgarna har uttryckt en förhöjd känsla av otrygghet. Medborgarnas synpunkter kommer vara en central del av arbetet. Genomförs av kommunen och polis

Under kommande period kommer vi arbeta för att sprida information gällande konceptet Grannsamverkan. Målet är att öka tryggheten i fler bostadsområden. Genomförs av kommunen och polisen

Insatser för att motverka narkotikaproblematiken

Minst sex narkotikainsatser kopplade till platser som medborgarna upplever som otrygga. Genomförs av polisen

Att det nya drogförebyggande nätverket utvecklar ett årshjul med drogförebyggande aktiviteter riktat till vårdnadshavare och ungdomar i ålderspannet 12-18 år. Aktiviteterna kan bland annat bestå utav återkommande riktade utskick, föräldramöten och kunskapshöjande information till skolpersonal. Genomförs av kommunen

Skolan ska arbeta systematiskt utifrån rutinen "En drogfri skola" för att verka för en drogfri skolmiljö. Genomförs av kommunen

Insatser för ökad trafiksäkerhet

Minst 70 riktade insatser för att öka trafiksäkerheten i kommunen t.ex. genom hastighetsövervakning, nykterhetskontroller eller flygande inspektioner. Genomförs av polisen

Lokalpolisområdet kommer under kommande period verka för att få en egen mobil trafiksäkerhetskamera för att på ett effektivare sätt minska hastigheten samt öka trafiksäkerheten i kommunen. Genomförs av polisen

Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Genomförs av kommunen

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  • Ökad trygghet bland invånarna
  • Upplevda problem med narkotika och trafik ska minska
  • Ökat förtroende för polis och kommun hos invånarna

 

Följ med i hur det går

Medborgarna i Kungälv kan följa arbetet med medborgarlöftet genom:
• Medborgardialoger
www.polisen.se/Medborgarloften
Facebook: Polisen Kungälv och Ale
Facebook: Kungälvs kommun

  Sidan uppdaterades: