Samarbete för ökad trygghet

Kungälvs kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Kungälv. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och att öka förtroendet i samhället.

Arbetet med trygghet i Kungälv bygger på synpunkter från invånare, information från polisen och kommunens olika verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom undersökningar om trygghet och regelbundna dialoger med medborgarna. Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam plan för åtgärder, som beskriver de problem som ska åtgärdas.

Kommunen och Polisen har gett ett gemensamt medborgarlöfte

Löftet till medborgarna är ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen under ett år. Löftet är utformat som konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i arbetet med att skapa trygghet. 

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen. Särskilt fokus riktas på trygghet, trafik och brottsaktiva.

 

Medborgarlöftet ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

 

Medborgarlöftet år 2020

Fokus 2020 ligger på Resecentrum och dess närliggande områden. Kollektivtrafiken används av flertalet medborgare och ska upplevas som ett tryggt alternativ. Här finns problem med narkotikaförsäljning och är en samlingsplats för ungdomar och personer med missbruksproblem. För att motverka detta och skapa trygghet i och runt Kungälvs resecentrum lovar vi att tillsammans med andra samarbetspartners genomföra följande insatser för ökad trygghet:

Polisen

  • Kommer att öka närvaron och vara på plats vid 200 tillfällen i syfte att skapa trygghet

Västtrafik

  • Ökad närvaro av ordningsvakter i kollektivtrafiken på utvalda hållplatser och/eller resecentrum beroende på LOV 3-områden. Läs om LOV 3 på polisens sida
  • Ge möjlighet för nattvandrare/trygghetsvärdar eller motsvarande att under uppdrag åka fritt inom kollektivtrafiken i syfte för en ökad trygghet.
  • Trygghetsåkning i kollektivtrafiken för att öka tryggheten på hållplatser i samverkan med Trafikkontoret och andra aktörer.
  • Trygghetsvärdar som rör sig i kollektivtrafiken i hela regionen som via sin synlighet och kommunikativa förmåga skapar en känsla av trygghet.
  • Samverka med kommuner och polismyndigheten samt delta i gemensamma insatser för att öka trygghetskänslan i kollektivtrafiken.

 

Trygga ungdomsmiljöer

Trygga Ungdomsmiljöer ser resecentrum och Kongahällacenter som centrala platser i sitt uppsökande arbete. Dessa platser är prioriterade i enhetens förebyggande arbete och fortsatt samverkan utifrån med andra inblandade organisationer ska fortsätta utvecklas.

 

Räddningstjänst

Vi kommer genomföra minst 10 relationsbyggande aktiviteter kring resecentrum/ Kongahälla shopping.

 

Vuxen på stan – nattvandring

Vi ser resecentrum som en naturlig plats där alla typer av människor samlas på för att resa kollektivt. När vi är ute och trygghetsvandrar så kommer vi alltid att uppsöka resecentrumet för att öka tryggheten. Vi försöker även vid vissa tillfällen åka kollektivt så att du ska känna dig trygg när du åker buss.

 

Insatser för att motverka narkotikaproblematiken

Minst två narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Genomförs av Polis

Utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar till ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. Genomförs av kommunen

Föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjuds in till möte på respektive skola. Syftet är att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika. Genomförs av kommunen

 

Insatser för ökad trafiksäkerhet

Minst 20 trafikkontroller med fokus på hastighet utifrån medborgarnas önskemål. Genomförs av polisen

Två insatser med fokus på trimmade mopeder och A-traktorer. Genomförs av polisen

Information om trygg och säker mopedåkning kommer att skickas ut till samtliga föräldrar i kommunen som har ungdomar som fyller 15 år. Genomförs av kommunen

 

Riktade insatser mot brottsaktiva fortsätter

De så kallade brottsaktiva är få men står för en stor andel av den totala brottsligheten. De har ofta ett pågående missbruk som i sin tur också ofta leder till ordningsstörningar och otrygghet i samhället. För att nå största möjliga effekt i arbetet med dessa individer måste samverkan ske med andra myndigheter och organisationer.

Då vi sett en ökad skötsamhet från de fåtal individer som har varit aktuella i fjolårets medborgarlöfte kommer vi att fortsätta vårt fördjupade samarbete mellan frivård, socialtjänst och polis.
Det gör vi genom lagföring, erbjudande av behandling och ökad fokus på målgruppen.

  Sidan uppdaterades: