Styrdokument uppdelade per område

Innehåll på denna sida

Bygg, mark, miljö, natur
Ekonomi och upphandling
Kommunikation och delaktighet
Kultur, fritid och föreningar
Medarbetare och förtroendevald
Renhållning och vatten
Skola och barn
Socialtjänst, omsorg och hälsa
Styrning och ledning
Säkerhet, trygghet, kris
Trafik, gata, hamn, park
Övrigt

 

Bygg, mark, miljö, natur

Bostadsförsörjningsprogram

pdf - Filstorlek: 6,1 MB

Brandskyddspolicy

pdf - Filstorlek: 424,7 KB

Byggherredriven planprocess, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 721,1 KB

Energianvändning, energistrategi inklusive föreskrift

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Energikrav for nya kommunala lokaler

pdf - Filstorlek: 186,3 KB

Energiplan aktionsdel

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Energiplan i korthet

pdf - Filstorlek: 350,0 KB

Energiplan informationsdel

pdf - Filstorlek: 642,6 KB

Fastigheter och exploatering, policy

pdf - Filstorlek: 344,3 KB

FÖP Ytterby Antagandehandling

pdf - Filstorlek: 13,9 MB

Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

Grönplan för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 6,8 MB

Installation och skötsel av fettavskiljare, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 244,2 KB

Konstgräsytor, anvisning

pdf - Filstorlek: 219,7 KB

Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 4,4 MB

Miljö och byggnadsnämndens Tillsynsplan

pdf - Filstorlek: 198,0 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 1

pdf - Filstorlek: 878,8 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 2

pdf - Filstorlek: 628,2 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 3

pdf - Filstorlek: 190,2 KB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kungälv och Ytterby

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kärna, Kode och Diseröd

pdf - Filstorlek: 2,0 MB

Ny-, om-, och tillbyggnation av förskolor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 161,7 KB

Skydda människors hälsa och miljön, lokala föreskrifter

pdf - Filstorlek: 675,7 KB

Skyltpolicy

pdf - Filstorlek: 9,1 MB

Sprinkler, styrdokument.pdf

pdf - Filstorlek: 313,3 KB

Vedeldningspolicy

pdf - Filstorlek: 278,0 KB

Vindbruksplan

pdf - Filstorlek: 16,1 MB

Ytterby Grönstrukturplan

pdf - Filstorlek: 8,8 MB

Översiksplan för Kungälvs kommun, planbeskrivning

pdf - Filstorlek: 24,8 MB

Ekonomi och upphandling

Kommunikation och delaktighet

Kultur, fritid och föreningar

Medarbetare och förtroendevald

Administrativ handbok

pdf - Filstorlek: 594,0 KB

Arbetsgivarpolicy

pdf - Filstorlek: 539,6 KB

Distansarbete anvisning

pdf - Filstorlek: 249,2 KB

Dokumenthanteringsplan Bildning och lärande.pdf

pdf - Filstorlek: 962,1 KB

Dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR

pdf - Filstorlek: 444,2 KB

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för AB Kongahälla.pdf

pdf - Filstorlek: 156,4 KB

Dokumenthanteringsplan sektor Samhälle och Utveckling

pdf - Filstorlek: 976,1 KB

Dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 339,8 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, policy

pdf - Filstorlek: 133,5 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, riktlinje

pdf - Filstorlek: 459,0 KB

Hantering av bisyssla, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 191,4 KB

Hälso- och arbetsmiljöpolicy

pdf - Filstorlek: 156,7 KB

Intern representation, policy och riktlinjer

pdf - Filstorlek: 146,1 KB

Kommunalt partistöd, regler

pdf - Filstorlek: 61,8 KB

Kompetensförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 606,9 KB

Kränkande särbehandling, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 318,8 KB

Lön, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 369,7 KB

Misstanke om oegentlighet, riktlinje

pdf - Filstorlek: 415,2 KB

Mutor och jäv, regler

pdf - Filstorlek: 185,8 KB

OPF-KL, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 139,1 KB

Pension, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 308,3 KB

Rökfri arbetstid, anvisning

pdf - Filstorlek: 82,5 KB

Skadligt bruk, anvisning

pdf - Filstorlek: 250,7 KB

Tjänsteresor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 294,4 KB

Tjänsteresor, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 299,7 KB

Uppvaktning av medarbetare, anvisning

pdf - Filstorlek: 132,4 KB

Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal riktlinje.pdf

pdf - Filstorlek: 196,6 KB

Renhållning och vatten

Avfallsföreskrifter.pdf

pdf - Filstorlek: 552,3 KB

Dagvattenplan del 1, Dagvattenpolicy

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Dagvattenplan del 2, Dagvattenhandbok

pdf - Filstorlek: 5,2 MB

Dagvattenplan del 3, åtgärdsförslag

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Göteborgsregionens avfallsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Göteborgsregionens avfallsplan tillgänglighetsanpassad

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning

pdf - Filstorlek: 669,5 KB

Lysegården Vattenskyddsområde Lysegården Kungälv, föreskrifter

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

Policy för ersättningar - enskilda VA-anläggningar

pdf - Filstorlek: 117,1 KB

Skyddsområde och skyddsföreskrifter vattentäkt Marstrand

pdf - Filstorlek: 365,6 KB

Upplåtelse av yta på kommunens ÅVC för insamling av material för återanvändning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 163,9 KB

VA - Alternativ utbyggnadsmodell

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

VA-policy

pdf - Filstorlek: 714,7 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

Vatten- och avloppsanläggningar, allmänna bestämmelser

pdf - Filstorlek: 651,1 KB

Vattenförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 4,5 MB

VA-utbyggnadsplan

pdf - Filstorlek: 1 007,4 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Skola och barn

Socialtjänst, omsorg och hälsa

Styrning och ledning

Säkerhet, trygghet, kris

Trafik, gata, hamn, park

Övrigt

  Sidan uppdaterades: