Starta eller utöka fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Vill du starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet (till exempel familjedaghem eller flerfamiljssystem)? Då behöver du godkännande av den kommun där du ska ha din verksamhet. Befintliga verksamheter är sedan 1 januari 2019 skyldiga att anmäla förändringar i ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter att ändringen ägde rum.

Ny ansökan eller utökning av befintlig verksamhet

Du som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha din verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska drivas ansöka om godkännande att driva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. Mer information finns i skriften "Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, friliggande fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg, tillsyn och insyn av fristående verksamheter.

Undervisningslokal

Du som vill driva eller ordna någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Om du köper en redan etablerad verksamhet gäller inte den förra ägarens anmälan, utan du behöver skicka in en egen. Anmälan till kommunen om undervisningslokal

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från den 1 januari 2023 gäller även dessa krav för enskilda huvudmän som driver fristående pedagogisk omsorg. Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även vara en del av tillsynen.

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor, vissa fristående fritidshem och pedagogisk omsorg samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en månad efter att förändringen genomförts.

Vid ny ansökan om godkännande och vid ansökan om utökning av verksamhet som rör förskola/fritidshem ska två blanketter lämnas in.  "Ansökan om godkännande av fristående förskola/fritidshem" och "Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola/fritidshem".

Vid ny ansökan eller utökning av annan pedagogisk verksamhet ska blanketten "Ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg" ges in

De nya kraven som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa fritidshem. Före lagändringen ska godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen. Det gäller även att utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolan som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Personkretsen som ska leva upp till kraven

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;

 • verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kunskap om de bestämmelser som krävs för att driva förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet. (Exempelvis om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter, arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi med mera). Det räcker med en samlad kunskap inom ägar- och ledningskretsen.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att driva verksamhet enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Avgifter i ansökningsärenden

Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg och även för utökning av verksamheten. Kommunfullmäktige har beslutat om följande avgifter:

 • Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift från den 30 november 2023.
 • Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift från den 30 november 2023.
 • Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift från den 30 november 2023.
 • Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 22 000 kronor i avgift från den 30 november 2023.
 • Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg ska betala 10 000 kr i avgift från den 30 november 2023.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas. Visst undantag kan ske vid tillfällig utökning av antal barn inom ramen för godkännandet.

Befintliga godkännanden

Det finns inga övergångsbestämmelser runt införandet av de skärpta kraven. Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt men vid utökning av befintliga verksamheter ska de nya kraven prövas. Även inom ramen för tillsynen ska de nya kraven beaktas.
Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas inom en månad.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan görs på blanketten "Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola/fritidshem".

Blanketter

Ansökan om godkännande av fristående förskola/fritidshem
Ansökan om rätt bidrag för pedagogisk omsorg 2018
Blankett ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande 2019
Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och fristående pedagogisk omsorg
Anmälan till kommunen om undervisningslokal

  Sidan uppdaterades: