Redovisning

God man, förvaltare och redovisningsskyldiga förmyndare är skyldiga att komma in med redovisning till överförmyndarnämnden. Redovisningen kan se olika ut beroende på vilken typ av uppdrag man har.

Förteckning över tillgångar

Förteckning över tillångar ska lämnas in till överförmyndarnämnden i början av ett uppdrag. Tillgångsförteckningen ska lämnas in även om huvudmannen/den omyndige varken har tillgångar eller skulder. Överförmyndarnämnden har ingen möjlighet att befria från skyldighet att lämna in tillgångsförteckning.

Vem är skyldig att inkomma med förteckning över tillgångar?

God man, förvaltare, god man för ensamkommande barn samt särskilt förordnad vårdnadshavare ska i början av ett nytt uppdrag alltid lämna in en förteckning över huvudmannens/den omyndiges tillgångar.

Tillgångsförteckningen ska avse det datum då gode mannen, förvaltaren, gode mannen för ensamkommande barn eller den särskilt förordnade vårdnadshavaren förordnades. Det betyder datumet för domstolens eller överförmyndarnämndens beslut. Tillgångsförteckning ska lämnas till överförmyndarnämnden inom två månader från att uppdraget startat. Vid byte av ställföreträdare behöver den nya ställföreträdaren inte inkomma med någon ny tillgångsförteckning.

Föräldrar/förmyndare för barn med tillgångar som överstiger 8 prisbasbelopp är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden, varpå en så kallad kontrollerad förvaltning inträder. Samtidigt ska föräldrarna/förmyndarna också lämna in en tillgångsförteckning över barnets samtliga tillgångar. Tillgångsförteckningen ska avse det datum då barnets tillgångar översteg 8 prisbasbelopp. Tillgångsförteckning ska lämnas inom en månad från att barnets tillgångar översteg 8 prisbasbelopp.


Vad ska en förteckning över tillgångar innehålla?

Tillgångsförteckningen ska innehålla uppgifter om huvudmannens/den omyndiges tillgångar och eventuella skulder. Oftast består tillgångarna av pengar på bankkonton och kanske en fastighet eller bostadsrätt, men det kan i undantagsfall även finnas lösöre av större värde såsom en dyrbar bil. Lösöre av mindre värde ska inte tas med i tillgångsförteckningen. Hushållsskulder ska inte heller tas med i tillgångsförteckningen. Exempel på hushållsskulder är till exempel hyra eller andra vanliga räkningar som inte ännu är förfallna.

Kom ihåg att fylla i och underteckna tillgångsförteckningen med bläckpenna (inte blyerts). Finns det två ställföreträdare, till exempel två föräldrar, ska båda underteckna tillgångsförteckningen. Skicka alltid med skriftliga underlag som styrker samtliga uppgifter som lämnats i tillgångsförteckning. Blankett för förteckning över tillgångar finns under Blanketter

Årsräkning

God man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och föräldrar/förmyndare i kontrollerad förvaltning är skyldiga att årligen inkomma med en redovisning av hur tillgångarna har förvaltats under föregående kalenderår. Redovisningen kallas årsräkning och ska lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år.

Vad ska en årsräkning innehålla?

I årsräkningen ska ställföreträdaren uppge vilka tillgångar och skulder som fanns i början av redovisningsperioden, vilka inkomster och utgifter som funnits under perioden, samt vilka tillgångar och skulder som fanns per den 31 december redovisningsåret.

Kom ihåg att fylla i och underteckna årsräkningen med bläckpenna (inte blyerts). Finns det två ställföreträdare, till exempel två föräldrar, ska båda underteckna årsräkningen. Skicka alltid med skriftliga underlag som styrker samtliga uppgifter som lämnats i årsräkningen. De skriftliga underlagen skickas tillbaka till ställföreträdaren efter att överförmyndarnämnden granskat årsräkningen. I samband med granskningen beslutar överförmyndarnämnden om arvode för de ställföreträdare som begärt och har rätt till det. Blankett för årsräkning finns under Blanketter.


Extra information inför inlämning av årsräkning

Inför inlämningen av årsräkning erbjuder överförmyndarnämnden extra mycket stöd för den ställföreträdare som vill ha hjälp med hur man fyller i årsräkningsblanketten. Information om detta kommer i ett årsbrev som, kring jul, skickas ut till samtliga redovisningsskyldiga ställföreträdare.

 

Förenklad redovisning för god man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn är skyldig att inkomma med en förenklad redovisning över sitt uppdrag två gånger per år. Redovisningarna ska avse perioderna 1 januari till och med 30 juni respektive 1 juli till och med 31 december. Redovisningen ska lämnas till överförmyndarnämnden inom två veckor från att respektive period avslutats.

I samband med granskningen av den förenklade redovisningen beslutar överförmyndarnämnden om arvode för de ställföreträdare som begärt och har rätt till det. God man för ensamkommande barn använder samma blankett för att redovisa när ett uppdrag upphört (slutredovisning). Blankett för förenklad redovisning för god man för ensamkommande barn finns under Blanketter

Sluträkning

God man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och föräldrar/förmyndare i kontrollerad förvaltning är skyldiga att inkomma med en redovisning över hur tillgångarna har förvaltats under den sista perioden som ställföreträdare för huvudmannen/den omyndige. Den slutliga redovisningen kallas sluträkning. Skälen till att uppdraget upphört kan vara till exempel att huvudmannen avlider, att den omyndige fyllt 18 år eller att ett byte av ställföreträdare har skett.

Perioden för en sluträkning sträcker sig oftast från 1 januari till och med det datum som uppdraget upphör. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden inom en månad från att uppdraget upphört. Kom ihåg att fylla i och underteckna sluträkningen med bläckpenna (inte blyerts). Finns det två ställföreträdare, till exempel två föräldrar, ska båda underteckna sluträkningen. Skicka alltid med skriftliga underlag som styrker samtliga uppgifter som lämnats i sluträkningen. De skriftliga underlagen skickas tillbaka till ställföreträdaren efter att överförmyndarnämnden granskat sluträkningen. I samband med granskningen beslutar överförmyndarnämnden om arvode för de ställföreträdare som begärt och har rätt till det. Blankett för sluträkning finns under Blanketter.

Hur lång tid tar överförmyndarnämndens granskning av redovisningshandling?

Det är svårt att säga exakt hur lång tid granskningen av en inlämnad redovisninghandling kommer att ta. Det beror bland annat på om överförmyndarnämnden måste begära in kompletterande uppgifter från gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren.

Överförmyndarnämnden strävar efter att granska redovisningshandlingar så snart som möjligt men måste alltid prioritera för att få tiden att räcka till. Generellt kan sägas att tillgångsförteckningar och sluträkningar prioriteras framför årsräkningar i granskningsordningen.

När det gäller inbördes prioritering bland inkomna årsräkningar kommer årsräkningarna granskas i den ordning de inkom till överförmyndarnämnden. Är en årsräkning däremot inlämnad i sådant skick att den inte går att granska på ett tillfredställande sätt kan den årsräkningen hamna längre bak i kön och årsräkningar som är inlämnade i komplett och begripligt skick granskas före.

Den gode man, förvaltare eller förmyndare som begärt arvode för sitt uppdrag får sin årsräkning granskad före dem som inte begärt arvode.

  Sidan uppdaterades: