Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller andra anläggningar som får finnas inom ett särskilt område. Detaljplaner kan gälla allt från enstaka fastigheter till hela stadsdelar. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövning av bygglov.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som pekar ut vilka delar av ett område som ska användas till vad. Exempelvis bostäder, kontor, handel, park eller industri. Detaljplanen kan också reglera var gator ska anläggas, var husen ska stå och hur höga de får vara.

En detaljplan görs ofta inför en förändring av ett område. Till exempel om ett nytt bostadskvarter ska byggas. Detaljplaner kan också skydda eller bevara ett område.

Genomförandetid

Detaljplaner ger rätt att bygga enligt detaljplanens bestämmelser under den så kallade genomförandetiden. Den är normalt mellan fem och 15 år och räknas vanligtvis från den dag då detaljplanen började gälla (vunnit laga kraft). Detaljplaner får i normalfallet inte ändras, ersättas eller upphävas under genomförandetiden.

En detaljplan som fått laga kraft fortsätter att gälla till dess att den ändras eller upphävs, den fortsätter alltså att gälla även efter att genomförandetiden gått ut. Några av Kungälvs kommuns äldsta detaljplaner är från 1930-talet och gäller än idag.  

Områdesbestämmelser

Om bebyggelse, mark eller vattenområden behöver regleras i ett större sammanhang så kan områdesbestämmelser tas fram. Ofta används områdesbestämmelser för att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller för att reglera storlek och omfattning av fritidshusbebyggelse. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande men till skillnad från en detaljplan så ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter, vilket innebär att bestämmelserna inte ger någon rätt att bygga.

Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner

Äldre typer av planer kallas ibland stadsplaner, byggnadsplaner eller avstyckningsplaner. Dessa planer gäller idag som detaljplaner även om de inte alltid innehåller lika mycket information eller har lika detaljerade bestämmelser som nyare detaljplaner gör.

Mer information

Mer information om detaljplaner och områdesbestämmelser hittar du på Boverkets webbplats.

 

  Sidan uppdaterades: